Valstybės kontrolė sukritikavo URM dėl paramos besivystančioms šalims skirstymo
Vals­ty­bės kon­tro­lė Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je at­li­ko au­di­tą ir žė­rė kri­ti­nių pa­sta­bų dėl par­amos be­si­vys­tan­čioms ša­lims ir hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos skirs­ty­mo. 

Anot au­di­to­rių, URM „at­lie­ka tik sta­tis­ti­ko vaid­me­nį, bet ne­at­lie­ka ver­ti­ni­mo“. Vals­ty­bės kon­tro­lės tei­gi­mu, mi­nis­te­ri­ja yra at­sa­kin­ga už pa­gal­bą be­si­vys­tan­čioms ša­lims, ta­čiau pa­ti per­nai dis­po­na­vo tik de­šim­ta­da­liu iš dau­giau kaip 105 mln. li­tų (per 30 mln. eu­rų), ku­riuos vals­ty­bė iš­lei­do šiam tiks­lui.

„Ki­ta šių tiks­li­nių lė­šų da­lis bu­vo iš­da­ly­ta per ki­tas ins­ti­tu­ci­jas. Ar jų pa­nau­do­ji­mas ati­ti­ko vals­ty­bės nu­sta­ty­tus pri­ori­te­tus ir tiks­lus – ne­ži­no­ma, nes mi­nis­te­ri­ja, vyk­dy­da­ma Vys­to­mo­jo bend­ra­dar­bia­vi­mo ir hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos įsta­ty­mą, at­lie­ka tik sta­tis­ti­ko vaid­me­nį, bet ne­at­lie­ka ver­ti­ni­mo“, - nu­ro­do Vals­ty­bės kon­tro­lė.

Hu­ma­ni­ta­ri­nei pa­gal­bai 2014 me­tais vals­ty­bė per įvai­rias ins­ti­tu­ci­jas pa­nau­do­jo dau­giau kaip 1,2 mln. li­tų (apie 350 tūkst. eu­rų) ir tik apie pu­sę iš jų – per mi­nis­te­ri­ją.

„Tai­gi, ir šio­je sri­ty­je ne­kon­tro­liuo­ja­ma, ar ki­tos ins­ti­tu­ci­jos lė­šas nau­do­jo tin­ka­mai. Be to, ga­lio­ja įsta­ty­mo nuo­sta­ta, kad už pri­ori­te­tų įgy­ven­di­ni­mą tei­kiant hu­ma­ni­ta­ri­nę pa­gal­bą yra at­sa­kin­ga Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, ta­čiau iki šiol Lie­tu­va jų nė­ra apib­rė­žu­si“, - nu­ro­do au­di­to­riai.

Vals­ty­bės kon­tro­lie­rius Arū­nas Dul­kys tei­gia, kad mi­nis­te­ri­jai re­ko­men­duo­ta „im­tis prie­mo­nių, ku­rios ro­dy­tų šei­mi­nin­kiš­ką vals­ty­bės po­žiū­rį nau­do­jant biu­dže­to lė­šas“.

Vals­ty­bės kon­tro­lės 4-ojo au­di­to de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Li­zū­nai­tė BNS tei­gė, jog nu­sta­ty­ti pa­gal­bos tei­ki­mo kon­tro­lės pa­žei­di­mai nė­ra pikt­nau­džia­vi­mas. „Mes ne­tei­gia­me, kad lė­šos iš­švais­ty­tos (...). Mi­nis­te­ri­ja tik ne­si­lai­ko įsta­ty­mo, ku­ris reg­la­men­tuo­ja šią sri­tį - jai bū­tent yra pa­ves­ta kon­tro­lės funk­ci­ja, ku­rią ji vyk­do ne­tin­ka­mai, ne­pa­kan­ka­mai. Jai pa­ves­ta kon­tro­liuo­ti, kad ta veik­la ati­tik­tų pri­ori­te­tus, o ji­nai to ne­da­ro“, - sa­kė J.Li­zū­nai­tė.

Anot jos, Vals­ty­bės kon­tro­lė ne­au­di­ta­vo ne Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­skirs­ty­tų lė­šų vys­to­ma­jam bend­ra­dar­bia­vi­mui ar hu­ma­ni­ta­ri­nei pa­gal­bai, to­dėl ne­ga­li pa­sa­ky­ti, ar jos bu­vo pa­nau­do­tos pa­gal pri­ori­te­tus.

