Valstybės šventė – tik išrinktiesiems
Ne vi­si už­sie­ny­je gy­ve­nan­tys Lie­tu­vos pi­lie­čiai ga­lė­jo Va­sa­rio 16-ąją švęs­ti spe­cia­lius mi­nė­ji­mus ren­gu­sio­se mū­sų ša­lies dip­lo­ma­ti­nė­se at­sto­vy­bė­se. Kai ku­rios am­ba­sa­dos į šven­ti­nius ren­gi­nius pa­kvie­tė tik už­sie­nio dip­lo­ma­tus ir aukš­tas par­ei­gas sve­tur ei­nan­čius tau­tie­čius.

LŽ pa­sie­kė Nor­ve­gi­jo­je gy­ve­nan­čių lie­tu­vių skun­dai, kad pa­mi­nė­ti Lie­tu­vai reikš­min­gų da­tų į mū­sų ša­lies dip­lo­ma­ti­nę at­sto­vy­bę Os­le kvie­čia­ma tik sau­je­lė esą ne­ži­nia pa­gal ko­kius kri­te­ri­jus at­rink­tų žmo­nių. Jie ne­sup­ran­ta, ko­dėl į Va­sa­rio 16-osios pro­ga am­ba­sa­do­je reng­tą kon­cer­tą ne­bu­vo ga­li­ma pa­kvies­ti dau­giau tau­tie­čių.

Tai, kad šie­met, ki­taip nei per­nai, į šven­ti­nį Va­sa­rio 16-osios mi­nė­ji­mą Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nė­je at­sto­vy­bė­je Briu­se­ly­je ne­bu­vo pa­kvies­ta lie­tu­vių bend­ruo­me­nė, ne­ma­lo­niai nu­ste­bi­no ir kai ku­riuos Bel­gi­jo­je įsi­kū­ru­sius lie­tu­vius.

Nu­si­vy­lė požiūriu

Os­le gy­ve­nan­čios lie­tu­vės Lo­re­tos tei­gi­mu, Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­na – na­cio­na­li­nė šven­tė, tad tu­rė­tų bū­ti šven­čia­ma vi­sos tau­tos. „Neg­ra­žu, kai am­ba­sa­da į mi­nė­ji­mą įlei­džia tik su kvie­ti­mais, o kvie­čia tik iš­rink­tuo­sius lie­tu­vius, ku­rie ne­ži­nau kuo yra nu­si­pel­nę. Jie bet ka­da ga­li reng­ti pri­va­čius ren­gi­nius ir kvies­ti ką no­ri, o per vi­sos tau­tos šven­tes jie tu­rė­tų elg­tis ki­taip. Šiek tiek nu­si­vy­liau mū­sų am­ba­sa­da“, – sa­kė ji.

Emig­ran­tės nuo­mo­ne, mū­sų ša­lies am­ba­sa­da tu­rė­tų pa­lai­ky­ti ry­šius su Nor­ve­gi­jos lie­tu­viais, ska­tin­ti pa­trio­tiz­mą ir į ren­gi­nius kvies­ti dau­giau tau­tie­čių, ne tik šio­je ša­ly­je vei­kian­čių lie­tu­vių bend­ruo­me­nių ly­de­rius.

Anot jos, Va­sa­rio 16-osios pro­ga am­ba­sa­do­je kon­cer­ta­vo iš Lie­tu­vos at­vy­kęs sop­ra­nas As­ta Krikš­čiū­nai­tė. „Sup­ran­tu, gal­būt am­ba­sa­da bi­jo­jo, kad su­si­rinks per daug žmo­nių. Ta­čiau ga­lė­jo pa­da­ry­ti re­gis­tra­ci­ją, kad ga­lė­tų at­ei­ti koks 100 pir­mų­jų už­si­re­gis­tra­vu­sių žmo­nių ar kaip ki­taip vi­sa tai iš­spręs­ti. Daž­nai jų pa­grin­di­nis pa­si­tei­si­ni­mas bū­na, kad ne­tu­ri kuo pa­vai­šin­ti, ta­čiau, die­va­ži, tai nė­ra bū­ti­nas da­ly­kas. Ti­krai ži­nau, kad švęs­ti Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės šven­tės, pa­sik­lau­sy­ti kon­cer­to mie­lai bū­tų at­ėju­si ne vie­na šei­ma su vai­kais“, – kal­bė­jo mo­te­ris. Kaip pa­vyz­dį ji pa­tei­kė Es­ti­jos am­ba­sa­dą Nor­ve­gi­jo­je, ši švęs­ti vals­ty­bi­nių šven­čių kvie­čia gau­sų bū­rį tau­tie­čių.

