Valstybės jubiliejui rengtis neskubama
Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mui jau tu­rė­jo bū­ti su­kur­ta in­ter­ne­to sve­tai­nė, spe­cia­lus lo­go­ti­pas, ko­mu­ni­ka­ci­jos kon­cep­ci­ja, ta­čiau šie Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu su­pla­nuo­ti dar­bai ge­ro­kai vė­luo­ja. Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas iki šiol ne­pat­vir­ti­no vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio koor­di­na­vi­mo ko­mi­si­jos, ku­riai tu­rė­tų va­do­vau­ti prem­je­ras.

Trys val­džios ins­ti­tu­ci­jos – Vy­riau­sy­bė, Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja ir Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė – te­be­sis­tum­do ir dėl vie­tos, kur tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las Jo­nui Ba­sa­na­vi­čiui. Nors per­nai pa­gal pla­ną pa­mink­lo sta­ty­bos par­en­gia­mie­siems dar­bams bu­vo skir­ta be­veik 10 tūkst. eu­rų, spren­di­mai dėl sta­ty­bos vėl nu­kel­ti į at­ei­tį.

Nei ko­mi­si­jos, nei dar­bo grupės

Pa­gal Vy­riau­sy­bės per­nai rugp­jū­tį pa­tvir­tin­tą nu­ta­ri­mą, da­lis Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mo prog­ra­mos koor­di­na­vi­mo dar­bų tu­rė­jo bū­ti įvyk­dy­ti iki šių me­tų pra­džios, ta­čiau taip ne­at­si­ti­ko. Mi­nė­tos prog­ra­mos prie­de aiš­kiai įvar­dy­ta, kad, pa­vyz­džiui, šven­tės prog­ra­mos ko­mu­ni­ka­vi­mo klau­si­mai – su­kur­ti spe­cia­lią in­ter­ne­to sve­tai­nę, šimt­me­čio mi­nė­ji­mo lo­go­ti­pą, par­eng­ti ko­mu­ni­ka­ci­jos kon­cep­ci­ją – jau tu­rė­jo bū­ti įgy­ven­din­ti.

Ta­čiau nei lo­go­ti­pas, nei šū­kiai ir in­ter­ne­to sve­tai­nė vi­suo­me­nei ne­pris­ta­ty­ti. Už tai at­sa­kin­ga Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja tei­si­na­si, kad kai ku­rie su­pla­nuo­ti dar­bai jau pa­da­ry­ti, bet esą jų nė­ra kam pa­tvir­tin­ti, mat kol kas nė­ra tai pa­da­ry­ti tu­rin­čios ko­mi­si­jos. Kaip LŽ aiš­ki­no Vy­riau­sy­bės vi­ce­kanc­le­ris Ri­man­tas Vait­kus, jau yra ir lo­go­ti­po es­ki­zai, ir in­ter­ne­to sve­tai­nės pro­jek­tas, ir ko­mu­ni­ka­ci­jos kon­cep­ci­ja. „Ta­čiau dar ne­pat­vir­tin­ta ko­mi­si­ja, ku­ri tu­rė­tų pri­žiū­rė­ti šimt­me­čio mi­nė­ji­mo prog­ra­mos vyk­dy­mą. Dar­bai ko­mi­si­jos ne­ap­ro­buo­ti, to­dėl jų ir ne­ro­do­me. O ko­mi­si­ja bus su­bur­ta iš mi­nis­te­ri­jų, vi­suo­me­nės at­sto­vų“, – pa­tiks­li­no R. Vait­kus. Kaip nu­ro­do­ma Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­to­je Vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mo ko­mu­ni­ka­vi­mo prog­ra­mo­je, jos įgy­ven­di­ni­mą tu­rė­tų koor­di­nuo­ti prem­je­ro va­do­vau­ja­ma prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo ko­mi­si­ja. Ša­lia to dar tu­rė­tų bū­ti su­kur­ta ir prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo prie­žiū­ros dar­bo gru­pė.

