Valstybės vadovai skendi gyventojų laiškuose
Aukš­čiau­si ša­lies va­do­vai kas­dien su­lau­kia iki ke­lias­de­šim­ties gy­ven­to­jų laiš­kų. Tai – ir pa­gy­ri­mai, ir skun­dai, ir įvai­rūs pa­ta­ri­mai, kaip tvar­ky­ti vals­ty­bės rei­ka­lus, bei pra­šy­mai iš­spręs­ti as­me­ni­nes prob­le­mas ar net kai­my­nų gin­čus.

Kiek­vie­ną mė­ne­sį pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė bei Vy­riau­sy­bės va­do­vas Al­gir­das But­ke­vi­čius su­lau­kia apie 1 tūkst. gy­ven­to­jų laiš­kų. Aukš­čiau­siems ša­lies va­do­vams gy­ven­to­jai reiš­kia pa­lai­ky­mą bei tei­kia siū­ly­mus, kaip tvar­ky­ti vals­ty­bi­nės reikš­mės rei­ka­lus. Ne­re­tai Lie­tu­vos va­do­vų žmo­nės pra­šo iš­spręs­ti ir šei­mos konf­lik­tus bei ki­tas as­me­ni­nes prob­le­mas. Be laiš­kų, pa­što dė­žu­tė­se Lie­tu­vos va­do­vai ran­da ir įvai­rių do­va­nė­lių – sal­du­my­nų, gė­lių, rank­dar­bių.

Ir par­ama Ukrai­nai, ir šei­mos konfliktai

Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­ja kas mė­ne­sį su­lau­kia apie 400–500 gy­ven­to­jų krei­pi­mų­si. Šiais me­tais jau re­gis­truo­ti 3133 as­me­nų krei­pi­mai­si į ša­lies va­do­vę D. Gry­baus­kai­tę, o per­nai gau­tas 5651 laiš­kas. „Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, bend­ruo­me­nės, įvai­rūs vi­suo­me­ni­niai ju­dė­ji­mai ar ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tei ad­re­suo­tuo­se laiš­kuo­se ak­ty­viai iš­sa­ko nuo­mo­nę dėl įsta­ty­mų kei­ti­mo, pa­pil­dy­mo, ve­ta­vi­mo, pa­tei­kia kon­kre­čių siū­ly­mų ar net pro­jek­tų“, – LŽ pa­sa­ko­jo pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­bos at­sto­vai.

Žmo­nės į Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­ją daž­nai krei­pia­si, kai ne­su­lau­kia tin­ka­mos at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų reak­ci­jos į sa­vo pra­šy­mus, skun­džia­si biu­ro­kra­ti­niais par­ei­gū­nų veiks­mais ar ap­lai­džiu jų dar­bu. „Pas­ta­ruo­ju me­tu at­ei­na vis dau­giau laiš­kų, ku­riuo­se žmo­nės reiš­kia sa­vo nuo­mo­nę dėl po­li­ti­nės si­tua­ci­jos Lie­tu­vo­je ir Eu­ro­po­je. Lie­tu­vos pi­lie­čiai ne­re­tai pik­ti­na­si Ru­si­jos veiks­mais, pa­lai­ko Ukrai­ną ir iš­reiš­kia par­amą pre­zi­den­tės po­zi­ci­jai“, – pa­žy­mė­jo pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­bos at­sto­vai. Jie at­krei­pė dė­me­sį, kad pa­si­tai­ko ir to­kių laiš­kų, ku­riuo­se pi­lie­čiai Lie­tu­vos va­do­vės pra­šo iš­spręs­ti jų šei­mos konf­lik­tus ar­ba gin­čus su kai­my­nais, su­tvar­ky­ti jų bui­ti­nes prob­le­mas.

„Vie­nas pa­grin­di­nių pre­zi­den­tės tiks­lų – gin­ti Lie­tu­vos žmo­nių in­te­re­sus. Bū­tent to­dėl jų ke­lia­moms prob­le­moms ir siū­ly­mams ša­lies va­do­vė ski­ria ypa­tin­gą dė­me­sį. Laiš­kai, ku­riuo­se ke­lia­ma ak­tua­li, grei­to spren­di­mo rei­ka­lau­jan­ti prob­le­ma, Pre­zi­den­tei pri­sta­to­mi ne­del­siant. Ki­tus laiš­kus, siū­ly­mus, pa­sta­bas pir­miau­sia pa­gal kom­pe­ten­ci­ją iš­nag­ri­nė­ja pa­ta­rė­jai, As­me­nų ap­tar­na­vi­mo sky­riaus bei ki­tų struk­tū­ri­nių pa­da­li­nių spe­cia­lis­tai, o tuo­met drau­ge su ga­li­mais spren­di­mų va­rian­tais jie pri­sta­to­mi pre­zi­den­tei“, – tvir­ti­no pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­bos at­sto­vai. Kai ku­rie as­me­nų pra­šy­mai taip pat tie­sio­giai per­duo­da­mi nag­ri­nė­ti už ati­tin­ka­mą sri­tį at­sa­kin­goms ins­ti­tu­ci­joms.

Pre­zi­den­tę D. Gry­baus­kai­tę gy­ven­to­jai pra­džiu­gi­na siųs­da­mi ir teik­da­mi įvai­raus po­bū­džio do­va­nas – gė­les, kny­gas, sa­vo rank­dar­bius (ser­ve­tė­les, pa­puo­ša­lus, su­ve­ny­rus). „Gy­ven­to­jai taip pat at­siun­čia ar­ba at­ve­ža į Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­ją sa­vo ta­py­tų pa­veiks­lų, įvai­rių me­džio dir­bi­nių“, – tei­gė pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­bos at­sto­vai.

Laiš­kų ne­pra­lei­džia pro akis

Pa­sak Sei­mo pir­mi­nin­kės L. Grau­ži­nie­nės se­kre­to­ria­to at­sto­vų, par­la­men­to va­do­vė kas mė­ne­sį su­lau­kia per pus­šim­čio gy­ven­to­jų laiš­kų. Taip pat ne­ma­žai laiš­kų „į­krin­ta“ ir į as­me­ni­nę Sei­mo pir­mi­nin­kės elek­tro­ni­nio pa­što dė­žu­tę. „Siun­tė­jų ak­ty­vu­mas pri­klau­so nuo par­la­men­to svars­to­mų ir pri­ima­mų įsta­ty­mų, ki­tų klau­si­mų ak­tua­lu­mo gy­ven­to­jams. Pa­vyz­džiui, 2014 me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį daug laiš­kų bu­vo gau­ta dėl ne­iš­mo­kė­tų pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mo tvar­kos ar dėl ke­ti­ni­mo ap­mo­kes­tin­ti au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kus ir ki­ta. Šie­met – dėl var­dų ir pa­var­džių ra­šy­mo do­ku­men­tuo­se įsta­ty­mo pro­jek­tų, Dar­bo ko­dek­so pa­kei­ti­mų“, – LŽ pa­žy­mė­jo Sei­mo pir­mi­nin­kės pa­ta­rė­ja Ne­rin­ga Mi­kė­nai­tė.

Dau­gu­mą Sei­mo pir­mi­nin­kės L. Grau­ži­nie­nės gau­tos ko­res­pon­den­ci­jos su­da­ro įvai­rūs gy­ven­to­jų pra­šy­mai, skun­dai, pa­siū­ly­mai to­bu­lin­ti įsta­ty­mus, taip pat – svei­ki­ni­mai. „Sei­mo pir­mi­nin­kė su­si­pa­žįs­ta su vi­sais jai ad­re­suo­tais gy­ven­to­jų laiš­kais“, – pa­ti­ki­no N. Mi­kė­nai­tė. Į laiš­kus, iš­sky­rus ano­ni­mi­nius, at­sa­ko pa­ti L. Grau­ži­nie­nė ar­ba jos pa­ve­di­mu Sei­mo pir­mi­nin­ko se­kre­to­ria­tas ar Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­to Pri­ėmi­mo sky­rius. Da­lį gy­ven­to­jų laiš­kų Sei­mo pir­mi­nin­kė per­duo­da nag­ri­nė­ti (ir at­sa­ky­ti) pa­gal kom­pe­ten­ci­ją par­la­men­ti­niams ko­mi­te­tams, ko­mi­si­joms, Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos pa­da­li­niams.

