Valstybės tarnybą išjudins tik permainos
Po dau­giau kaip de­šimt­me­čio iš nau­jo per­ra­šo­mas vals­ty­bės tar­ny­bos san­ty­kius re­gu­liuo­jan­tis įsta­ty­mas. Jį ren­gę Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (VRM) at­sto­vai ti­ki­na, kad kei­čiant pa­se­nu­sias Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo nuo­sta­tas sie­kia­ma skaid­res­nės val­di­nin­kų at­ran­kos ir jų kar­je­ros pla­na­vi­mo, lanks­tes­nės dar­bo už­mo­kes­čio ir mo­ty­va­vi­mo sis­te­mos.

Nau­jos re­dak­ci­jos Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo pro­jek­te es­mi­niai pa­kei­ti­mai nu­ma­to­mi vals­ty­bės tar­nau­to­jams ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų, veik­los ver­ti­ni­mo, kar­je­ros, dar­bo už­mo­kes­čio, ska­ti­ni­mo, mo­ky­mo, aukš­čiau­sių va­do­vų par­ei­gas ei­nan­čių vals­ty­bės tar­nau­to­jų tar­ny­bos re­gu­lia­vi­mo sri­ty­se.

Po­li­ti­kai pri­pa­žįs­ta, kad jau se­niai lau­kė įsta­ty­mo, ku­riuo re­mian­tis bus pert­var­ko­ma vals­ty­bės tar­ny­ba. Ti­ki­ma­si, jog ne kar­tą stri­gęs ir su įvai­rio­mis vals­ty­bės ži­ny­bo­mis de­rin­tas nau­ja­sis Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mas pa­sieks Sei­mą aps­vars­ty­tas ir ne­kels di­de­lių dis­ku­si­jų.

Su­nkiai sky­nė­si kelią

Nau­ją­jį Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo pro­jek­tą ren­gė VRM kar­tu su Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­tu (VTD). Pa­sak VRM Vie­šo­jo val­dy­mo po­li­ti­kos de­par­ta­men­to at­sto­vų, šis įsta­ty­mo pro­jek­tas par­eng­tas įgy­ven­di­nant da­bar­ti­nės Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos nuo­sta­tas. Pa­žy­mė­ti­na, kad vals­ty­bės tar­ny­bos san­ty­kius re­gu­liuo­jan­čio įsta­ty­mo nau­ja re­dak­ci­ja pa­sta­rą­jį kar­tą bu­vo iš­dės­ty­ta prieš dau­giau kaip 10 me­tų. „Ki­lo po­rei­kis įver­tin­ti se­nas nuo­sta­tas pra­kti­nio tai­ky­mo at­žvil­giu, at­si­sa­ky­ti mo­ra­liai pa­se­nu­sių ar pra­kti­ko­je ne­pa­sit­vir­ti­nu­sių nuo­sta­tų ir pa­siū­ly­ti mo­der­nių, Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ge­rą­ją pra­kti­ką ati­tin­kan­čių vals­ty­bės tar­ny­bos val­dy­mo įran­kių“, - LŽ aiš­ki­no VRM at­sto­vai.

Ta­čiau VTD di­rek­to­rius Os­val­das Šar­ma­vi­čius ne­sle­pia, kad da­bar­ti­nė Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo pro­jek­to ver­si­ja ski­ria­si nuo pir­mi­nės, ku­rią ren­gė VTD spe­cia­lis­tai. „Ne­tie­sus ir ne­ly­gus bu­vo šio pro­jek­to ke­lias iki VRM“, - LŽ pri­si­pa­ži­no jis. Pa­sak O. Šar­ma­vi­čiaus, siū­ly­mai pert­var­ky­ti vals­ty­bės tar­ny­bos san­ty­kius „ė­jo ga­na su­nkiai“, mat su­lau­kė įvai­rios reak­ci­jos, to­dėl bu­vo ne kar­tą ko­re­guo­ja­mi ir tai­so­mi. „Y­ra di­de­lių skir­tu­mų, nes rei­kė­jo at­siž­velg­ti į pa­sta­bas“, - pri­dū­rė jis.

