Valstybės kontrolieriumi paskirtas A. Dulkys
Pa­si­bai­gus pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai, Sei­mas ket­vir­ta­die­nį iš vals­ty­bės kon­tro­lie­rės par­ei­gų at­lei­do Gied­rę Šve­die­nę ir į šias par­ei­gas pa­sky­rė Vals­ty­bės kon­tro­lės 8-ojo au­di­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rių Arū­ną Dul­kį. Jis pra­dės dirb­ti ba­lan­džio 15 die­ną.

Per slap­tą bal­sa­vi­mą už A.Dul­kį bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių, prieš bu­vo trys, o su­si­lai­kė še­ši par­la­men­ta­rai.

Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė „tvar­kie­tė“ Jo­li­ta Vaic­kie­nė tei­gė ti­kin­ti, kad A.Dul­kys pa­ge­rins Vals­ty­bės kon­tro­lės veik­lą.

„Nes Eu­ro­pos au­di­to rū­mai taip pat at­li­ko šiais me­tais ana­li­zę, įver­ti­no aukš­čiau­sią mū­sų vals­ty­bės au­di­to ins­ti­tu­ci­ją, tu­rė­jo ke­le­tą pa­sta­bų, bet iš es­mės dar­bas įver­tin­tas ge­rai. Ta­čiau yra ke­le­tas sri­čių, kur tu­rė­tu­me, tiks­liau, jie tu­rė­tų dar pa­da­ry­ti tam ti­krus na­mų dar­bus, įver­tin­ti ir ei­ti ta link­me“, - tei­gė ko­mi­te­to va­do­vė.

43 me­tų so­cia­li­nių moks­lų dak­ta­ras A.Dul­kys yra pi­ni­gų po­li­ti­kos ir vie­šų­jų fi­nan­sų val­dy­mo eks­per­tas. Vals­ty­bės kon­tro­lės de­par­ta­men­tas, ku­riam jis pa­sta­ruo­ju me­tu va­do­va­vo, at­sa­kin­gas už Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių lė­šų pa­nau­do­ji­mą. Anks­čiau jis yra dir­bęs Lie­tu­vos ban­ke, Lie­tu­vos mo­ne­tų ka­lyk­lo­je.

Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, vals­ty­bės kon­tro­lie­rių ski­ria ir at­lei­džia Sei­mas pre­zi­den­to tei­ki­mu.