Be laiš­kų, Sei­mo pir­mi­nin­kė L. Grau­ži­nie­nė pa­štu gau­na ir kny­gų. „Daž­niau­siai siun­tė­jas pats bū­na kny­gos au­to­rius ar su­da­ry­to­jas. Už kny­gas par­eiš­kė­jams pa­dė­ko­ja­ma. Lei­di­niai pa­pras­tai sau­go­mi Sei­mo Pir­mi­nin­ko se­kre­to­ria­te“, – tei­gė Sei­mo pir­mi­nin­kės pa­ta­rė­ja N. Mi­kė­nai­tė.

Prem­je­rui – ko­res­pon­den­ci­jos apžvalgos

Vy­riau­sy­bės va­do­vas A. But­ke­vi­čius kiek­vie­ną mė­ne­sį su­lau­kia apie 200 gy­ven­to­jų laiš­kų. „Vis daž­niau į prem­je­rą žmo­nės krei­pia­si elek­tro­ni­niu bū­du – elek­tro­ni­niu pa­štu gau­ti laiš­kai su­da­ro apie 60 proc., pa­pras­tuo­ju pa­štu gau­na­ma apie 40 proc. laiš­kų“, – LŽ pa­žy­mė­jo Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos Spau­dos ir ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas An­ta­nas Mar­tu­se­vi­čius.

Šiais me­tais į prem­je­rą A. But­ke­vi­čių daž­niau­siai bu­vo krei­pia­ma­si su pra­šy­mais (1189 laiš­kai), par­eiš­ki­mais (725 laiš­kai), skun­dais (124 laiš­kai), įvai­riais pa­siū­ly­mais bei nuo­mo­nė­mis. Į vi­sus gy­ven­to­jų siųs­tus laiš­kus yra at­sa­ko­ma, iš­sky­rus ne­įs­kai­to­mus ar­ba ne­aiš­kaus tu­ri­nio. „Vy­riau­sy­bės va­do­vas sten­gia­si pa­gal ga­li­my­bes pats su­si­pa­žin­ti su jam siun­čia­mais laiš­kais – apie 30 proc. gau­na­mų laiš­kų prem­je­ras pers­kai­to pats. De­ja, dėl di­de­lio užim­tu­mo mi­nis­tras pir­mi­nin­kas ne­tu­ri ga­li­my­bių su­si­pa­žin­ti su vi­sais pra­šy­mais ar skun­dais. Ypač jei pa­gal kom­pe­ten­ci­ją žmo­gaus raš­tą nag­ri­nė­ti ir dėl jo pri­im­ti spren­di­mą tu­ri ki­ta ins­ti­tu­ci­ja, laiš­kas per­siun­čia­mas at­sa­kin­gai ins­ti­tu­ci­jai ir pi­lie­tis in­for­muo­ja­mas, ko­kia ins­ti­tu­ci­ja nag­ri­nės jo pra­šy­mą ar skun­dą“, – tei­gė A. Mar­tu­se­vi­čius. Jis pa­ti­ki­no, kad prem­je­rui kiek­vie­ną mė­ne­sį pa­tei­kia­ma pra­šy­muo­se ir skun­duo­se ke­lia­mų klau­si­mų apž­val­ga.

Kaip ir ki­ti ša­lies va­do­vai, A. But­ke­vi­čius pa­što dė­žu­tė­je taip pat ran­da do­va­nų. „Pa­si­tai­ko, kad ret­kar­čiais gy­ven­to­jai prem­je­rui at­siun­čia sa­vo poe­zi­jos kny­ge­lę, megz­tas, ne­rtas ser­ve­tė­les ar pirš­ti­nes, pra­šo per­duo­ti gė­lių ar sal­dai­nių“, – pa­sa­ko­jo Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos at­sto­vas.