Pa­kvies ko­vo mėnesį

Os­lo lie­tu­vių bend­ruo­me­nės val­dy­bos pir­mi­nin­kė Li­na Bal­tru­ko­nie­nė su­lau­kė kvie­ti­mo į pri­ėmi­mą mū­sų ša­lies am­ba­sa­do­je, ta­čiau ja­me ap­si­lan­ky­ti ne­ga­lė­jo. Ji pri­si­mi­nė, kad anks­tes­niais me­tais į ren­gi­nius am­ba­sa­do­je Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos pro­ga bū­da­vo kvie­čia­mi už­sie­nio vals­ty­bių dip­lo­ma­tai ir Nor­ve­gi­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės val­dy­bos na­riai. „Po­ky­tis gal toks: anks­čiau kvie­ti­mas bū­da­vo skir­tas dviem as­me­nims, da­bar – vie­nam. Da­rau iš­va­dą, kad tie­siog gal bu­vo ne­ma­žai žmo­nių, ku­riuos rei­kė­jo pa­kvies­ti“, – svars­tė ji.

Be to, anot L. Bal­tru­ko­nie­nės, jau se­niai am­ba­sa­da vals­ty­bi­nių šven­čių pro­ga ne­ren­gė kon­cer­to ar ki­to­kio ren­gi­nio, at­vi­ro vi­siems lie­tu­vių bend­ruo­me­nės na­riams. Esą ne­ra­šy­ta tai­syk­lė, kad Va­sa­rio 16-osios pro­ga am­ba­sa­da ren­gia ofi­cia­lų pri­ėmi­mą, o Ko­vo 11-osios mi­nė­ji­mu dau­giau rū­pi­na­si lie­tu­vių bend­ruo­me­nė.

Šie­met Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo pro­ga į sve­čius Os­lo lie­tu­viai ke­ti­na pa­sik­vies­ti te­le­vi­zi­jos lai­dų ve­dė­ją Edi­tą Mil­da­žy­tę ir is­to­ri­ką Alf­re­dą Bumb­laus­ką. „Ir vai­kams, ir su­au­gu­sie­siems bus ren­gi­nys is­to­ri­ne te­ma­ti­ka“, – sa­kė L. Bal­tru­ko­nie­nė. Ji pri­dū­rė, kad gal­būt ki­tą­met ir Va­sa­rio 16-osios pro­ga bend­ruo­me­nė or­ga­ni­zuos vi­siems at­vi­rą ren­gi­nį.

Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Nor­ve­gi­jo­je pir­ma­sis se­kre­to­rius Ar­vy­das Pa­lda­vi­čius pa­sa­ko­jo, kad Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos iš­va­ka­rė­se dip­lo­ma­ti­nė­je at­sto­vy­bė­je su­reng­tas Lie­tu­vos ir Nor­ve­gi­jos at­li­kė­jų po­pu­lia­rio­sios kla­si­ki­nės mu­zi­kos kon­cer­tas, ja­me da­ly­va­vo abie­jų ša­lių mu­zi­kai – vio­lon­če­li­nin­kė To­ril Syr­rist-Gel­go­ta, sop­ra­nas A. Krikš­čiū­nai­tė, gi­ta­ris­tas An­der­sas Cle­men­sas Øie­nas ir smui­ki­nin­kas Po­vi­las Syr­rist-Gel­go­ta. „Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo Nor­ve­gi­jos ins­ti­tu­ci­jų, dip­lo­ma­ti­nio kor­pu­so, re­zi­duo­jan­čio Nor­ve­gi­jos Ka­ra­lys­tė­je, Nor­ve­gi­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nių at­sto­vai. Dėl ri­bo­tų am­ba­sa­dos pa­tal­pų erd­vės ga­li­my­bių į ren­gi­nį, de­ja, ne­bu­vo ga­li­my­bės pa­kvies­ti vi­sų no­rin­čių­jų“, – tei­gė jis.

