Valstybės kontrolė: 2016-2018 metų valdžios deficitas - per didelis
Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja prog­no­zuo­ja per di­de­lį 2016-2018 me­tų val­džios sek­to­riaus de­fi­ci­tą, tei­gia Vals­ty­bės kon­tro­lė. Anot jos, pa­tvir­ti­nus iki 1 proc. BVP de­fi­ci­tą, iš­aug­tų val­džios fi­nan­sų il­ga­lai­kio tva­ru­mo ri­zi­ka.

Vals­ty­bės kon­tro­lė nu­ro­do, kad šis de­fi­ci­tas tu­rė­tų siek­ti 0,5 proc., nes Lie­tu­va ne­ten­ki­na są­ly­gų tu­rė­ti 1 proc. de­fi­ci­tą - esą pa­tvir­ti­nus to­kį de­fi­ci­tą, iš­aug­tų val­džios fi­nan­sų il­ga­lai­kio tva­ru­mo ri­zi­ka, tuo me­tu pa­gal fis­ka­li­nės su­tar­ties įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mą ji dėl tu­ri bū­ti ma­ža. Tuo me­tu Lie­tu­vos ri­zi­ka, anot Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos, yra vi­du­ti­nė.

Sei­mui pa­teik­ta­me nu­ta­ri­mo pro­jek­te dėl vi­du­ti­nio lai­ko­tar­pio tiks­lo nu­sta­ty­mo nu­ma­ty­ta, kad 2016-2018 me­tais val­džios de­fi­ci­tas tu­ri siek­ti ne dau­giau nei 1 proc. BVP to me­to kai­no­mis.