O. Šar­ma­vi­čiaus tei­gi­mu, vals­ty­bės tar­ny­bos re­for­ma, ku­rią no­ri­ma įgy­ven­din­ti pri­ėmus nau­jos re­dak­ci­jos Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mą, pra­dė­ta for­muo­ti dar prem­je­ro Ge­di­mi­no Kir­ki­lo va­do­vau­ja­mos Vy­riau­sy­bės. „Tur­būt ne­bu­vo Lie­tu­vo­je Vy­riau­sy­bės, ku­ri ne­bū­tų pla­na­vu­si po­ky­čių vals­ty­bės tar­ny­bo­je“, - pa­brė­žė il­ga­me­tis VTD va­do­vas.

Rei­ka­la­vi­mai val­di­nin­kams taps standartizuoti

Įsta­ty­mo ren­gė­jai at­krei­pia dė­me­sį, kad šiuo me­tu vals­ty­bės tar­nau­to­jams ke­lia­mi spe­cia­lie­ji rei­ka­la­vi­mai ne vi­sa­da nu­sta­to­mi pa­grįs­tai, o kar­tais jie net tie­sio­giai ne­su­si­ję su vie­nam ar ki­tam val­di­nin­kui pa­ves­to­mis funk­ci­jo­mis. „Net ana­lo­giš­koms par­ei­gy­bėms ga­li bū­ti nu­sta­ty­ti skir­tin­gi iš­si­la­vi­ni­mo, pa­tir­ties rei­ka­la­vi­mai“, - kal­bė­jo nau­jos re­dak­ci­jos Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo pro­jek­to au­to­riai. Jie siū­lo vi­siems to­kias pat par­ei­gas ei­nan­tiems val­di­nin­kams nu­sta­ty­ti vie­no­dus ge­bė­ji­mų rei­ka­la­vi­mus. Bend­rą­ją, va­dy­bi­nę ir ly­de­rys­tės bei spe­ci­fi­nę kom­pe­ten­ci­ją pa­tvir­tin­tų Vy­riau­sy­bė cen­tra­li­zuo­tai, o pro­fe­si­nę bū­tų leis­ta nu­sta­ty­ti ir ap­ra­šy­ti pa­čioms įstai­goms, at­siž­vel­giant į jų veik­los spe­ci­fi­ką. Įstai­go­se, kaip ir šiuo me­tu, lik­tų ga­li­my­bė nu­sta­ty­ti spe­cia­lius rei­ka­la­vi­mus vals­ty­bės tar­nau­to­jams jų par­ei­gy­bių ap­ra­šy­muo­se, ta­čiau ne­ga­lė­tų bū­ti to­kių rei­ka­la­vi­mų, ku­rie ne­bū­ti­ni par­ei­gy­bės ap­ra­šy­me nu­sta­ty­toms funk­ci­joms at­lik­ti.

„Šia rei­ka­la­vi­mų vals­ty­bės tar­nau­to­jams sis­te­ma tu­rė­tų bū­ti už­ti­kri­na­ma, kad rei­ka­la­vi­mai vals­ty­bės tar­nau­to­jams tap­tų stan­dar­ti­zuo­ti, ne­bū­tų ne­pag­rįs­tai ri­bo­ja­ma pa­tek­ti į vals­ty­bės tar­nau­to­jo par­ei­gas“, - pa­žy­mė­jo ini­cia­to­riai. Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­me taip pat siū­lo­ma nu­sta­ty­ti ti­pi­nius rei­ka­la­vi­mus vals­ty­bės įstai­gų va­do­vams.

Leng­viau žengs kar­je­ros laiptais

Nau­ja­me Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­me tu­rė­tų ne­be­lik­ti val­di­nin­kų par­ei­gy­bių ka­te­go­ri­jų. Jų ra­gi­na­ma at­si­sa­ky­ti, kad kar­je­ros ga­li­my­bės vals­ty­bės tar­nau­to­jams tap­tų lanks­tes­nės ir pa­pras­tes­nės. Sie­kia­ma, jog val­di­nin­kas, ati­tin­kan­tis pa­tir­ties ir ki­tus par­ei­gy­bei nu­sta­ty­tus ge­bė­ji­mų rei­ka­la­vi­mus, ga­lė­tų ir be kon­kur­so bū­ti per­kel­tas į ki­tas par­ei­gas (taip pat į aukš­tes­nes).

Kas­me­ti­nį vals­ty­bės tar­nau­to­jų veik­los ver­ti­ni­mą siū­lo­ma at­sie­ti nuo dar­bo už­mo­kes­čio sis­te­mos. Da­bar pa­gal veik­los ver­ti­ni­mo re­zul­ta­tus vals­ty­bės tar­nau­to­jas ga­li bū­ti per­kel­tas į aukš­tes­nes ar­ba že­mes­nes par­ei­gas, jam ga­li bū­ti ar­ba pa­di­din­tas, ar­ba su­ma­žin­tas dar­bo už­mo­kes­tis. „Ne­sant pa­kan­ka­mo dar­bo už­mo­kes­čio fon­do, la­bai ge­rai dir­ban­tiems tar­nau­to­jams nė­ra ga­li­my­bių skir­ti prie­do už kva­li­fi­ka­ci­nę kla­sę, to­dėl to­kiais at­ve­jais jų veik­la ver­ti­na­ma ne­bū­ti­nai kaip la­bai ge­ra. Tai aki­vaiz­džiai pa­tvir­tin­ta eko­no­mi­nio nuo­smu­kio tar­ny­bi­nės veik­los ver­ti­ni­mo sta­tis­ti­ka“, - nu­ro­dė įsta­ty­mo pro­jek­to ren­gė­jai.

No­ri­ma nu­sta­ty­ti, kad bū­tų ver­ti­na­ma vals­ty­bės tar­nau­to­jų kom­pe­ten­ci­ja. „Dve­jus me­tus iš ei­lės įver­ti­nus kom­pe­ten­ci­ją kaip ne­ati­tin­kan­čią rei­ka­la­vi­mų, bū­tų siū­lo­ma tar­nau­to­ją per­kel­ti į ly­gia­ver­tę ar že­mes­nę par­ei­gy­bių gru­pę, ku­rios kom­pe­ten­ci­ją jis ati­tin­ka, ar­ba at­leis­ti ir par­ei­gų“, - tei­gia­ma aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te.

Tuo me­tu ver­ti­nant vals­ty­bės įstai­gų va­do­vų veik­lą siū­lo­ma įtvir­tin­ti ES ša­ly­se ir vers­lo or­ga­ni­za­ci­jų pra­kti­ko­je pla­čiai nau­do­ja­mą „360 laips­nių veik­los ver­ti­ni­mo mo­de­lį“, kai as­mens veik­lą ver­ti­na jo pa­val­di­niai, ko­le­gos, va­do­vai.

Ir ska­tins, ir baus

Val­di­nin­kams tu­rė­tų keis­tis ir dar­bo už­mo­kes­čio nu­sta­ty­mo tvar­ka. „Siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti kri­ti­kuo­ja­mų prie­dų už kva­li­fi­ka­ci­nę kla­sę, o tam ti­kroms par­ei­gy­bių gru­pėms nu­sta­ty­ti ga­li­mų par­ei­gi­nių al­gų in­ter­va­lą“, - pa­sa­ko­ja įsta­ty­mo ren­gė­jai. Nu­ma­ty­ta, kad da­bar­ti­niams vals­ty­bės tar­nau­to­jams bus ga­ran­tuo­tas jų bu­vu­sios al­gos dy­džio dar­bo už­mo­kes­tis.

No­ri­ma su­da­ry­ti ir di­des­nes ga­li­my­bes mo­ty­vuo­ti tar­nau­to­jus, nes esą da­bar­ti­nia­me Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­me nu­sta­ty­tų ska­ti­ni­mo prie­mo­nių pa­si­rin­ki­mas – itin ma­žas. Siū­lo­ma val­di­nin­kus ska­tin­ti pa­pil­do­mais mo­ky­mais, lais­vo­mis die­no­mis ar net dar­bo lai­ko trum­pi­ni­mu. Už „išs­kir­ti­nį as­me­ni­nį in­dė­lį“ vals­ty­bės tar­nau­to­jas ga­lės ti­kė­tis iki dvie­jų par­ei­gi­nių al­gų dy­džio pi­ni­gi­nės iš­mo­kos. Pi­ni­gais nu­ma­ty­ta ska­tin­ti ne tik in­di­vi­dua­liai, bet ir už pui­kiai at­lik­tą ko­man­dos dar­bą.

