Valstybės kontrolė: Kauno tardymo izoliatoriuje didelė dalis buhalterinės apskaitos nėra patikima
Lė­šos ir tur­tas Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je nau­do­ja­mi ne­at­sa­kin­gai, nu­sta­tė Vals­ty­bės kon­tro­lė, at­li­ku­si įstai­go­je per­nai me­tų fi­nan­si­nį au­di­tą ir nu­sta­čiu­si gau­są pa­žei­di­mų.

„Šio au­di­to re­zul­ta­tai par­odė, kad fi­nan­si­nė ir ki­ta in­for­ma­ci­ja ne­su­da­ro pa­grin­do pri­im­ti pa­grįs­tus lė­šų ir tur­to val­dy­mo spren­di­mus, biu­dže­to lė­šos ir vals­ty­bės tur­tas nau­do­ja­mi ne­at­sa­kin­gai, – ra­šo­ma Vals­ty­bės kon­tro­lės at­as­kai­to­je. – Vi­daus kon­tro­lė, įskai­tant ir fi­nan­sų kon­tro­lę, ne­už­ti­kri­na, kad izo­lia­to­riu­je veik­la bū­tų vyk­do­ma įsta­ty­mų, ki­tų tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka, biu­dže­to lė­šos, vals­ty­bės tur­tas bei įsi­pa­rei­go­ji­mai tre­tie­siems as­me­nims bū­tų ap­sau­go­ti nuo su­kčia­vi­mo, iš­švais­ty­mo, pa­si­sa­vi­ni­mo, ne­tei­sė­to val­dy­mo ar ki­tų ne­tei­sė­tų vei­kų, bū­tų lai­ko­ma­si pa­ti­ki­mo fi­nan­sų val­dy­mo pri­nci­pų“.

Vals­ty­bės kon­tro­lė nu­sta­tė, kad di­de­lė da­lis bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos duo­me­nų apie tur­tą, at­sar­gas ir įsi­pa­rei­go­ji­mus nė­ra pa­ti­ki­ma ir pa­grįs­ta, o pa­teik­ta aps­kai­tos in­for­ma­ci­ja nė­ra at­se­ka­ma, pa­ly­gi­na­ma ir iš­sa­mi.

Au­di­to­riai re­ko­men­da­vo Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tui už­ti­krin­ti, kad bū­tų at­lik­ta Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je esan­čio vi­so tur­to, at­sar­gų ir įsi­pa­rei­go­ji­mų in­ven­to­ri­za­ci­ja ir nu­sta­ty­ti tei­sin­gi aps­kai­tos duo­me­nys, ir im­tis veiks­mų nu­sta­tant kal­tus as­me­nis bei iš­ieš­ko­ti iš jų izo­lia­to­riui pa­da­ry­tą ža­lą.

Nu­sta­ty­ta, jog izo­lia­to­rius ne­at­sa­kin­gai dis­po­na­vo sau pri­klau­san­čiu tur­tu jį nuo­mo­da­mas, ap­mo­kė­jo pri­va­taus ju­ri­di­nio as­mens pa­tir­tas su tur­to nau­do­ji­mu su­si­ju­sias iš­lai­das, su­da­rė ga­li­my­bes pri­va­čiam ju­ri­di­niam as­me­niui gau­ti nau­dą ne­kon­ku­ren­ci­nė­mis są­ly­go­mis.

Pa­vyz­džiui, au­di­to­riai iš­va­do­se nu­ro­do, jog izo­lia­to­rius su­tei­kė tei­sę nuo­mi­nin­kams ne­mo­ka­mai nau­do­tis pa­tal­po­mis, dėl to vie­nu at­ve­ju ne­ga­vo 1,5 tūkst. eu­rų pa­ja­mų bei ap­mo­kė­jo tiek pat sie­kian­čias bend­ro­vės ko­mu­na­li­nių mo­kes­čių iš­lai­das, o ki­tu, kai ne­bu­vo pers­kai­čiuo­tas nuo­mos mo­kes­tis, ne­gau­ta 2 tūkst. eu­rų pa­ja­mų.

2016 me­tais pa­si­bai­gus nuo­mos su­tar­čiai izo­lia­to­rius lei­do pri­va­čiam ju­ri­di­niam as­me­niui ir to­liau nuo­mo­ti pa­tal­pas, nors vi­si su­tar­ties pa­kei­ti­mai tu­rė­jo bū­ti pa­si­ra­šy­ti su­tar­ties ša­lių.

Taip pat nu­sta­ty­ta, kad izo­lia­to­rius su­tei­kė tei­sę ki­tai Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tui pa­val­džiai įstai­gai – Kau­no pro­ba­ci­jos tar­ny­bai – nau­do­tis pa­tal­po­mis ne­sant tei­si­nio pa­grin­do.

Taip pat nu­sta­ty­ta, kad įstai­ga biu­dže­to lė­šas nau­do­jo ne­at­sa­kin­gai: ne­sant po­rei­kio pir­ko tur­tą, jo li­ku­čius pa­di­din­da­ma 3 kar­tus, ne­tu­rė­da­ma prie­vo­lės iš anks­to su­mo­kė­jo vi­są su­mą – 57 tūkst. eu­rų tie­kė­jams už ne­gau­tą tur­tą.

Au­di­to­rių ver­ti­ni­mu, įstai­gos re­mon­to dar­bų pla­na­vi­mo ir vyk­dy­mo sis­te­ma yra ydin­ga ir su­da­ro prie­lai­das lė­šas ir tur­tą nau­do­ti ne­tau­piai ir ne­ra­cio­na­liai. Re­mon­to dar­bai pla­nuo­ja­mi ne­tin­ka­mai, jų vyk­dy­mas ne­kon­tro­liuo­ja­mas ir ne­pag­rįs­tas do­ku­men­tais, san­dė­lio do­ku­men­tai ne­ro­do rea­laus tur­to kie­kio.

Iš­va­do­se tei­gia­ma, kad siek­da­mas gau­ti fi­nan­sa­vi­mą pa­sta­tų mo­der­ni­za­vi­mui, izo­lia­to­rius įsi­gi­jo ener­ge­ti­nio au­di­to ir in­ves­ti­ci­nio pro­jek­to par­en­gi­mo pa­slau­gas už 11,9 tūkst. eu­rų. Šios pa­slau­gos bu­vo per­ka­mos iš pri­va­taus ju­ri­di­nio as­mens, ku­ris ne­tu­rė­jo tei­sės at­lik­ti ener­ge­ti­nius au­di­tus. Su­da­ry­ta su­tar­tis lei­do šiam pri­va­čiam ju­ri­di­niam as­me­niui be izo­lia­to­riaus su­ti­ki­mo pa­si­telk­ti tre­čiuo­sius as­me­nis at­lik­ti ener­ge­ti­nį au­di­tą.

Pa­aiš­kė­jo ir tai, kad izo­lia­to­rius su­mo­kė­jo 2,1 tūkst. eu­rų už pa­slau­gą, ku­ri ne­bu­vo su­teik­ta – ne­pa­reng­tas pa­sta­to in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tas. Taip pat įstai­ga ne­aps­kai­čia­vo ir ne­pa­rei­ka­la­vo 1,4 tūkst. eu­rų dels­pi­ni­gių.

Be to, izo­lia­to­rius su­da­rė ga­li­my­bę dar­buo­to­jams mo­kė­ti prie­mo­kas už pa­pil­do­mų dar­bų at­li­ki­mą vi­sus me­tus, nes ne­nai­ki­no dau­giau kaip vie­ne­rius me­tus ne­užim­tų par­ei­gy­bių, funk­ci­jos ne­pris­ky­rė ją at­lie­kan­čiam įstai­gos dar­buo­to­jui, taip pat dar­buo­to­jams ne­pag­rįs­tai sky­rė prie­mo­kas, ku­rios jiems ne­prik­lau­so (7,4 tūkst. eu­rų), ir už dar­bus, ku­rie fak­tiš­kai ne­bu­vo at­lik­ti (1,9 tūkst. eu­rų).

Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riui, sie­kiant ma­žin­ti įstai­gos val­dy­mo iš­lai­das, re­ko­men­duo­ta pert­var­ky­ti įstai­gos per­so­na­lo struk­tū­rą.

Apie au­di­to re­zul­ta­tus Vals­ty­bės kon­tro­lė in­for­ma­vo Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ją, su au­di­to me­tu nu­sta­ty­tais da­ly­kais yra su­pa­žin­din­ta Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT), at­lie­kan­ti ty­ri­mą dėl pikt­nau­džia­vi­mo Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra va­sa­rį pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo par­ei­gų ne­at­li­ki­mo ir pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je. Pro­ku­ro­rai pa­nai­ki­no STT nu­ta­ri­mą ne­at­lik­ti ty­ri­mo pa­gal jo dar­buo­to­jos, Bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos sky­riaus vir­ši­nin­kės Ra­sos Ka­zė­nie­nės par­eiš­ki­mą.

Ty­ri­mą dėl pa­žei­di­mų Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je vyk­dė ir Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja, at­siž­vel­gu­si į Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos per­duo­tą in­for­ma­ci­ją, ku­rią tei­sė­sau­gai sa­vo ruo­žtu pa­tei­kė izo­lia­to­riaus Bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos sky­riaus vir­ši­nin­kė Ra­sa Ka­zė­nie­nė.

Be ki­tų da­ly­kų, ji tei­sė­sau­gai nu­ro­dė, kad Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je pir­ties ve­dė­ja va­do­vau­ja pir­čiai, ku­rios nė­ra, pa­slau­gos ir pre­kės ga­li bū­ti per­ka­mos iš įmo­nių, gal­būt su­si­ju­sių su izo­lia­to­riaus dar­buo­to­jais, o kai ku­rios pre­kės ga­lė­jo bū­ti įsi­gy­ja­mos už ke­lis ar ke­lio­li­ka kar­tų di­des­nę nei rin­kos kai­na. Pa­sak R.Ka­zė­nie­nės, kai ku­rie jos pa­teik­ti duo­me­nys api­ma lai­ko­tar­pį, kai Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riaus di­rek­to­rė bu­vo vė­liau Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to va­do­ve ta­pu­si Ži­vi­lė Mi­kė­nai­tė.

Ž.Mi­kė­nai­tė vyks­tant ty­ri­mui nu­ša­lin­ta nuo par­ei­gų. Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja sa­ko, kad Ž.Mi­kė­nai­tė pa­da­rė 15 tar­ny­bi­nių nu­si­žen­gi­mų, pen­ki iš jų ver­ti­na­mi kaip šiurkš­tūs.

Už juos bu­vu­siai par­ei­gū­nei ba­lan­džio 12 die­ną bu­vo skir­tas griež­tas pa­pei­ki­mas. Ko­vo 27 die­ną Ž.Mi­kė­nai­tė jau bu­vo pa­tei­ku­si pra­šy­mą dėl at­lei­di­mo iš dar­bo.