Valstybės kontrolė: kariuomenė neišnaudojo visų priemonių
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė ir ki­tos ins­ti­tu­ci­jos ne­pa­si­nau­do­jo vi­so­mis ga­li­mo­mis tei­si­nė­mis prie­mo­nė­mis sie­kiant už­ti­krin­ti, kad šau­ki­mus ga­vę ka­ro prie­vo­li­nin­kai įvyk­dy­tų įsta­ty­mų nu­ma­ty­tas par­ei­gas.

To­kią pa­grin­di­nę pa­sta­bą sa­vo au­di­to iš­va­do­se an­tra­die­nį pa­tei­kė Vals­ty­bės kon­tro­lė, įver­ti­nu­si lė­šų ir tur­to nau­do­ji­mą iš­lai­kant ir vys­tant Lie­tu­vos ka­ri­nių vie­ne­tų pa­jė­gu­mus.

Vals­ty­bės au­di­to­riai pa­žy­mė­jo, kad už ka­ro prie­vo­lės ad­mi­nis­tra­vi­mą at­sa­kin­gos Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gos. Anot at­as­kai­tos, grą­ži­nus nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą 2015 me­tais į šau­ki­mo są­ra­šus pa­te­ko 36 825 as­me­nys, jie šau­ki­me nu­ro­dy­tu lai­ku pri­va­lė­jo at­vyk­ti į Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų rink­ti­nės ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo pa­da­li­nį. Įsta­ty­muo­se nu­ma­ty­ta, kad prie­vo­li­nin­kui nu­sta­ty­tu lai­ku ne­at­vy­kus į Ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo pa­da­li­nį, jam pa­kar­to­ti­nai tu­rė­jo bū­ti siun­čia­mas šau­ki­mo nu­ro­dy­mas at­vyk­ti, kad bū­tų su­ra­šy­tas ad­mi­nis­tra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo pro­to­ko­las. Ne­at­vy­kus ir po šio nu­ro­dy­mo tu­rė­jo bū­ti krei­pia­ma­si į po­li­ci­ją dėl ka­ro prie­vo­li­nin­ko at­ves­di­ni­mo.

„Nus­ta­tė­me, kad iš 2 512 as­me­nų, ga­vu­sių šau­ki­mo nu­ro­dy­mus, bet nu­ro­dy­tu lai­ku ne­at­vy­ku­sių į mi­nė­tą pa­da­li­nį, tik 36-iems bu­vo tai­ky­ta ad­mi­nis­tra­ci­nė at­sa­ko­my­bė, o dėl at­ves­di­ni­mo ad­mi­nis­tra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mo pro­to­ko­lui su­ra­šy­ti į po­li­ci­ją kreip­ta­si tik dėl 318 as­me­nų. Tai­gi ne­pa­si­nau­do­ju­sios vi­so­mis tei­si­nė­mis prie­mo­nė­mis, ka­ro prie­vo­lę ad­mi­nis­truo­jan­čios ins­ti­tu­ci­jos ne­už­ti­kri­no, kad as­me­nys, ga­vę šau­ki­mus, įvyk­dy­tų tei­sės ak­tuo­se nu­ro­dy­tas prie­vo­les“, – pa­žy­mi­ma au­di­to at­as­kai­to­je.

Anot au­di­to­rių, Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gos tei­si­no­si, kad at­sa­ko­my­bės tai­ky­mą ap­sun­ki­no nuo­sta­ta, jog su­ra­šant pa­žei­di­mų pro­to­ko­lą tu­ri da­ly­vau­ti ir bau­džia­mas as­muo, taip pat tai, kad pro­to­ko­lui su­ra­šy­ti ski­ria­mas pus­me­tis – šis lai­kas „tu­rint ri­bo­tus žmo­giš­kuo­sius iš­tek­lius“ yra per trum­pas sie­kiant įvyk­dy­ti nu­ma­ty­tas pro­ce­dū­ras. Taip pat nu­ro­dy­ta, jog Sei­me re­gis­truo­tas pro­jek­tas to­bu­lin­ti šau­ki­mo pro­ce­dū­rų vyk­dy­mo tvar­kai.

Vals­ty­bės kon­tro­lė taip pat tu­rė­jo pa­sta­bų dėl ne­efek­ty­vaus lė­šų pa­nau­do­ji­mo įgy­ven­di­nant moks­lo ti­ria­mų­jų dar­bų ir eks­pe­ri­men­ti­nės plė­tros pro­jek­tus – jais siek­ta mo­der­ni­zuo­ti ka­riuo­me­nės pa­jė­gu­mus. Pro­jek­tams skir­ta 0,2 mln. eu­rų biu­dže­to lė­šų.

„At­li­kus ver­ti­ni­mą nu­sta­ty­ta, kad moks­lo ti­ria­mų­jų dar­bų ir eks­pe­ri­men­ti­nės plė­tros pro­jek­tai 2015 me­tais bu­vo at­ren­ka­mi ne­pat­vir­ti­nus moks­li­nės plė­tros kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je pri­ori­te­ti­nių sri­čių. Dėl to Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja 2015 me­tais Moks­lo, ino­va­ci­jų ir tech­no­lo­gi­jų agen­tū­rai sky­rė 0,1 mln. Eur fi­nan­sa­vi­mą, ne­nu­ro­dy­da­ma kon­kre­čių moks­lo ti­ria­mų­jų dar­bų ir eks­pe­ri­men­ti­nės plė­tros pro­jek­tų te­mų, ku­rias ji tu­rė­tų įgy­ven­din­ti“, – pa­žy­mi au­di­to­riai.

Ver­tin­da­mi lė­šų ir tur­to nau­do­ji­mą or­ga­ni­zuo­jant šauk­ti­nių ap­rū­pi­ni­mą, ka­ri­nių vie­ne­tų pa­jė­gu­mų mo­der­ni­za­vi­mą, dis­po­na­vi­mą ka­ri­nių vie­ne­tų tur­tu, taip pat ir žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių val­dy­mą reikš­min­gų pa­žei­di­mų au­di­to­riai ne­nus­ta­tė.

Sie­kiant stip­rin­ti ir mo­der­ni­zuo­ti ka­ri­nių vie­ne­tų pa­jė­gu­mus, 2015 me­tais vyk­dy­tos aš­tuo­nios in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo prog­ra­mos. Joms įgy­ven­din­ti pa­nau­do­ta 70 mln. eu­rų. 12 proc. šių lė­šų skir­ta sta­ty­bos dar­bams, o 88 proc. – il­ga­lai­kiam tur­tui įsi­gy­ti. Dau­giau nei pu­sė mi­nė­tos su­mos skir­ta Ka­ri­nių oro pa­jė­gų inf­ras­truk­tū­ros plė­trai, pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo bei oro erd­vės ste­bė­ji­mo sis­te­mų su­kū­ri­mui.

Anot at­as­kai­tos, grą­ži­nus šauk­ti­nius, 2015-ai­siais jų ap­ran­gai ir eki­puo­tei iš­leis­ta 10,2 mln. eu­rų dau­giau, nei prieš me­tus – vie­nam šauk­ti­niui ap­rū­pin­ti iš­leis­ta 2,6 tūkst. eu­rų. Dar 1,9 mln. eu­rų per­nai iš­leis­ta ka­rei­vi­nių ir ki­tos inf­ras­truk­tū­ros re­mon­tui.

Vals­ty­bės au­di­to­riai ne­nus­ta­tė pa­žei­di­mų ir ver­tin­da­mi žmo­giš­kuo­sius iš­tek­lius. Pa­žy­mi­ma, kad dėl šauk­ti­nių grą­ži­ni­mo kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos įstai­go­se įves­ta 215 nau­jų par­ei­gy­bių, 90 proc. jų su­kur­ta Lo­gis­ti­kos val­dy­bai dėl šauk­ti­nių ap­rū­pi­ni­mo.

2015 me­tų ru­de­nį Vals­ty­bės kon­tro­lė pa­skel­bė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos 2014 me­tų fi­nan­si­nio (tei­sė­tu­mo) au­di­to re­zul­ta­tus. Au­di­to­riai ta­da iš­sa­kė pa­sta­bų ir re­ko­men­da­ci­jų dėl lė­šų sky­ri­mo ir vie­šuo­sius pir­ki­mus reg­la­men­tuo­jan­čių tei­sės ak­tų ne­si­lai­ky­mo.

Au­di­to­riai ta­da skel­bė nu­sta­tę, kad ne­už­ti­krin­tas ra­cio­na­lus be­veik 1,3 mln. eu­rų asig­na­vi­mų pa­nau­do­ji­mas, vyk­dant Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos inf­ras­truk­tū­ros plė­trą. Taip pat au­di­to­riai tei­gė, kad mi­nis­te­ri­ja ne­už­ti­kri­no, jog Kraš­to ap­sau­gos re­sur­sų val­dy­mo in­for­ma­ci­nės sis­te­mos die­gi­mo ir prie­žiū­ros pa­slau­gų už be­veik 1,4 mln. eu­rų vie­šo­jo pir­ki­mo pro­ce­dū­ros bū­tų at­lik­tos pir­ki­mus reg­la­men­tuo­jan­čių tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka.

At­as­kai­to­je bū­ta ir dau­giau pa­sta­bų, ta­čiau ne­už­si­min­ta apie va­di­na­muo­sius „auk­si­nių ša­ku­čių“ pir­ki­mus, dėl ku­rių pa­sta­bų tu­rė­jo Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba ir ku­riuos ver­ti­no pro­ku­ro­rai kar­tu su ka­ro po­li­ci­ja. VPT nu­sta­tė, kad įvai­rius vir­tu­vės įran­kius iš bend­ro­vės „No­ta be­ne“ ka­riuo­me­nė pir­ko aš­tuo­nis kar­tus bran­giau, nei rin­ko­je. Dėl šių pir­ki­mų bu­vo ra­gi­na­mas at­sis­ta­ty­din­ti kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas. Įran­kiai iš „No­ta be­ne“ įsi­gy­ti iš vi­so už 4 tūkst. eu­rų vyk­dant su­tar­tį, ku­rios ver­tė sie­kia maž­daug 174 tūkst. eu­rų.