Valstybės vadovų poilsis: kalnai, šeima, sodas ir bitės
Iš pir­mų­jų vals­ty­bės as­me­nų tei­kia­mais va­sa­ros at­os­to­gų ma­lo­nu­mais mė­gau­sis tik Vy­riau­sy­bės va­do­vas Al­gir­das But­ke­vi­čius. Įtei­sin­tų at­os­to­gų ne­tu­rin­čios pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ir Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė poil­siau­ti šią va­sa­rą ne­ke­ti­na. At­ok­vė­pio po dar­bų ša­lies va­do­vė ieš­kos bi­čių dūz­ge­sy, o Sei­mo pir­mi­nin­kė – šei­mos ap­sup­ty­je.

Nors ir ne vi­si vals­ty­bės va­do­vai karš­tuo­ju me­tų lai­ku ža­da poil­siau­ti, ta­čiau at­ras dau­giau lai­ko sem­tis įkvė­pi­mo nau­jiems dar­bams. Vie­niems at­gau­ti jė­gas pa­dės ak­ty­vus spor­tas, ki­ti mė­gau­sis bi­čiu­lys­te su kraš­to žmo­nė­mis bei lais­va­lai­kiu gam­to­je.

Rū­pin­sis so­du ir bitėmis

Pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė, kaip ir anks­tes­niais me­tais, šią va­sa­rą ne­atos­to­gaus. „A­tos­to­gų ne­nu­ma­to ir Pre­zi­den­to įsta­ty­mas, - "Lie­tu­vos ži­nioms" pri­mi­nė Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jos Spau­dos tar­ny­bos at­sto­vai. Jie pa­žy­mė­jo, kad pre­zi­den­tės D. Gry­baus­kai­tės dar­bot­var­kė va­sa­rą iš­lie­ka in­ten­sy­vi. „Ta­čiau įkvė­pi­mo ša­lies va­do­vė pa­si­se­mia su­si­tik­da­ma su ša­lies žmo­nė­mis, lan­ky­da­ma­si tra­di­ci­nė­se va­sa­ros šven­tė­se, rū­pin­da­ma­si sa­vo so­du ir bi­tė­mis“, - ti­ki­no pre­zi­den­tės Spau­dos tar­ny­bos at­sto­vai.

Anks­tes­ni ša­lies va­do­vai net ir ne­tu­rė­da­mi įtei­sin­tų at­os­to­gų il­sė­tis ne­veng­da­vo. Pa­vyz­džiui, pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus, žie­mą tra­di­ciš­kai su žmo­na Al­ma vyk­da­vo į pa­mėg­tą­jį Iks­ta­pos ku­ror­tą Mek­si­ko­je. Per ap­kal­tą nuo pre­zi­den­to pos­to nu­ša­lin­tas Ro­lan­das Pa­ksas vie­nin­te­lę tu­rė­tą „pre­zi­den­ti­nę" va­sa­rą dviem sa­vai­tėms su šei­ma bu­vo iš­vy­kęs į Bal­ti­jos pa­jū­rį. „Jei Lie­tu­vos nie­kas ne­už­puls, pra­šau ma­nęs ne­truk­dy­ti“, - tą­kart vie­šo­jo­je erd­vė­je ci­tuo­ti bū­tent to­kie R. Pa­kso žo­džiai, ku­riuos jis esą iš­rė­žė sa­vo pa­val­di­niams prieš iš­vyk­da­mas at­os­to­gų. Pre­zi­den­tas Al­gir­das My­ko­las Bra­zaus­kas bu­vo itin pa­mė­gęs Ne­rin­gos ku­ror­tą, ku­ria­me tuo­me­tis ša­lies va­do­vas lan­ky­da­vo­si be­veik kiek­vie­ną va­sa­rą.

Nuo dar­bų at­sik­vėps šei­mos apsuptyje

At­os­to­gų ne­pla­nuo­ja ir Sei­mo pir­mi­nin­kė „dar­bie­tė“ L. Grau­ži­nie­nė. „No­riu pa­žy­mė­ti, kad lai­ko­tar­pis tarp se­si­jų nė­ra Sei­mo na­rių at­os­to­gų lai­kas“, - tvir­ti­no ji. Va­sa­rą, kai ne­vyks ple­na­ri­niai po­sė­džiai, Sei­mo pir­mi­nin­kė ža­da ne­ma­žai ke­liau­ti po Lie­tu­vą. „No­riu ar­ti­miau pa­bend­rau­ti su žmo­nė­mis, iš­girs­ti jų lū­kes­čius ir pa­jus­ti nuo­tai­kas, pa­si­žiū­rė­ti, kaip se­ka­si dirb­ti nau­jiems tie­sio­giai iš­rink­tiems me­rams“, - sa­vo pla­nuo­ja­mus dar­bus per va­sa­rą pra­ėju­sią sa­vai­tė pri­sta­tė Sei­mo va­do­vė. Taip pat L. Grau­ži­nie­nė ke­ti­na ap­lan­ky­ti ke­lias vai­kų va­sa­ros sto­vyk­las, kur do­mė­sis vai­kų užim­tu­mo prob­le­mo­mis bei są­ly­go­mis sto­vyk­lo­se. Rugp­jū­tį Sei­mo pir­mi­nin­kės dar­bot­var­kė­je nu­ma­ty­tos ko­man­di­ruo­tės į Lat­vi­ją, Šve­di­ją bei Jung­ti­nes Ame­ri­kos vals­ti­jas.

L. Grau­ži­nie­nė tei­gė, kad ir po dar­bų iš­skir­ti­nai poil­siau­ti ne­ke­ti­na. „Vi­są lais­ves­nį lai­ką skir­siu šei­mai ir bu­vi­mui su vai­kais. Tai bus pats di­džiau­sias poil­sis!”, - pa­brė­žė ji.

Dar 2004 me­tais Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) kons­ta­ta­vo, kad Sei­mo na­riams, kaip ir vi­siems dir­ban­tie­siems, pri­klau­so at­os­to­gos, ir jas rei­kė­tų įtvir­tin­ti įsta­ty­mu. Ban­dy­mų įgy­ven­din­ti šią KT nu­ta­ri­mo nuo­sta­tą Sei­me bū­ta ne vie­nas. L. Grau­ži­nie­nės ma­ty­mu, keis­ti da­bar­ti­nės tvar­kos nė­ra rei­ka­lo. „Sei­mo na­riai, pa­si­rink­da­mi po­li­ti­ko ke­lią, įsi­pa­rei­go­ja ir ge­rai ži­no, kad pa­gal įsta­ty­mus jo­kios at­os­to­gos ne­nu­ma­ty­tos ir tu­ri ži­no­ti, kad Sei­me tu­rės są­ži­nin­gai dirb­ti rin­kė­jams“, - pa­brė­žė par­la­men­to va­do­vė.

Lau­kia žy­gis į kalnus

Vie­nin­te­lis už­tar­nau­to­mis at­os­to­go­mis mė­gau­sis Vy­riau­sy­bės va­do­vas so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris A. But­ke­vi­čius. Kaip in­for­ma­vo Mi­nis­tro Pir­mi­nin­ko at­sto­vė spau­dai Eve­li­na But­ku­tė-Laz­daus­kie­nė, ofi­cia­liai nuo ry­to­jaus A. But­ke­vi­čius iš­ei­na 3 sa­vai­čių at­os­to­gų. „Pir­mą­ją sa­vai­tę jis su žmo­na pra­leis vie­no­je iš Eu­ro­pos ša­lių, o li­ku­sias die­nas at­os­to­gaus Lie­tu­vo­je. Kaip ir kas­met prem­je­ras lan­ky­sis Bal­ti­jos pa­jū­ry­je“, - pa­žy­mė­jo ji.

Pats A. But­ke­vi­čius žur­na­lis­tams yra už­si­mi­nęs, kad po ket­ve­rių me­tų per­trau­kos ruo­šia­si į žy­gį kal­nuo­se. „Nau­jų jė­gų prem­je­ras pa­si­se­mia de­rin­da­mas ak­ty­vų poil­sį ir ra­mų pa­si­bu­vi­mą su šei­ma“, - tei­gė E. But­ku­tė-Laz­daus­kie­nė.

At­os­to­gau­jan­tį A. But­ke­vi­čių lie­pos 7-19 die­no­mis pa­va­duos fi­nan­sų mi­nis­tras Ri­man­tas Ša­džius, o lie­pos 20-24 die­no­mis - su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius.