Valstybės kontrolė: VRM turėtų skirti daugiau dėmesio IT valdymo kontrolei
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (VRM) va­do­vy­bė tu­rė­tų skir­ti dau­giau dė­me­sio in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų (IT) val­dy­mo koor­di­na­vi­mui ir kon­tro­lei, tei­gia mi­nis­te­ri­jos au­di­tą at­li­ku­si Vals­ty­bės kon­tro­lė.

VRM yra at­sa­kin­ga ne tik už sa­vo IT sis­te­mų kū­ri­mą ir pa­lai­ky­mą, bet ir for­muo­ja po­li­ti­ką IT tai­ky­mo vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo (elek­tro­ni­nės val­džios) bei vals­ty­bės in­for­ma­ci­nių iš­tek­lių sau­gos sri­ty­se. Ta­čiau, kaip ro­do au­di­to duo­me­nys, IT iš­tek­lių val­dy­mo būk­lė pa­čio­je mi­nis­te­ri­jo­je per pa­sta­ruo­sius de­vy­ne­rius me­tus ne­pa­ge­rė­jo.

Mi­nis­te­ri­ja val­do iš vi­so 16 vals­ty­bės in­for­ma­ci­nių sis­te­mų ir re­gis­trų, aš­tuo­ni iš jų yra ypa­tin­gos svar­bos – juo­se tvar­ko­mi teis­tu­mo duo­me­nys, re­gis­truo­ja­mi įta­ria­mie­ji ir ieš­ko­mi as­me­nys, sau­go­mi bau­džia­mo­jo pro­ce­so by­lų duo­me­nys, re­gis­truo­ja­mi at­vy­kę už­sie­nio pi­lie­čiai ir ki­ta. Pa­sak vals­ty­bės au­di­to­rių, su­rink­ti au­di­to įro­dy­mai ne­lei­džia už­ti­krin­tai teig­ti, kad VRM pa­kan­ka­mai su­val­do vi­sas in­for­ma­ci­jos kon­fi­den­cia­lu­mo, vien­ti­su­mo ir prie­ina­mu­mo ri­zi­kas. Ne­pa­kan­ka­mai už­ti­kri­na­ma ir tai, kad mi­nis­te­ri­jos IT pa­slau­gų tie­ki­mas veiks be trik­džių.

Au­di­to­riai pa­žy­mi, kad IT val­dy­mo koor­di­na­vi­mui ir kon­tro­lei ne­pa­kan­ka­mai dė­me­sio ski­ria­ma mi­nis­te­ri­jos va­do­vy­bės lyg­me­niu – ne­ren­gia­mas stra­te­gi­nis IT pla­nas, to­bu­lin­ti­na IT val­dy­mo or­ga­ni­za­ci­nė struk­tū­ra, ne­pa­kan­ka­mas ste­bė­se­nos ir ver­ti­ni­mo pro­ce­sas. Be to, bu­vo nu­sta­ty­ti 24 tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mų ne­si­lai­ky­mo at­ve­jai.

Vals­ty­bės kon­tro­lės tei­gi­mu, mi­nis­te­ri­jos IT val­dy­mo ko­ky­bė tu­rės įta­kos ir ki­tų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų veik­lai – nuo 2016 me­tų sau­sio 5 die­nos In­for­ma­ti­kos ir ry­šių de­par­ta­men­tas prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­skir­tas vie­nu iš ke­tu­rių vals­ty­bės IT pa­slau­gų tei­kė­ju.