Valstybės tarnautojams – dar daugiau blogų žinių
Vis tas pats po­li­ti­kų nu­si­tei­ki­mas kas­met: įsta­ty­mus, ku­riuos pri­ėmus val­di­nin­kų al­gos pa­di­dė­tų, – ati­dė­ti. Šią sa­vai­tę Sei­mas pa­li­ko ga­lio­ti tą pa­tį par­ei­gi­nės al­gos ba­zi­nį dy­dį. Toks pat li­ki­mas ne­tru­kus iš­tiks ir įsi­pa­rei­go­ji­mus nuo ki­tų me­tų su­vie­no­din­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jų ka­te­go­ri­jų in­ter­va­lus, mat šis pa­kei­ti­mas par­ei­ka­lau­tų pa­pil­do­mų 12 mln. eu­rų.

Tai­gi val­di­nin­kų al­gos ki­tą­met nei di­dės, nei ma­žės. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM) jau par­en­gė bū­ti­nus įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus ir, kaip ir per­nai, siū­lo dar vie­niems me­tams nu­kel­ti par­ei­gy­bių ka­te­go­ri­jų in­ter­va­lų su­vie­no­di­ni­mą. Spren­di­mą dėl to ne­tru­kus pri­ims Sei­mas.

Tech­ni­nis reikalas

Aiš­ki­na­ma, kad toks spren­di­mas bū­ti­nas, mat nuo 2009 me­tų ne­si­kei­čia ba­zi­nis par­ei­gi­nės al­gos dy­dis, be to, Sei­mas iš es­mės tu­rė­tų pa­keis­ti Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mą. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro Sau­liaus Skver­ne­lio pa­ta­rė­jas To­mas Ber­žins­kas dės­tė, kad siū­ly­mas ne­keis­ti ka­te­go­ri­jų in­ter­va­lų – tech­ni­nis rei­ka­las.

„Kaip ir ba­zi­nės al­gos dy­džio at­ve­ju, šio įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas ati­de­da­mas dėl vals­ty­bės fi­nan­si­nių ga­li­my­bių. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja iš­reiš­kė ne­pri­ta­ri­mą. Tai­gi, kaip ir per­nai, VRM tei­kia siū­ly­mą įsi­ga­lio­ji­mą ati­dė­ti“, – sa­kė T. Ber­žins­kas.

VRM in­for­ma­vo, kad dėl šio siū­ly­mo ki­tų me­tų biu­dže­te ga­lė­tų bū­ti su­tau­py­ta apie 12 mln. eu­rų.

Šiuo me­tu Sei­me svars­to­mas nau­jos re­dak­ci­jos Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­riuo nu­ma­to­ma iš es­mės pa­keis­ti vals­ty­bės tar­ny­bos san­ty­kių tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą, įskai­tant ir val­di­nin­kų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo sis­te­mą. Nors svars­ty­mai už­tru­ko, ma­no­ma, kad šis įsta­ty­mas ga­lė­tų įsi­ga­lio­ti ki­tą­met.

„Tai­gi nė­ra pa­grin­do ir pra­smės pu­sei me­tų teik­ti tai, ką par­en­gė­me prieš ke­le­rius me­tus, nes gal­būt po pus­me­čio vis­kas kei­sis“, – aiš­ki­no T. Ber­žins­kas.

Pa­žvelgs plačiau

Val­dan­čių­jų at­sto­vas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas tei­gė, kad ne­kei­čiant po­li­ti­kų, tei­sė­jų, tar­nau­to­jų, par­ei­gū­nų par­ei­gi­nės al­gos ba­zi­nių dy­džių vie­nai gru­pei da­ry­ti iš­im­tį bū­tų ne­tei­sin­ga. „Ki­taip at­ly­gi­ni­mo už dar­bą sis­te­ma dar la­biau bū­tų iš­kreip­ta“, – sa­kė par­la­men­ta­ras.

Anot jo, įtvir­tin­ti lai­ki­ną pa­kei­ti­mą – ne pats ge­riau­sias prob­le­mos spren­di­mo bū­das. „Ne­tru­kus pri­im­si­me nau­ją Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mą. Di­džio­ji da­lis straips­nių aps­vars­ty­ta, yra tik ke­le­tas gin­čy­ti­nų da­ly­kų. Vie­nas jų – dar­bo ap­mo­kė­ji­mas. Kaip tik ku­ria­ma spe­cia­li dar­bo gru­pė, kad į dar­bo ap­mo­kė­ji­mą bū­tų ga­li­ma pa­si­žiū­rė­ti pla­tes­niu kon­teks­tu, ne tik vals­ty­bės tar­nau­to­jų“, – kal­bė­jo A. Sy­sas.

Lū­kes­čiai bu­vo kitokie

Lie­tu­vos vals­ty­bės tar­nau­to­jų, biu­dže­ti­nių ir vie­šų­jų įstai­gų dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kė Ire­na Pe­trai­tie­nė LŽ ti­ki­no, kad, jos ži­nio­mis, pi­ni­gai, ku­rių rei­kia no­rint su­vie­no­din­ti in­ter­va­lus, jau bu­vo nu­ma­ty­ti. Ji ste­bė­jo­si, ko­dėl taip ūmai per­si­gal­vo­ta.

„Po­li­ti­kų spren­di­mas lo­giš­kas, juk ki­tą­met – Sei­mo rin­ki­mai. Jei­gu ką nors no­ri keis­ti, tai gal ge­riau ki­tą­met, ar­ba vis­ką – nuo 2017 me­tų. Jei bū­tų su­vie­no­din­ta, gal to­kių skir­tu­mų tarp al­gų ne­be­bū­tų. Šiuo me­tu yra di­džiu­liai skir­tu­mai. Ar tai nor­ma­lu?“ – ko­men­ta­vo I. Pe­trai­tie­nė.

Ap­kar­pė dėl sunkmečio

Nors Vy­riau­sy­bė dek­la­ruo­ja sie­kį ma­žin­ti val­di­nin­kų skai­čių, rea­ly­bė ro­do vi­sai ką ki­ta. Per šios val­džios val­dy­mo me­tus vals­ty­bės biu­ro­kra­ti­nis apa­ra­tas iš­si­pū­tė. Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, nuo 2012-ųjų iki šių me­tų vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jo­se bei įstai­go­se užim­tų par­ei­gy­bių pa­dau­gė­jo be­veik 600 – nuo 53 430 iki 54 016 eta­tų.

Vy­riau­sy­bė į tai at­ker­ta, kad 132 par­ei­gy­bė­mis su­ma­ži­no bend­rą di­džiau­sią leis­ti­ną vals­ty­bės tar­nau­to­jų skai­čių, ne­užim­tus eta­tus pers­kirs­tė tarp mi­nis­te­ri­jų ir ne­įs­tei­gė nau­jų par­ei­gy­bių.

Šią sa­vai­tę Sei­mas pri­ėmė spe­cia­lų įsta­ty­mą, kad 2016 me­tais vals­ty­bės po­li­ti­kų, tei­sė­jų, vals­ty­bės par­ei­gū­nų ir vals­ty­bės tar­nau­to­jų par­ei­gi­nės al­gos (at­ly­gi­ni­mo) ba­zi­nis dy­dis liks 130,5 eu­ro. Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­tas yra pa­tei­kęs iš­va­dą, kad per kri­zę par­ei­gi­nės al­gos ba­zi­nis dy­dis su­ma­žin­tas dėl pa­blo­gė­ju­sios vals­ty­bės eko­no­mi­nės ir fi­nan­si­nės pa­dė­ties, ta­čiau da­bar ne­pa­tei­kia­ma ar­gu­men­tų, jog to­kia pa­dė­tis te­be­si­tę­sia.

Įsi­pa­rei­go­ji­mas nuo ki­tų me­tų su­vie­no­din­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jų ka­te­go­ri­jų in­ter­va­lus pa­tuš­tin­tų ša­lies iž­dą, tad skir­tu­mai tarp jų al­gų ir to­liau bus di­de­li.