Valstybės paslaptims – naujas rūbas
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM) siū­lo nau­jos re­dak­ci­jos Vals­ty­bės ir tar­ny­bos pa­slap­čių įsta­ty­mą. Ja­me ne tik de­ta­liau ap­ta­ria­ma, ko­kius duo­me­nis bū­tų ga­li­ma lai­ky­ti to­kio­mis pa­slap­ti­mis, bet ir aiš­kiau reg­la­men­tuo­ja­ma, kas tu­rė­tų gau­ti lei­di­mą dirb­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja.

Įsta­ty­mo pro­jek­tui dar tu­ri pri­tar­ti Vy­riau­sy­bė, o tuo­met jis ke­liaus į Sei­mą. Par­la­men­ta­rai ti­ki­na do­ku­men­tą iš­nars­ty­sian­tys „po kau­le­lį“ ir kar­tu pri­pa­žįs­ta, kad da­bar­ti­nį įsta­ty­mą bū­ti­na keis­ti.

Bus aiš­kiau

Pa­tai­sas ren­gė tar­pins­ti­tu­ci­nė dar­bo gru­pė, va­do­vau­ja­ma KAM kanc­le­rio To­mo Gra­žiū­no, mat jos yra ak­tua­lios ne tik KAM, bet ir ki­toms vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms – Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai, Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tui (VSD).

Nau­ja įsta­ty­mo re­dak­ci­ja sie­kia­ma at­si­sa­ky­ti ne­ak­tua­lių, nor­mi­nės reikš­mės ne­tu­rin­čių są­vo­kų, o kai ku­rias pa­tiks­lin­ti. Taip pat siū­lo­ma že­mes­nei pa­slap­ties ka­te­go­ri­jai – ne­vie­šin­ti­nai tar­ny­bi­nei in­for­ma­ci­jai – pri­ly­gin­ti šiuo me­tu tar­ny­bos pa­slap­čiai pri­ski­ria­mus kai ku­riuos duo­me­nis, pa­vyz­džiui, in­for­ma­ci­ją apie ap­sau­gos dar­buo­to­jų bu­dė­ji­mo gra­fi­kus ir ins­truk­ci­jas, elek­tro­ni­nių prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos sig­na­li­za­ci­jų ad­mi­nis­tra­to­riaus ko­dus, su­ves­ti­nius duo­me­nis apie Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ap­rū­pi­ni­mą ap­ran­ga, leng­vai­siais šau­lių gink­lais, ap­sau­gos prie­mo­nė­mis. Pa­gal pro­jek­tą to­kia in­for­ma­ci­ja bū­tų tei­kia­ma ir prie­ina­ma tik as­me­nims, ku­riems vyk­dant tar­ny­bi­nes par­ei­gas rei­kia su ja dirb­ti ar su­si­pa­žin­ti. Ji ne­ga­lė­tų bū­ti vie­šai skel­bia­ma.

Taip pat siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti as­mens pa­ti­ki­mu­mo pa­žy­mė­ji­mo. Tei­sė dirb­ti ar su­si­pa­žin­ti tiek su mū­sų ša­ly­je įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja, tiek su už­sie­nio vals­ty­bių ar tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja bū­tų su­tei­kia­ma pa­gal vie­ną do­ku­men­tą – lei­di­mą dirb­ti ar su­si­pa­žin­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja. Sie­kiant efek­ty­ves­nio lei­di­mų iš­da­vi­mo pro­ce­so nu­ma­to­ma, kad lei­di­mus iš­duos pa­ti­kri­ni­mą at­lik­sian­ti ins­ti­tu­ci­ja.

At­siž­vel­giant į ne­di­de­les as­me­nų ar įmo­nių pa­ti­ki­mu­mo ti­kri­ni­mo apim­tis, siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos funk­ci­jos pa­čiai ti­krin­ti sa­vo dar­buo­to­jus, jiems iš­duo­dant lei­di­mą dirb­ti ar su­si­pa­žin­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja, ar vyk­dy­ti sa­vo įslap­tin­tų san­do­rių sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mo funk­ci­ją. Jas, kaip ir dau­ge­lio pa­slap­čių su­bjek­tų at­ve­ju, vyk­dy­tų VSD.

Pro­jek­te iš­sa­miau de­ta­li­zuo­ja­ma įslap­tin­tos in­for­ma­ci­jos ap­sau­gos būk­lės ti­kri­ni­mo tvar­ka, iš­ple­čia­mas vyk­dan­čių su­bjek­tų ra­tas, nu­ma­to­mas ti­kri­ni­mų pe­rio­diš­ku­mas, ti­kri­ni­mus at­lie­kan­čių as­me­nų tei­sės ir pa­ti­kri­ni­mo re­zul­ta­tai. Nu­ma­to­ma, kas at­lie­ka ty­ri­mą, kai ky­la įta­ri­mų ar iš­aiš­kė­ja, kad įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja yra pra­ras­ta ar ne­tei­sė­tai at­skleis­ta, kam ir ka­da apie tai yra pra­ne­ša­ma, ka­da in­for­muo­ja­mos tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos, kas at­sa­kin­gas už pre­ven­ci­ją ir ga­li­mos ža­los ma­ži­ni­mą.

