Valstybės kontrolė rado trūkumų SADM veikloje
Vals­ty­bės kon­tro­lė, at­li­ku­si So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos (SADM) au­di­tą kons­ta­ta­vo, kad dar­bo ir so­cia­li­nės par­amos sri­ty­se vals­ty­bės lė­šos nau­do­ja­mos ne­at­sa­kin­gai.

Vals­ty­bės kon­tro­lės pra­ne­ši­me spau­dai ra­šo­ma, kad nuo 2008 m. vals­ty­bė kas­met iš­mo­kė­jo nuo 40 iki 50 mln. Lt vai­kų iš­lai­ky­mui, kai tuo ne­si­rū­pi­no as­me­nys, ku­rie teis­mo spren­di­mu pri­va­lė­jo tai da­ry­ti. Ta­čiau au­di­to­riai nu­sta­tė, kad per šį lai­ko­tar­pį da­lis lė­šų bu­vo iš­mo­kė­ta ne­tei­sė­tai ir 2014 m. pa­bai­go­je per­mo­kų su­ma su­da­rė dau­giau nei 1,8 mln. Lt. Ne­tei­sė­tos iš­mo­kos at­si­ra­do, kai par­eiš­kė­jai, ne­te­kę tei­sės į to­kią so­cia­li­nę par­amą, ne­in­for­muo­da­vo šių lė­šų ad­mi­nis­tra­to­riaus – Vai­kų iš­lai­ky­mo fon­do, o fon­das ne­už­ti­kri­no, kad iš­mo­kos bū­tų mo­ka­mos tik tiems, kam jos pri­klau­so. Nu­sta­ty­ta ir tei­si­nio reg­la­men­ta­vi­mo spra­gų.

Au­di­to­riai nu­sta­tė ir SADM per­mo­ką Tra­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei. Mi­nis­te­ri­ja, ga­vu­si iš sa­vi­val­dy­bės ne­tei­sin­gus duo­me­nis apie vals­ty­bės iš­lai­ko­mų vai­kų skai­čių, sky­rė jai 864 tūkst. Lt di­des­nę do­ta­ci­ją, nei pri­klau­sė. Sa­vi­val­dy­bė su­skai­čia­vo glo­bo­jan­ti 27 vai­kais dau­giau, nei to­kių glo­bo­ti­nių tu­ri fak­tiš­kai, ir gau­to­mis vals­ty­bės biu­dže­to lė­šo­mis pa­den­gė sa­vo iš­lai­das. Vals­ty­bės kon­tro­lei re­ko­men­da­vus, SADM ėmė­si prie­mo­nių per­mo­kai su­sig­rą­žin­ti.

At­kreip­ti­nas dė­me­sys ir į ak­ty­vios dar­bo rin­kos for­ma­vi­mo trū­ku­mus. Per 2014 me­tus be­dar­bių pro­fe­si­niam mo­ky­mui iš­leis­ta dau­giau nei 19 mln. Lt. Au­di­to­riai, su­si­pa­ži­nę su mo­ky­mo tei­kė­jams ir prog­ra­moms tai­ko­mais rei­ka­la­vi­mais, nu­sta­tė, kad šiuo me­tu or­ga­ni­zuo­ti ne­for­ma­lius pro­fe­si­nius mo­ky­mus ga­li bet ku­ris ju­ri­di­nis as­muo, o mo­ky­mo ko­ky­bė, truk­mė ir kai­na nė­ra reg­la­men­tuo­ta. Pa­vyz­džiui, iš­mok­ti vai­ruo­ti su­nkias­vo­rę ma­ši­ną ga­li­ma vos per 70 val., o su­šių ga­min­to­jų mo­ky­mo prog­ra­ma trun­ka net 320 val. Tiek mo­ky­mo tei­kė­jui (ku­ris yra ir darb­da­vys), tiek be­si­mo­kan­čia­jam nau­din­ga da­ly­vau­ti kuo il­ges­niuo­se mo­ky­muo­se, nes kol as­muo mo­ko­si, vals­ty­bė jam mo­ka sti­pen­di­ją, ap­mo­ka ap­gy­ven­di­ni­mo ir ke­lio­nės iš­lai­das.

Vals­ty­bės kon­tro­lė tu­rė­jo pa­sta­bų ir dėl rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ros vie­šų­jų pir­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mo. 2014 m. už SADM fi­nan­suo­ja­mo pro­jek­to lė­šas (11 mln. Lt) bu­vo per­ka­mi mais­to pro­duk­tai skurs­tan­tiems Lie­tu­vos žmo­nėms. Nu­sta­ty­ta, kad pats kon­kur­so lai­mė­to­jas tie­kė tik vie­ną iš de­vy­nių rei­ka­lin­gų mais­to pro­duk­tų, o ki­tus – per tar­pi­nin­kus. Taip di­de­liais kie­kiais įsi­gy­ti pro­duk­tai kai­na­vo ne ma­žiau, nei maž­me­ni­nė­je pre­ky­bo­je. „Šei­mo­se vi­si už ma­žiau sten­gia­mės nu­pirk­ti dau­giau. Tai ko­dėl dar­be šiuo pri­nci­pu ne­si­va­do­vau­ja tie, ku­riems vals­ty­bė pa­ti­kė­jo tar­nau­ti pi­lie­čiams ir kas­die­nio mais­to par­ūpin­ti skur­džiau­siai gy­ve­nan­tiems žmo­nėms?“, – re­to­riš­kai klau­sia vals­ty­bės kon­tro­lie­rius Arū­nas Dul­kys.

Pa­sak vals­ty­bės kon­tro­lie­riaus, ka­dan­gi dar­bo ir so­cia­li­nės par­amos sri­ty­se nau­do­ja­mos vals­ty­bės lė­šos tu­ri ne tik stip­rin­ti gy­ve­ni­mo ko­ky­bę, bet ir ten­kin­ti žmo­giš­ko­jo oru­mo po­rei­kius, ypač ati­džiai bus ste­bi­ma ir re­ko­men­da­ci­jų įgy­ven­di­ni­mo ei­ga.