Valstybės tarnyboje pasipinigauti (ne)galima
Lie­tu­vo­je at­vi­ri ke­liai val­di­nin­kams pa­pil­do­mai pri­si­dur­ti prie al­gos šim­tus, o gal­būt ir tūks­tan­čius eu­rų, jei tik jie da­ly­vau­ja įgy­ven­di­nant Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) fi­nan­suo­ja­mus pro­jek­tus.

Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ini­cia­ty­va par­eng­tos ir Sei­mui tei­kia­mos Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rio­mis siū­lo­ma užd­raus­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jams su­da­ry­ti pa­pil­do­mas dar­bo su­tar­tis su sa­vo dar­bo­vie­tė­mis. Ini­cia­ty­vos im­ta­si pa­aiš­kė­jus, kad So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM) už 1,5 mln. eu­rų už­sa­kė moks­li­nį ty­ri­mą, o jam ver­tin­ti įdar­bin­ta ir 14 pa­čios SADM dar­buo­to­jų.

Ši mi­nis­te­ri­ja nė­ra vie­nin­te­lė, ku­rios val­di­nin­kai pa­pil­do­mai už­dar­biau­ja. Pre­zi­den­tū­ros duo­me­ni­mis, Ūkio mi­nis­te­ri­jo­je 7 vals­ty­bės tar­nau­to­jai tu­ri pa­pil­do­mas dar­bo su­tar­tis, fi­nan­suo­ja­mas iš ES pro­jek­tams skir­tų lė­šų, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je - 21. To­kia pra­kti­ka kles­ti ir įstai­go­se prie mi­nis­te­ri­jų - In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės plė­tros ko­mi­te­te prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos pa­pil­do­mai už­dar­biau­ja 10 tar­nau­to­jų, Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) pa­pil­do­mas su­tar­tis yra su­da­riu­si su 52 tar­nau­to­jais.

Pa­tai­so­mis siū­lo­ma įtvir­tin­ti, kad vals­ty­bės tar­nau­to­jai ne­ga­lė­tų gau­ti iš sa­vo dar­bo­vie­tės jo­kių ki­tų pa­ja­mų, iš­sky­rus par­ei­gi­nę al­gą, įsta­ty­mo lei­džia­mus prie­dus ir prie­mo­kas.

Ne­si­jau­čia nusižengiantys

VMI, su­da­riu­si pa­pil­do­mas dar­bo su­tar­tis su sa­vo 52 tar­nau­to­jais ir per­nai jiems iš­mo­kė­ju­si 63,8 tūkst. eu­rų, ne­si­jau­čia nu­si­žen­gu­si. Kaip LŽ aiš­ki­no VMI ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vas Da­rius Bu­ta, vi­si prie ES fi­nan­suo­ja­mų pro­jek­tų dir­ban­tys val­di­nin­kai tai da­ro ne dar­bo me­tu. Anot jo, per­nai ins­pek­ci­ja vyk­dė 5 pro­jek­tus - bu­vo su­kur­tos 46 elek­tro­ni­nės pa­slau­gos mo­kes­čių mo­kė­to­jams.

„No­rint tin­ka­mai ir ope­ra­ty­viai at­lik­ti įvai­rias už­duo­tis daž­nai bū­ti­na iš­ma­ny­ti ins­ti­tu­ci­jos veik­los pro­ce­sus, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų struk­tū­rą, sis­te­mų spe­ci­fi­ką. Tad pro­jek­tų me­tu dar­buo­to­jai kar­tu su ran­go­vais ku­ria įvai­rias pa­slau­gas, kon­tro­liuo­ja, kaip jos de­ra su ki­to­mis sis­te­mo­mis ir pa­slau­go­mis, tes­tuo­ja ir to­bu­li­na, be abe­jo, vyk­do vie­šų­jų pir­ki­mų, ad­mi­nis­tra­ci­nes pro­ce­dū­ras“, - ti­ki­no D. Bu­ta.

Va­do­vų atsakomybė

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė, ku­rios va­do­vau­ja­mo­je mi­nis­te­ri­jo­je per­nai pa­pil­do­mai už įgy­ven­di­na­mus ES pro­jek­tus 21 vals­ty­bės tar­nau­to­jui iš­mo­kė­ta 63 tūkst. eu­rų, pa­brė­žė, kad įsta­ty­mai to da­ry­ti ne­drau­džia.