URM In­for­ma­ci­jos ir vie­šų­jų ry­šių de­par­ta­men­tas BNS nu­ro­dė, kad ke­ti­na įver­tin­ti Vals­ty­bės kon­tro­lės siū­ly­mus dėl pa­gal­bos be­si­vys­tan­čioms ša­lims ir ki­tais me­tais pa­teik­ti Vys­to­mo­jo bend­ra­dar­bia­vi­mo ir hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos įsta­ty­mo pa­tai­sas. Kar­tu mi­nis­te­ri­ja tei­gia griež­tai be­si­lai­kan­ti Vys­to­mo­jo bend­ra­dar­bia­vi­mo ir hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos įsta­ty­me įtvir­tin­tų pa­gal­bos tei­ki­mo me­cha­niz­mų, ir pa­žy­mi, kad vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų vyk­do­mą vys­to­mo­jo bend­ra­dar­bia­vi­mo veik­lą koor­di­nuo­ja Na­cio­na­li­nė vys­to­mo­jo bend­ra­dar­bia­vi­mo ko­mi­si­ja, ku­ri šias ins­ti­tu­ci­jų pa­stan­gas ir de­ri­na su vys­to­mo­jo bend­ra­dar­bia­vi­mo po­li­ti­kos pri­ori­te­tais.

Tuo me­tu hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos at­ve­ju, anot URM, iš­anks­ti­nį pri­ori­te­tų nu­sta­ty­mą esą ap­sun­ki­na tai, kad sti­chi­nių ir dėl žmo­gaus veik­los ky­lan­čių ne­lai­mių ne­ga­li­ma su­pla­nuo­ti. Be to, an­trus me­tus iš ei­lės au­di­to­riai mi­nis­te­ri­jo­je nu­sta­tė Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mų. 2014 me­tais be vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­rų mi­nis­te­ri­ja pir­ko su ko­man­di­ruo­tė­mis su­si­ju­sias pa­slau­gas, ne­tin­ka­mai kon­tro­lia­vo su­da­ry­tų su­tar­čių vyk­dy­mą, pir­ko pa­slau­gų be­veik už 16,5 mln. li­tų (be­veik 4,8 mln. eu­rų) dau­giau, nei bu­vo pla­nuo­ta, tei­gia­ma Vals­ty­bės kon­tro­lės pra­ne­ši­me.

Vals­ty­bės kon­tro­lės at­as­kai­to­je nu­ro­do­ma, kad, pa­vyz­džiui, pa­gal vie­ną ke­lio­nių or­ga­ni­za­vi­mo pa­slau­gų su­tar­tį per tre­jus me­tus pla­nuo­ta iš­leis­ti 9 mln. li­tų (2,6 mln. eu­rų), o fak­ti­nės iš­lai­dos bu­vo dau­giau nei dvi­gu­bai di­des­nės - per 19 mln. li­tų (5,5 mln. eu­rų). Pla­nuo­tos ir fak­ti­nės iš­lai­dos ryš­kiai sky­rė­si ir įsi­gy­jant ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo ir ap­tar­na­vi­mo, dip­lo­ma­ti­nių kro­vi­nių ga­be­ni­mo pa­slau­gas, mo­kant už mi­nis­te­ri­jos pa­sta­tų prie­žiū­rą.

J.Li­zū­nai­tės aiš­ki­ni­mu, to­kiais pir­ki­mais ri­bo­ja­ma tie­kė­jų kon­ku­ren­ci­ja. „Tie­kė­jų kon­ku­ren­ci­ja yra ne­už­ti­kri­na­ma. Tar­ki­me, jei­gu bū­tų su­dė­ti sau­gik­liai su­tar­ty­se, tai pa­sie­kus su­mą iš kar­to bū­tų nau­jas kon­kur­sas ir ga­lė­tų at­ei­ti vi­sai ki­tas lai­mė­to­jas. O jie iš to pa­ties per­ka ga­na il­gą lai­ką (...). Tai nė­ra pikt­nau­džia­vi­mo at­ve­jai, tie­siog to­kie pa­žei­di­mai ir mes pa­tei­kia­me pa­ste­bė­ji­mus, ką bū­tų ga­li­ma pa­to­bu­lin­ti, kad bū­tų lai­ko­ma­si įsta­ty­mų“, - BNS sa­kė au­di­to­rė.