Nau­ja­me Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­me taip pat bus sie­kia­ma su­griež­tin­ti tar­ny­bi­nę at­sa­ko­my­bę. Siū­lo­ma ne tik pa­il­gin­ti tar­ny­bi­nių nuo­bau­dų są­ra­šą, bet ir nu­sta­ty­ti par­ei­gą įstai­gai reg­re­so tvar­ka rei­ka­lau­ti iš ža­lą pa­da­riu­sio vals­ty­bės tar­nau­to­jo ją at­ly­gin­ti.

Par­ei­ka­laus mi­li­jo­ni­nių lėšų

Skai­čiuo­ja­ma, kad nau­jai dar­bo už­mo­kes­čio sis­te­mai įgy­ven­din­ti ne­sta­tu­ti­niams vals­ty­bės tar­nau­to­jams rei­kė­tų apie 10,4 mln. eu­rų. Iš jų par­ei­gi­nėms al­goms - maž­daug 5,9 mln. eu­rų. Par­ei­gi­nių al­gų nu­sta­ty­mas nau­jo­je dar­bo už­mo­kes­čio sis­te­mo­je lems prie­do už tar­ny­bos sta­žą di­dė­ji­mą. Jis vi­siems vals­ty­bės tar­nau­to­jams par­ei­ka­laus apie 4,5 mln. eu­rų.

„Tam ti­kra da­lis lė­šų ga­lės bū­ti su­tau­py­ta at­si­sa­kius nau­jai ski­ria­mų prie­dų už kva­li­fi­ka­ci­nes kla­ses, prie­mo­kų už įpras­tą dar­bo krū­vį ir pa­pil­do­mas už­duo­tis, taip pat at­si­sa­kius esa­mos ska­ti­ni­mo iš­mo­kų sky­ri­mo tvar­kos“, - tvir­ti­no Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo pro­jek­to ren­gė­jai. Ta­čiau kol kas jie ne­si­ryž­ta prog­no­zuo­ti, kiek tiks­liai bus su­tau­py­ta.

Apie 145 tūkst. eu­rų ga­li pri­reik­ti kei­čiant Vals­ty­bės tar­nau­to­jų re­gis­trą ir Vals­ty­bės tar­ny­bos val­dy­mo in­for­ma­ci­nę sis­te­mą. Mo­kes­čių mo­kė­to­jams kai­nuos ir nau­jas val­di­nin­kų ge­bė­ji­mų bei kom­pe­ten­ci­jos pa­ti­kri­ni­mas. Mi­nė­toms reik­mėms ki­tais me­tams rei­kė­tų apie 220 tūkst. eu­rų.

Lau­kia "iš­dis­ku­tuo­to" įstatymo

Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to (VVSK) pir­mi­nin­kas „dar­bie­tis“ Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas tei­gia, kad jau vė­luo­ja­ma pa­teik­ti nau­ją Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mą. „Lau­kė­me, kol VRM pa­teiks nau­ją Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo re­dak­ci­ją, ku­ri nu­ma­ty­tų ne tik pri­ėmi­mo į vals­ty­bės tar­ny­bą są­ly­gas, bet ir aiš­kią mo­kė­ji­mo už dar­bą tvar­ką. Taip pat - su­pran­ta­mą prie­dų, ku­rie vi­suo­me­nei ke­lia pa­si­pik­ti­ni­mą, sky­ri­mo tvar­ką“, - LŽ dės­tė par­la­men­ta­ras. V. Bu­kaus­kas vi­lia­si, kad Sei­mą pa­sieks jau "iš­dis­ku­tuo­tas", su ki­to­mis vals­ty­bės ži­ny­bo­mis su­de­rin­tas Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo pro­jek­tas. „Svar­bu, kad į Sei­mą pa­tek­tų ge­ros ko­ky­bės tei­sės ak­tas ir jam ne­rei­kė­tų an­tros ar tre­čios re­dak­ci­jos“, - pa­žy­mė­jo Sei­mo VVSK va­do­vas.