Kad su val­di­nin­kais ga­li bū­ti su­da­ro­mos pa­pil­do­mos dar­bo su­tar­tys, ne­prieš­ta­ra­vo ir Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK). Jos pir­mi­nin­kas Ro­mas Va­len­tu­ke­vi­čius LŽ tei­gė, kad vyk­dy­ti ir ad­mi­nis­truo­ti kai ku­riuos pro­jek­tus yra ge­riau bū­tent ku­rios nors ži­ny­bos, mi­nis­te­ri­jos ar ins­ti­tu­ci­jos val­di­nin­kams, ku­rie pa­žįs­ta sis­te­mą.

„Nė­ra ge­rai, kai nu­sta­to­ma, kad val­di­nin­kai gau­na pa­pil­do­mų ES pro­jek­tų pi­ni­gų už dar­bą, ku­rį at­lie­ka tie­sio­gi­nio dar­bo me­tu. Tuo­met pra­si­len­kia­ma ir su eti­ka, ir in­te­re­sų de­ri­ni­mu. Kad to ne­bū­tų, yra at­sa­kin­gi va­do­vai. Jie pri­va­lo kon­tro­liuo­ti pa­val­di­nius“, - kal­bė­jo jis. R. Va­len­tu­ke­vi­čius pri­dū­rė, kad jei val­di­nin­kai iš tie­sų dir­ba po dar­bo va­lan­dų, jiems už tai pri­va­lu at­ly­gin­ti. Ta­čiau jis pri­pa­ži­no, kad kol kas to­kios si­tua­ci­jos nė­ra griež­tai reg­la­men­tuo­tos.

Led­kal­nio viršūnė

Ne tik mi­nis­te­ri­jų ar joms pa­val­džių įstai­gų val­di­nin­kai ga­li pa­pil­do­mai pa­si­pi­ni­gau­ti vyk­dy­da­mi ES fi­nan­suo­ja­mus pro­jek­tus. Pa­na­ši pa­dė­tis ga­li­ma ir sa­vi­val­dy­bė­se bei jų val­do­mo­se vie­šo­sio­se įstai­go­se.

"Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal" Lie­tu­vos sky­riaus va­do­vas Ser­ge­jus Mu­rav­jo­vas pa­žy­mė­jo, kad da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja ne­pri­si­de­da prie skaid­ru­mo vals­ty­bės tar­ny­bo­je. Anot jo, to­kia pra­kti­ka at­ve­ria ga­li­my­bes vals­ty­bės tar­nau­to­jams gau­ti ne vi­sai aiš­kiai mo­ty­vuo­tą at­ly­gi­ni­mą. Be to, čia ga­li­ma įžvelg­ti ir in­te­re­sų konf­lik­tų, nes pro­jek­tams vyk­dy­ti pa­si­ren­ka­mi tik kai ku­rie „sa­vi“ val­di­nin­kai, o vie­šas at­vi­ras kon­kur­sas ne­skel­bia­mas.

„Tu­rė­tų bū­ti vie­šai skel­bia­mi to­kių pro­jek­tų vyk­dy­to­jai. Daž­nai įvai­rios stu­di­jos, eks­per­ti­zės ir ki­ti dar­bai lie­ka po kon­fi­den­cia­lu­mo skrais­te - in­for­ma­ci­jos apie tai, kas, ką da­rė ir kiek už tai ga­vo pi­ni­gų, nė­ra“, - sa­kė S. Mu­rav­jo­vas.

Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas ne­slė­pė ne­pa­si­ten­ki­ni­mo su­sik­los­čiu­sia ydin­ga pra­kti­ka. Ko­mi­te­te ne kar­tą bu­vo ap­tar­ta bū­ti­ny­bė keis­ti da­bar­ti­nę val­di­nin­kų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo tvar­ką, ta­čiau to­liau dis­ku­si­jų ne­pa­sis­tū­mė­ta. Po­li­ti­kas vy­lė­si, kad pre­zi­den­tės siū­ly­mai jas ne tik at­gai­vins, bet ir bus pri­im­ti spren­di­mai.