Valstybės kontrolė imasi uždarbiaujančių tarnautojų
Vals­ty­bės tar­nau­to­jams su­da­rant pa­pil­do­mas dar­bo su­tar­tis su sa­vo dar­bo­vie­tė­mis, ky­la klau­si­mas dėl va­do­vų at­sa­ko­my­bės, tei­gia nau­ja­sis Vals­ty­bės kon­tro­lės va­do­vas Arū­nas Dul­kys.

„Ti­krai tu­ri bū­ti už­kar­dy­ta to­kia ga­li­my­bė, jei­gu par­ei­gų ap­ra­šy­me ši­tos funk­ci­jos dub­liuo­ja­si. Par­ei­gų ap­ra­šy­mas yra vėl pa­čios ins­ti­tu­ci­jos rei­ka­las. Yra dar lei­di­mų iš­da­vi­mo tvar­ka, už ku­rią tie­sio­giai at­sa­kin­gas įstai­gos va­do­vas ar­ba su­da­ry­ta ko­mi­si­ja. Tai yra klau­si­mas, kaip ten dir­ba­ma ir kaip žiū­ri­ma, ne­gi ten ne­ky­la klau­si­mų dėl efek­ty­vu­mo, dėl vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų, dėl mo­ra­lės, eti­kos ir ki­tų da­ly­kų“, - penk­ta­die­nį po su­si­ti­ki­mo su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­tė žur­na­lis­tams sa­kė A.Dul­kys.

Vals­ty­bės pi­ni­gų plo­vi­mu pre­zi­den­tė sau­sį yra pa­va­di­nu­si si­tua­ci­ją, kai 14 So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jų, reng­da­mi nau­ją­jį so­cia­li­nį mo­de­lį ir dar­bo me­tu, ga­vo tiek pa­grin­di­nę al­gą, tiek at­ly­gį pa­gal pro­jek­ti­nę dar­bo su­tar­tį.

Pre­zi­den­tū­ros tei­gi­mu, šių me­tų pra­džio­je pa­pil­do­mas dar­bo su­tar­tis su sa­vo dar­bo­vie­te taip pat bu­vo su­da­ręs 21 Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos tar­nau­to­jas, Ūkio mi­nis­te­ri­jo­je to­kių at­ve­jų bu­vo 7, Vals­ty­bi­nė­je mo­kes­čių ins­pek­ci­jo­je - 25, In­for­ma­ci­nės plė­tros ko­mi­te­te prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos – 10.

Pre­zi­den­tės vy­riau­sio­ji pa­ta­rė­ja Gied­rė Ka­mins­kai­tė-Sal­ters penk­ta­die­nį po su­si­ti­ki­mo pri­mi­nė, kad vals­ty­bės va­do­vė yra pa­tei­ku­si pa­tai­sas, ku­rios už­kir­tų ke­lią „vals­ty­bės tar­nau­to­jų ne­skaid­riam pa­si­pi­ni­ga­vi­mui“.

Anot pa­ta­rė­jos, Vals­ty­bė kon­tro­lė tu­ri vyk­dy­ti ne tik su­pla­nuo­tus au­di­tus, bet ir ope­ra­ty­vi­nius ty­ri­mus, kaip ir bu­vo pa­da­ry­ta šiuo at­ve­ju.

A.Dul­kys aiš­ki­no, kad, jo ver­ti­ni­mu, mo­ra­liai el­gian­tis ir da­bar­ti­nio tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo už­tek­tų, ne vis­kas re­gu­liuo­ja­ma tei­sės ak­tais - daug kur rei­kia tie­siog „pap­ras­to svei­ko pro­to“.

„As­me­niš­kai grį­žau kaž­ku­rią dar­bo die­ną na­mo, at­si­sė­dau ir pa­gal­vo­jau - įdo­mu, ar po są­ži­nin­go aš­tuo­nių ir dau­giau va­lan­dų dar­bo, kiek aš dar ga­lė­čiau su­da­ry­ti pa­pil­do­mų dar­bo su­tar­čių ir dirb­ti efek­ty­viai (...). Jei­gu pa­si­žiū­rė­tu­me mo­ra­liš­kai, tai, ma­no nuo­mo­ne, ir da­bar lyg tų tei­sės ak­tų tu­rė­tų už­tek­ti, bet ne­vei­kia. Va­di­na­si, trūks­ta kaž­ko­kių mo­ra­li­nių re­ži­mų, ne­už­ten­ka, va­di­na­si, esa­mus tei­sės ak­tus rei­kia su­griež­tin­ti“, - kal­bė­jo jis.

Ša­lies va­do­vė per su­si­ti­ki­mą, be ki­ta ko, pa­brė­žė, kad Vals­ty­bės kon­tro­lė, kaip aukš­čiau­sia vals­ty­bi­nio au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, tu­ri ir to­liau iš­lik­ti ne­prik­lau­so­ma.

„Pre­zi­den­tė taip pat pa­žy­mė­jo, kad Vals­ty­bės kon­tro­lė tu­rės at­sa­kin­gai vyk­dy­ti nau­jai jai pri­skir­tą funk­ci­ją - ver­tin­ti Vy­riau­sy­bės fis­ka­li­nę po­li­ti­ką taip, kad bū­tų iš­veng­ta po­pu­liz­mo val­dant vie­šuo­sius fi­nan­sus“, - kal­bė­jo pa­ta­rė­ja.