Keis­ti lai­kas atėjo

LŽ kal­bin­tas Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) na­rys Ar­vy­das Anu­šaus­kas tei­gė, kad da­bar­ti­nė Vals­ty­bės ir tar­ny­bos pa­slap­čių įsta­ty­mo re­dak­ci­ja yra sens­te­lė­ju­si, to­dėl ją bū­ti­na keis­ti.

„Pas­ta­rų­jų me­tų įvy­kiai par­odė, kad to­li gra­žu ne vis­kas, kas su­ra­šy­ta da­bar­ti­nia­me įsta­ty­me, yra to­bu­la. To­dėl jį rei­kia tai­sy­ti“, – sa­kė A. Anu­šaus­kas, pri­si­min­da­mas is­to­ri­ją, į ku­rią bu­vo įsi­vė­lu­si pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės at­sto­vė spau­dai Dai­va Ul­bi­nai­tė. Anot par­la­men­ta­ro, gy­ve­ni­mo pa­mo­kos par­odė, kad aukš­čiau­sio ran­go ša­lies po­li­ti­kams, esant pa­grin­dui in­for­muo­ti vi­suo­me­nę, tu­rė­tų bū­ti leis­ta tam nau­do­tis ir įslap­tin­tą in­for­ma­ci­ją. Ži­no­ma, su­de­ri­nus ją su ren­gu­sia ins­ti­tu­ci­ja. „Kol kas tai tik pa­siū­ly­mas, dėl ku­rio, ma­nau, dar bus ne­ma­žai dis­ku­tuo­ja­ma“, – kal­bė­jo A. Anu­šaus­kas.

Ki­to Sei­mo NSGK na­rio And­riaus Ma­zu­ro­nio nuo­mo­ne, da­bar­ti­nės Vals­ty­bės ir tar­ny­bos pa­slap­čių įsta­ty­mas iš tie­sų yra tai­sy­ti­nas. Jis pri­mi­nė šių me­tų is­to­ri­ją dėl Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­bos (FNTT) di­rek­to­riaus Kęs­tu­čio Ju­ce­vi­čiaus pa­ti­kri­ni­mo po­lig­ra­fu, kai šis tik su­si­pa­ži­no su jam tei­kia­mais klau­si­mas ir ap­si­su­kęs iš­ėjo, bet tai ne­su­truk­dė jam gau­ti lei­di­mą dirb­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja. „Ma­nau, kad K. Ju­ce­vi­čius ne­ga­lė­jo to­liau va­do­vau­ti to­kiai ins­ti­tu­ci­jai, kaip FNTT, bet įsta­ty­mas bu­vo jam pa­lan­kus, to­dėl jį rei­kė­tų keis­ti“, – tei­gė A. Ma­zu­ro­nis.

Po skan­da­lin­gos is­to­ri­jos su FNTT va­do­vu ko­re­guo­ti Vals­ty­bės ir tar­ny­bos pa­slap­čių įsta­ty­mą šią va­sa­rą siū­lė ir vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis. Jo nuo­mo­ne, įsta­ty­me rei­kė­tų įtvir­tin­ti nuo­sta­tą, jog pa­grįs­tų abe­jo­nių dėl pa­ti­ki­mu­mo su­kė­lu­siems as­me­nims ne­bū­tų iš­duo­da­mas lei­di­mas dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja.

Šių me­tų ge­gu­žę Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas kons­ta­ta­vo, kad su vals­ty­bės pa­slap­ti­mis ga­li bū­ti lei­džia­ma su­si­pa­žin­ti tik to­kiam as­me­niui, ku­rio veik­la, sa­vy­bės, ry­šiai ne­ga­li su­teik­ti pa­grin­do nuo­gąs­tau­ti, kad, jam su­ži­no­jus vals­ty­bės pa­slap­tį, kils grės­mė, juo la­biau – bus pa­da­ry­ta ža­los vals­ty­bės su­ve­re­ni­te­tui, te­ri­to­ri­jos vien­ti­su­mui, kons­ti­tu­ci­nei sant­var­kai, gy­ny­bi­nei ga­liai, ki­tiems itin svar­biems vals­ty­bės in­te­re­sams, vi­suo­me­nės ir vals­ty­bės gy­ve­ni­mo pa­grin­dams.