Valstybės kontrolė: 600 mln. eurų investicijos į tyrimus ir plėtrą nedavė laukiamų rezultatų
Lie­tu­va per pa­sta­rą­jį de­šimt­me­tį į pro­jek­tus, skir­tus ska­tin­ti moks­lo ir vers­lo bend­ra­dar­bia­vi­mą, in­ves­ta­vo dau­giau kaip 600 mln. eu­rų, ta­čiau ino­va­ci­jų pro­ver­žio dar teks pa­lauk­ti, ro­do Vals­ty­bės kon­tro­lės at­lik­to au­di­to iš­va­dos.

Vals­ty­bės kon­tro­lės duo­me­ni­mis, 2007–2016 me­tais in­ves­ti­ci­jos į moks­li­nius ty­ri­mus ir eks­pe­ri­men­ti­nę plė­trą (MTEP) sie­kė 628 mln. eu­rų, ta­čiau Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) pa­gal ino­va­ci­jas Lie­tu­va yra vos 24 vie­to­je tarp 28 ša­lių.

Tuo me­tu Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, at­sa­ky­da­ma į Vals­ty­bės kon­tro­lės ver­ti­ni­mą dėl MTEP efek­ty­vu­mo, iš­ski­ria tarp­tau­ti­nius Lie­tu­vos moks­li­nin­kų lai­mė­ji­mus ir pa­brė­žia bū­ti­ny­bę spręs­ti sis­te­mi­nes Lie­tu­vos moks­lo prob­le­mas.

Vals­ty­bės kon­tro­lės au­di­tas par­odė, jog Lie­tu­vo­je in­ves­ti­ci­niam pro­jek­tui stu­di­jų ir moks­lo sri­ty­je – moks­lo slė­nių su­kū­ri­mui – 2012–2015 me­tais bu­vo pa­nau­do­ta be­veik 299 mln. eu­rų, ta­čiau šis moks­lo ir vers­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo ska­ti­ni­mo įran­kis ne­da­vė lau­kia­mų re­zul­ta­tų.

„Inf­ras­truk­tū­ra nė­ra iš­nau­do­ja­ma taip, kaip pla­nuo­ta – at­vi­ros prie­igos cen­trų užim­tu­mas 2012–2015 me­tais bu­vo 44 pro­cen­tai. Be to, slė­niuo­se įsteig­tų moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų par­kų, tu­rė­ju­sių pri­trauk­ti ir rem­ti vers­lo įmo­nes, vei­kian­čias MTEP sri­ty­je, pa­grin­di­nė veik­la (96 proc. pa­ja­mų) – pa­tal­pų nuo­ma“, – tei­gia­ma Vals­ty­bės kon­tro­lės iš­va­do­se.

Au­di­to­riai taip pat pa­žy­mi, jog ne­pri­trau­kus vers­lo ir pri­va­čių in­ves­ti­ci­jų ir ne­iš­nau­do­jant pa­ja­mas ku­rian­čių slė­nių tei­kia­mų ga­li­my­bių, at­nau­jin­tos inf­ras­truk­tū­ros iš­lai­ky­mas guls ant mo­kes­čių mo­kė­to­jų pe­čių.

„Pro­jek­to pra­džio­je bu­vo iš­kel­ti am­bi­cin­gi slė­nių prog­ra­mų tiks­lai ir nu­sta­ty­ti siek­ti­ni ro­dik­liai, ta­čiau jų veik­los ste­bė­se­na ne­vyk­do­ma nuo 2013 me­tų, kai bu­vo pa­nai­kin­ta Slė­nių ste­bė­se­nos gru­pė, ir Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, at­sa­kin­ga už slė­nių prog­ra­mų koor­di­na­vi­mą, ne­api­bend­ri­no pro­jek­tų re­zul­ta­tų ir ne­pa­tei­kė jų vi­suo­me­nei“, – nu­ro­do Vals­ty­bės kon­tro­lė.

Au­di­to­riai at­krei­pia dė­me­sį, jog 2014–2020 me­tais to­liau bus in­ves­tuo­ja­ma į MTEP – tam nu­ma­to­ma skir­ti 678,9 mln. eu­rų, nors anks­tes­nio fi­nan­sa­vi­mo lai­ko­tar­pio re­zul­ta­tai pa­siek­ti ne to­kie, ko­kie pla­nuo­ti.

Anot Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos, 2007–2013 me­tais ES struk­tū­ri­nių fon­dų fi­nan­sa­vi­mas lei­do iš pa­grin­dų at­nau­jin­ti moks­lo inf­ras­truk­tū­rą ir Lie­tu­vos moks­li­nin­kams įsi­gy­ti mo­der­nią ty­ri­mų įran­gą, bū­ti­ną sie­kiant kon­ku­ruo­ti tarp­tau­ti­nė­je moks­lo erd­vė­je.

„Pir­muo­sius in­ves­ti­ci­jų į moks­lą re­zul­ta­tus ga­li­ma ma­ty­ti ge­riau­sių Lie­tu­vos moks­li­nin­kų pa­sie­ki­muo­se: bio­che­mi­kas Vir­gi­ni­jus Šikš­nys pri­pa­žin­tas pa­sau­li­nio ly­gio moks­li­nin­ku ge­no­mo re­da­ga­vi­mo sri­ty­je, bio­tech­no­lo­gui Sau­liui Kli­ma­šaus­kui Eu­ro­pos moks­lo ta­ry­ba sky­rė pres­ti­ži­nę 2,5 mln. eu­rų do­ta­ci­ją“, – tvir­ti­na­ma mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me.

Mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, 2014–2021 me­tų ES struk­tū­ri­nio fi­nan­sa­vi­mo lai­ko­tar­pio tiks­las – mo­der­nią moks­li­nių ty­ri­mų įran­gą įveik­lin­ti, ska­tin­ti bend­rus moks­lo ir vers­lo pro­jek­tus, su­da­ry­ti moks­lui pa­lan­kias są­ly­gas kur­ti ino­va­ty­vius pro­duk­tus ir pa­slau­gas ir dieg­ti juos rin­ko­je.

„Sie­kiant, kad vals­ty­bė­je aug­tų moks­li­niais ty­ri­mais ir eks­pe­ri­men­ti­ne plė­tra grįs­tos ino­va­ci­jos, rei­kia, kad ša­ly­je bū­tų pa­kan­ka­mai moks­lui im­laus vers­lo, tu­rin­čio ati­tin­ka­mą žmo­giš­ką­jį ir fi­nan­si­nį ka­pi­ta­lą (...) Ypač svar­bu ska­tin­ti stu­den­tus ir ty­rė­jus ko­mer­cin­ti moks­lo ži­nias, o uni­ver­si­te­tams ir moks­li­nių ty­ri­mų ins­ti­tu­tams pa­dė­ti ug­dy­ti ži­nių ir tech­no­lo­gi­jų per­da­vi­mo ge­bė­ji­mus. Į tai nu­krei­pia­ma ir nau­jo­jo pe­rio­do ES par­ama“, – ra­šo­ma pra­ne­ši­me.

Mi­nis­te­ri­ja nu­ro­do, kad šiuo me­tu ren­gia­ma vals­ty­bi­nių moks­lo ir stu­di­jų ins­ti­tu­ci­jų tink­le pert­var­ka su­da­rys prie­lai­das su­telk­ti moks­lo po­ten­cia­lą ir efek­ty­viai nau­do­ti moks­lui ski­ria­mą fi­nan­sa­vi­mą – in­ves­tuo­ti į di­džiau­sią po­ten­cia­lą ir įdir­bį tu­rin­čias moks­lo sri­tis.