Valstybės nekilnojamojo turto kontrolę stiprins VTIPS
Pa­tvir­tin­tos Vals­ty­bės tur­to in­for­ma­ci­nės pa­ieš­kos sis­te­mos (VTIPS) duo­me­nų pa­tei­ki­mo, nau­do­ji­mo ir spren­di­mų de­ri­ni­mo tai­syk­lės.

Fi­nan­sų mi­nis­tras Ri­man­tas Ša­džius pa­tvir­ti­no Vals­ty­bės tur­to in­for­ma­ci­nės pa­ieš­kos sis­te­mos (VTIPS) duo­me­nų pa­tei­ki­mo, nau­do­ji­mo ir spren­di­mų de­ri­ni­mo tai­syk­les. Ši sis­te­ma su­stip­rins vals­ty­bės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to nau­do­ji­mo kon­tro­lę ir leis efek­ty­viau jį val­dy­ti, ra­šo­ma Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me spau­dai.

„Šios tai­syk­lės yra pa­sku­ti­nis žings­nis, rei­ka­lin­gas, kad pa­grin­di­nis vals­ty­bės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to cen­tra­li­zuo­to val­dy­mo įran­kis – au­to­ma­ti­zuo­ta in­for­ma­ci­nė sis­te­ma – pra­dė­tų veik­ti vi­su pa­jė­gu­mu. Sis­te­mo­je bus kau­pia­ma vi­sa in­for­ma­ci­ja apie vals­ty­bės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, ji pa­dės efek­ty­viai ir skaid­riai jį val­dy­ti. Tai leis tau­py­ti vals­ty­bės lė­šas, be to, bus pa­pras­čiau nu­sta­ty­ti vie­šo­jo sek­to­riaus ins­ti­tu­ci­jų po­rei­kius, su­si­ju­sius su ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu, at­si­sa­ky­ti ne­nau­do­ja­mo tur­to“, – sa­kė fi­nan­sų mi­nis­tras Ri­man­tas Ša­džius.

Per aš­tuo­nis 2015 me­tų mė­ne­sius tru­ku­sią ban­do­mą­ją VTIPS eksp­loa­ta­ci­ją, pa­aiš­kė­jo, kad duo­me­nis apie sa­vo val­do­mą tur­tą pa­tei­kė kiek dau­giau nei 30 proc. iš dau­giau nei 800 tą pa­da­ry­ti pri­va­lė­ju­sių vie­šo­jo sek­to­riaus ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų. Įtei­si­nus prie­vo­lę nau­do­tis VTIPS, šiuos duo­me­nis tu­rės pa­teik­ti vi­si vie­šo­jo sek­to­riaus su­bjek­tai.

Pa­gal įsi­ga­lio­ju­sias tai­syk­les, spren­di­mai dėl vals­ty­bės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to per­da­vi­mo pa­ti­kė­ji­mo tei­se, sa­vi­val­dy­bių nuo­sa­vy­bėn, pa­nau­dos pa­grin­dais, nuo­mos tei­sė­mis, bus de­ri­na­mi tik per VTIPS. Duo­me­nis apie sa­vo val­do­mą ar nau­do­ja­mą tur­tą už 2015 me­tus vals­ty­bės tur­to val­dy­to­jai ir nau­do­to­jai pri­va­lo sis­te­mo­je pa­teik­ti vė­liau­siai iki šių me­tų ge­gu­žės 1 d.

Vals­ty­bės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to val­dy­to­jai, ku­rie ne­pa­teiks duo­me­nų ar ne­si­nau­dos šia sis­te­ma pra­ktiš­kai ne­ga­lės val­dy­ti dis­po­nuo­ja­mo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to – ne­ga­lės jo nei iš­nuo­mo­ti, nei iš­si­nuo­mo­ti, nei per­duo­ti.

VTIPS ad­mi­nis­truo­ja vals­ty­bės įmo­nė Tur­to ban­kas. Sis­te­ma bu­vo su­kur­ta tam, kad duo­me­nys apie vals­ty­bės tur­tą bū­tų kau­pia­mi cen­tra­li­zuo­tai ir su­sis­te­min­tai – bū­tų ži­no­ma kiek vals­ty­bė tu­ri tur­to, kaip jis yra val­do­mas ir kiek tai kai­nuo­ja. Ji taip pat pa­dės at­lik­ti ne­nau­do­ja­mo ar lais­vo vals­ty­bės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to pa­ieš­ką, iden­ti­fi­kuo­ti ne­efek­ty­viai ir ne­ra­cio­na­liai nau­do­ja­mą tur­tą. Nau­do­jan­tis VTIPS bus ren­gia­ma vi­so vals­ty­bės tur­to val­dy­mo at­as­kai­ta, taip pat kiek­vie­na ins­ti­tu­ci­ja ga­lės ana­li­zuo­ti duo­me­nis apie sa­vo ir jai pa­val­džių ins­ti­tu­ci­jų ar įstai­gų tur­tą ir spręs­ti dėl jo val­dy­mo, for­muo­ti sa­vo val­do­mo tur­to at­as­kai­tas.

Vals­ty­bės tur­to val­dy­to­jai ir tur­to nau­do­to­jai yra vi­sos vals­ty­bės ir sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jos, taip pat vals­ty­bės įmo­nės, ku­rios pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­do vals­ty­bės tur­tą, vie­šo­sios įstai­gos, ku­rios pa­nau­dos pa­grin­dais ar pa­gal pa­ti­kė­ji­mo su­tar­tis val­do vals­ty­bės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą.