Valstybės kontrolė: ekstremalioms situacijoms pasirengta nepakankamai
Eks­tre­ma­lioms si­tua­ci­joms Lie­tu­vo­je pa­si­reng­ta ne­pa­kan­ka­mai, tei­gia už ci­vi­li­nę sau­gą ir rea­ga­vi­mą eks­tre­ma­liu at­ve­ju at­sa­kin­gų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų pa­si­ren­gi­mą pa­vo­jams įver­ti­nu­si Vals­ty­bės kon­tro­lė (VK).

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras, Vy­riau­sy­bės eks­tre­ma­lių si­tua­ci­jų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas To­mas Ži­lins­kas tei­gė nu­ro­dęs iš­tai­sy­ti įvar­dy­tus trū­ku­mus.

VK pra­ne­ši­me nu­ro­do­ma, kad ša­ly­je nė­ra įreng­ta pa­kan­ka­mai slėp­tu­vių, tin­ka­mai ne­vei­kia pers­pė­ji­mo si­re­nos, ne­or­ga­ni­zuo­ja­mos ci­vi­li­nės sau­gos pra­ty­bos, o „ins­ti­tu­ci­jo­se vy­rau­ja for­ma­lus po­žiū­ris į pa­si­ren­gi­mą eks­tre­ma­lio­sioms si­tua­ci­joms“.

Vy­riau­sy­bė 2010 me­tais nu­sta­tė, kad už rea­ga­vi­mą eks­tre­ma­liu at­ve­ju at­sa­kin­gos vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos tu­ri tu­rė­ti įreng­tas slėp­tu­ves, ta­čiau dau­giau nei du treč­da­liai šių ins­ti­tu­ci­jų jų ne­tu­ri, pa­žy­mi­ma pra­ne­ši­me.

Taip pat au­di­to­riai nu­ro­do, kad Vals­ty­bės eks­tre­ma­lių­jų si­tua­ci­jų ope­ra­ci­jų cen­tro veik­lai skir­ta pa­grin­di­nė slėp­tu­vė vis dar nė­ra baig­ta įreng­ti, o at­sar­gi­nė slėp­tu­vė ne­ati­tin­ka da­lies nu­sta­ty­tų įren­gi­mo rei­ka­la­vi­mų.

Dau­giau nei treč­da­lis vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų tre­jus me­tus iš ei­lės ne­or­ga­ni­za­vo ins­ti­tu­ci­nio ly­gio ci­vi­li­nės sau­gos pra­ty­bų, dau­giau nei ket­vir­ta­da­lis – ir ci­vi­li­nės sau­gos mo­ky­mų. „Tai­gi di­de­lė da­lis vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų il­gą lai­ką ne­pa­si­ti­kri­no pa­si­ren­gi­mo rea­guo­ti į rea­liai gre­sian­čius pa­vo­jus, o jų dar­buo­to­jams ne­bu­vo su­teik­tos net mi­ni­ma­lios ži­nios, kaip elg­tis pa­vo­jaus at­ve­ju“, – kons­ta­tuo­ja au­di­to­riai.

Au­di­to­riai taip pat at­krei­pia dė­me­sį, kad ins­ti­tu­ci­jo­se „vy­rau­ja for­ma­lus po­žiū­ris į pa­si­ren­gi­mą eks­tre­ma­lio­sioms si­tua­ci­joms“. 2015 me­tų pa­bai­go­je ket­vir­ta­da­lis vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų vis dar ne­tu­rė­jo eks­tre­ma­lių­jų si­tua­ci­jų val­dy­mo pla­nų, o jie tu­rė­jo bū­ti par­eng­ti 2011 me­tais.

Sa­vo ruo­žtu vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras T.Ži­lins­kas BNS sa­kė prieš ke­lias sa­vai­tes nu­ro­dęs ins­ti­tu­ci­joms šiuos pla­nus par­eng­ti, taip pat iš­tai­sy­ti ki­tus nu­ro­dy­tus trū­ku­mus iki spa­lio mė­ne­sio.

„Sa­vi­val­dy­bės šio­je sri­ty­je dir­ba ti­krai pa­vyz­din­gai, di­des­nė prob­le­ma yra su vals­ty­bi­nė­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, ypač mi­nis­te­ri­jo­mis“, – tei­gė mi­nis­tras.

Mi­nis­tras ti­ki­no, kad vals­ty­bė yra pa­si­ren­gu­si eks­tre­ma­lioms si­tua­ci­joms, ta­čiau pri­pa­ži­no pa­si­gen­dan­tis pla­na­vi­mo, kaip elg­tis to­kių si­tua­ci­jų at­ve­ju, ir ci­vi­li­nės sau­gos pra­ty­bų.

„Aš ne­su­tik­čiau, kad nė­ra vals­ty­bė pa­si­ren­gus. Mes iš ti­krų­jų esa­me pa­si­ren­gę ir tos ci­vi­li­nės sau­gos pra­ty­bos bū­na, tik kad pa­si­gen­da­me vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų da­ly­va­vi­mo“, – kal­bė­jo T.Ži­lins­kas.

VK dar per­nai kons­ta­ta­vo, kad įgy­ven­din­ti ci­vi­li­nei sau­gai ke­lia­mus tiks­lus su­nkiai se­ka­si ir sa­vi­val­dy­bėms: gre­siant ar su­si­da­rius eks­tre­ma­lia­jai si­tua­ci­jai pers­pė­ji­mo si­re­no­mis sis­te­ma ga­li­ma pers­pė­ti tik 51,5 proc. gy­ven­to­jų; ga­li­my­bę gau­ti pers­pė­ji­mo pra­ne­ši­mus į mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus tu­ri ne vi­si Lie­tu­vos gy­ven­to­jai; val­dy­ti eks­tre­ma­lią­sias si­tua­ci­jas ir ap­sau­go­ti gy­ven­to­jus pa­vo­jaus at­ve­ju pa­si­reng­ta ne­pa­kan­ka­mai.

Vals­ty­bės kon­tro­lė pa­žy­mi, kad Lie­tu­vo­je dau­gė­ja įvy­kių, dėl ku­rių ga­li su­si­da­ry­ti eks­tre­ma­lio­sios si­tua­ci­jos – to­kiais įvy­kiais lai­ko­mi tiek gam­tos sti­chi­jų, tiek ir žmo­nių veiks­mais su­kel­ti pa­vo­jai: gais­rai, liū­tys, ras­ti sprog­me­nys, te­ro­ro grės­mės ir kt.

Hid­ro­me­teo­ro­lo­gi­jos tar­ny­bos prog­no­zuo­ja, kad at­ei­ty­je dėl kli­ma­to kai­tos dau­gės sti­chi­nių ir ka­tas­tro­fi­nių me­teo­ro­lo­gi­nių reiš­ki­nių su­kel­tų eks­tre­ma­lių­jų si­tua­ci­jų.

Vals­ty­bės kon­tro­lė Vy­riau­sy­bei, Vi­daus rei­ka­lų ir Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­joms bei Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tui pa­tei­kė re­ko­men­da­ci­jas, ku­rios tu­rė­tų pa­dė­ti ge­riau pa­si­reng­ti eks­tre­ma­lio­sioms si­tua­ci­joms.