Pa­sak A. Pa­lda­vi­čiaus, am­ba­sa­da ak­ty­viai bend­ra­dar­biau­ja su Nor­ve­gi­jo­je vei­kian­čio­mis lie­tu­vių bend­ruo­me­nė­mis, kar­tu su jų at­sto­vais or­ga­ni­zuo­ja­mi ir am­ba­sa­dos pa­tal­po­se vyks­ta įvai­rūs šven­ti­niai bei te­mi­niai ren­gi­niai. „Am­ba­sa­da kar­tu su Os­lo lie­tu­vių bend­ruo­me­ne ren­gia Ko­vo 11-osios šven­ti­nį ren­gi­nį, į jį bus kvie­čia­mi vi­si no­rin­tys da­ly­vau­ti lie­tu­vių bend­ruo­me­nės at­sto­vai“, – ti­ki­no dip­lo­ma­tas.

Nu­sis­to­vė­ju­sios tradicijos

Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Bel­gi­jo­je an­tro­ji se­kre­to­rė Li­lia­na Ja­ros­lavs­ka ti­ki­no esant nu­sis­to­vė­ju­sios tra­di­ci­jos, kad Va­sa­rio 16-osios pro­ga mū­sų ša­lies dip­lo­ma­ti­nė­je at­sto­vy­bė­je or­ga­ni­zuo­ja­mas pri­ėmi­mas Briu­se­ly­je re­zi­duo­jan­tiems už­sie­nio vals­ty­bių dip­lo­ma­tams, o šven­čiant Ko­vo 11-ąją į ren­gi­nį kvie­čia­ma lie­tu­vių bend­ruo­me­nė. Tie­sa, per­nai bu­vo at­virkš­čiai. Ka­dan­gi mi­nė­tos 25-osios Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo me­ti­nės, Ko­vo 11-osios pro­ga or­ga­ni­zuo­tas pri­ėmi­mas dip­lo­ma­ti­niam kor­pu­sui, o Va­sa­rio 16-ąją į šven­tę bu­vo kvie­čia­mi bend­ruo­me­nės at­sto­vai.

Šį­kart Va­sa­rio 16-osios mi­nė­ji­me mū­sų ša­lies am­ba­sa­do­je Briu­se­ly­je da­ly­va­vo ke­li šim­tai sve­čių. Dau­gu­ma jų – už­sie­nio dip­lo­ma­tai. Į ren­gi­nį bu­vo pa­kvies­ti aukš­tas par­ei­gas Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jo­se ei­nan­tys tau­tie­čiai, pa­vyz­džiui, eu­ro­ko­mi­sa­ras Vy­te­nis Po­vi­las And­riu­kai­tis, taip pat Bel­gi­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės val­dy­bos na­riai.

Anot L. Ja­ros­lavs­kos, am­ba­sa­do­je pa­mi­nė­ti Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną mū­sų tau­tie­čiai bus pa­kvies­ti ko­vo 9-ąją. „Į ren­gi­nį kvie­čia­mi vi­si no­rin­tys, in­for­ma­ci­ja apie jį pla­ti­na­ma la­bai pla­čiai, bend­ruo­me­nė jau apie tai ži­no“, – sa­kė ji.

L. Ja­ros­lavs­kos tei­gi­mu, Bel­gi­jo­je gy­ve­nan­tys lie­tu­viai gau­siai lan­ko­si am­ba­sa­dos or­ga­ni­zuo­ja­muo­se vals­ty­bi­nių šven­čių mi­nė­ji­muo­se ar ki­tuo­se ren­gi­niuo­se, į juos at­vyks­ta šei­mos.