R. Vait­kus taip pat pri­dū­rė, kad jau yra siū­ly­mų dėl šven­tės or­ga­ni­za­vi­mo, ta­čiau ir jie kol kas vie­šai ne­skel­bia­mi. „Kai jie bus pa­tvir­tin­ti, jau po pir­mo­jo ko­mi­si­jos po­sė­džio pa­vie­šin­si­me“, – ža­dė­jo vi­ce­kanc­le­ris.

Am­bi­ci­jų kova

At­ei­čiai nu­ke­lia­mos ne tik Vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mo de­ta­lės. Ke­lios so­li­džios val­džios ins­ti­tu­ci­jos te­be­sis­tum­do dėl vie­tos, kur sta­ty­ti pa­mink­lą J. Ba­sa­na­vi­čiui.

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė per­nai spa­lį Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jai ir Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai pa­tei­kė „ga­lu­ti­nę po­zi­ci­ją“: pa­mink­las Lie­tu­vos pa­triar­chui tu­rė­tų bū­ti sta­to­mas aikš­tė­je prieš­ais Na­cio­na­li­nę fil­har­mo­ni­ją. Ta­čiau Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja te­be­si­lai­ko nuo­mo­nės, kad mies­to val­džia dar ga­li per­si­gal­vo­ti. „I­ki šio mė­ne­sio pa­bai­gos sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė tu­rė­tų ap­sisp­ręs­ti dėl kon­kre­čios vie­tos pa­mink­lui. Pa­vyz­džiui, K. Sir­vy­do skve­ro su­tvar­ky­mas (to­je vie­to­je pa­mink­lą siū­lo sta­ty­ti Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja – aut.) kai­nuo­tų apie 4 mln. eu­rų“, – dės­tė R. Vait­kus.

Vil­niaus vi­ce­me­ras Gin­tau­tas Pa­luc­kas LŽ pa­tiks­li­no vi­ce­kanc­le­rio tei­gi­nį – esą vėl svars­ty­ti ir pa­ga­liau per­si­gal­vo­ti dėl vie­tos pa­mink­lui sos­ti­nės val­džią spau­džia Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja. Ta­čiau, pa­sak jo, sa­vi­val­dy­bė anks­čiau iš­sa­ky­tos po­zi­ci­jos kol kas ne­pa­kei­tė.

Vi­ce­me­ro žo­džiais, su­si­tar­ta, kad iki šių me­tų sau­sio 20 die­nos mies­to val­džia lauks pa­siū­ly­mų dėl skulp­tū­ros fi­nan­sa­vi­mo ga­li­my­bių. „Jei pi­ni­gų ne­bus, nė­ra ko ra­tais vaikš­čio­ti, kal­bė­ki­me tie­siai švie­siai. Ir jei­gu vie­ta skulp­tū­rai prie fil­har­mo­ni­jos ne­priim­ti­na, yra al­ter­na­ty­vų. Tuo­met skelb­si­me nau­jos J. Ba­sa­na­vi­čiaus skulp­tū­ros pro­jek­to kon­kur­są“, – svars­tė jis. G. Pa­luc­kas ne­slė­pė, kad dėl pa­mink­lo sta­ty­bos vyks­ta „am­bi­ci­jų ko­va ir stum­dy­ma­sis“, ku­riam ga­lo ne­ma­ty­ti.

LŽ jau ra­šė, kad at­sa­kin­goms ins­ti­tu­ci­joms vis ne­ap­sisp­ren­džiant dėl pa­mink­lų Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rams Jo­nui Ba­sa­na­vi­čiui ir Ste­po­nui Kai­riui sta­ty­bos, šiam tiks­lui per­nai nu­ma­ty­tas lė­šas Vy­riau­sy­bė pa­nau­do­jo ki­toms reik­mėms.