Valstybės šimtmečio minėjimo akcentas – masiniai renginiai
Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mo prog­ra­mo­je ne­lie­ka infrs­truk­tū­ros pro­jek­tų, pa­grin­di­nis ak­cen­tas bus ma­si­niai ren­gi­niai.

„Šiuo me­tu prog­ra­mo­je ne­be­li­ko inf­ras­trūk­tū­ri­nių pro­jek­tų ir pa­mink­lų. Tai at­spin­di sie­kį kon­cen­truo­tis į tas idė­jas ir pro­jek­tus, ku­rie api­ma vi­są Lie­tu­vą kuo pla­čiau“, – tre­čia­die­nį po Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mo prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo koor­di­na­vi­mo ko­mi­si­jos po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė šimt­me­čio prog­ra­mos koor­di­na­to­rė Ne­rin­ga Vaisb­ro­dė.

Jos tei­gi­mu, šimt­me­tis bus pra­dė­tas mi­nė­ti jau šie­met lie­pos 6-ąją ant šim­to pi­lia­kal­nių gie­dant Lie­tu­vos him­ną. Ki­ti di­de­li šimt­me­čio ren­gi­niai – 2018 me­tų va­sa­rio 16-ąją pla­nuo­ja­ma vi­są Lie­tu­vą api­man­ti šven­tė, ku­rios kon­tū­rai dar bus gry­ni­na­mi, taip pat Dai­nų šven­tė ki­tų me­tų va­sa­rą.

Anot N.Vaisb­ro­dės, svar­bu, kad gy­ven­to­jai su­pras­tų, jog šimt­me­tį kū­rė žmo­nės ir gra­žes­nę at­ei­tį jie ga­li kur­ti to­liau.

„Mes no­ri­me ir vi­si kon­cen­truo­si­mės, kad Va­sa­rio 16-oji tap­tų šven­te vi­siems, įtrau­kian­ti vi­sus Lie­tu­vos žmo­nes – ne tik Vil­niu­je, bet ir re­gio­nuo­se, kad įsi­trauk­tų sa­vi­val­dy­bės, kad bū­tų vie­ni­jan­čios ak­ci­jos per vi­są Lie­tu­vą, kad iš ti­krų­jų vi­si ir su­pras­tų, ką mes šven­čia­me“, – pa­sa­ko­jo ji.

Pa­sak N.Vaisb­ro­dės, šimt­me­čio mi­nė­ji­mo ak­cen­tu tu­rė­tų tap­ti ir Vo­kie­ti­jo­je ras­tas ne­prik­lau­so­my­bės ak­to ori­gi­na­las.

„Jis ti­krai bus iš­nau­do­ja­mas, tik šiuo me­tu pir­miau­sia tu­ri­me su­lauk­ti ži­nių, ko­kio­mis są­ly­go­mis ir ka­da jis ga­lė­tų at­ke­liau­ti į Lie­tu­vą“, – sa­kė ji.

Ko­mi­si­jai va­do­vau­jan­tis prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis tre­čia­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė, kad šimt­me­čio mi­nė­ji­mo pla­nus ly­dės fi­nan­sa­vi­mas. Jis taip pat tei­gė, kad į šimt­me­čio mi­nė­ji­mo ren­gi­nius sie­kia­ma pla­čiai įtrauk­ti ir Lie­tu­vos gy­ven­to­jus, ir už­sie­ny­je gy­ve­nan­čius tau­tie­čius.

„Bu­vo­me nu­si­tei­kę la­bai for­ma­liai pa­mi­nė­ti vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tį, ta­čiau ti­krai dar ga­li­me su­si­telk­ti ir su­kur­ti rea­lią ir di­na­miš­ką šven­tę Lie­tu­vos žmo­nėms. No­rė­tų­si, kad ki­tų me­tų va­sa­rio 16 die­ną kiek­vie­nas Lie­tu­vos pi­lie­tis jaus­tų­si pa­ky­lė­tas, o sa­vo na­mų ūkius pa­puoš­tų tris­pal­vė­mis vė­lia­vo­mis“, – po po­sė­džio iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me tei­gia S.Skver­ne­lis.

At­nau­jin­tai prog­ra­mai dar tu­rės pri­tar­ti Vyriausybė

Į bu­vu­sios Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tą vals­ty­bės šimt­me­čio mi­nė­ji­mo prog­ra­mą bu­vo įtrauk­ti ke­li šim­tai pro­jek­tų, pla­nuo­ta pa­sta­ty­ti, įreng­ti 65 mo­nu­men­tus, at­mi­ni­mo len­tas, bius­tus, iš­leis­ti 19 is­to­ri­nių lei­di­nių, su­reng­ti 276 ren­gi­nius. Į prog­ra­mą įtrauk­tas ir Lu­kiš­kių aikš­tės Vil­niu­je su­tvar­ky­mas, ir Vil­niaus kon­cer­tų ir spor­to rū­mų re­kons­truk­ci­ja, ir dau­gia­funk­ci­nio komp­lek­so sta­ty­ba Šeš­ki­nė­je, ir Sig­na­ta­rų na­mų re­no­va­ci­ja. Skai­čiuo­ta, kad vis­kam įgy­ven­din­ti ga­li bū­ti iš­leis­ta apie 200 mln. eu­rų.

„Dar 2015 me­tų va­sa­rą pa­tvir­tin­to­je Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mo prog­ra­mo­je ne­pro­por­cin­gai di­de­lis inf­ras­truk­tū­ri­nių pro­jek­tų skai­čius, pa­si­gen­da­ma šimt­me­čio šven­tę vie­ni­jan­čios idė­jos ir, svar­biau­sia, pla­čią­ją vi­suo­me­nę įtrau­kian­čių ini­cia­ty­vų. Dau­giau nei pu­sė anks­tes­nės Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je pa­tvir­tin­tų prie­mo­nių aps­kri­tai ne­pra­dė­tos įgy­ven­din­ti, joms iki šiol nė­ra su­pla­nuo­tas fi­nan­sa­vi­mas“, – aiš­ki­na Vy­riau­sy­bė.

Vals­ty­bės šimt­me­tį Lie­tu­va mi­nės 2018 me­tais. 1918 me­tų va­sa­rio 16 die­ną Lie­tu­vos Ta­ry­ba Vil­niu­je pa­si­ra­šė do­ku­men­tą, kad „skel­bia at­sta­tan­ti ne­prik­lau­so­mą de­mo­kra­ti­niais pa­ma­tais su­tvar­ky­tą Lie­tu­vos vals­ty­bę su sos­ti­ne Vil­niu­je ir tą vals­ty­bę at­ski­rian­ti nuo vi­sų vals­ty­bi­nių ry­šių, ku­rie yra bu­vę su ki­to­mis tau­to­mis“.