Valstybės ir savivaldybės įmonių vadovams įvestos 5 metų kadencijos
Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nių va­do­vai nuo 2018 me­tų į dar­bą bus pri­ima­mi tik kon­kur­so bū­du pen­ke­riems me­tams. Tas pats as­muo įmo­nės va­do­vu ga­lės bū­ti ski­ria­mas ne dau­giau kaip dvi ka­den­ci­jas iš ei­lės.

Sei­mas an­tra­die­nį pri­ėmė tai nu­ma­tan­čias Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nių įsta­ty­mo pa­tai­sas: už bal­sa­vo 67, prieš – 22, o su­si­lai­kė 24 Sei­mo na­riai.

Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to na­rys kon­ser­va­to­rius Dai­nius Krei­vys ti­ki­no, kad po ke­tu­rių va­do­va­vi­mo įmo­nei me­tų „žmo­gus iš­si­se­mia“.

„Ge­ras va­do­vas, jei­gu jis dir­ba 10 me­tų va­do­vu vie­nos įmo­nės, rin­ko­je ne­sun­kiai ras dar­bą“, – tei­gė Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to va­do­vas „vals­tie­tis“ Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius.

Kon­ser­va­to­rius Ed­mun­das Pu­pi­nis prog­no­za­vo, kad dirb­da­mas an­trą ka­den­ci­ją, įmo­nės va­do­vas pra­ras mo­ty­va­ci­ją, nes ži­nos, kad tre­čią ka­den­ci­ją įmo­nei va­do­vau­ti ne­be­ga­lės. „Tvar­kie­tis“ Pe­tras Gra­žu­lis pik­ti­no­si, kad Sei­mas ne­be­lei­do da­ly­vau­ti va­do­vo kon­kur­se tiems, kas jau bus va­do­va­vę įmo­nei dvi ka­den­ci­jas. So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to na­rys Al­gi­man­tas Dumb­ra­va ap­gai­les­ta­vo, kad to­kioms pa­tai­soms įsi­ga­lio­jus, „bū­si­me pri­vers­ti at­si­sa­ky­ti ge­rų va­do­vų“.

Iki šiol pa­skir­tas va­do­vas to­liau dirbs iki jo pa­sky­ri­mo pa­bai­gos. Ga­lio­jan­čios ter­mi­nuo­tos dar­bo su­tar­ties lai­kas pri­ly­gi­na­mas pir­ma­jai ka­den­ci­jai, jei as­muo va­do­vau­ja ma­žiau ne­gu 5 me­tus, an­tra­jai – 5–10 me­tų, o jei dau­giau ne­gu 10 me­tų, pa­si­bai­gus su­tar­čiai, bū­tų at­šauk­tas.

Jei va­do­vas pa­skir­tas ne­ter­mi­nuo­tai ir dir­ba ma­žiau ne­gu 5 me­tus, jis to­liau va­do­vaus dar 5 me­tus – šis lai­kas bus pri­ly­gi­na­mas pir­ma­jai ka­den­ci­jai, o jei 5–10 me­tų, to­liau va­do­vau­tų dar 5 me­tus – ir tai bū­tų an­tro­ji jo ka­den­ci­ja, o jei jis va­do­vau­ja dau­giau ne­gu 10 me­tų, jis ga­lė­tų dirb­ti dar vie­ne­rius me­tus – iki 2019 me­tų.

Šiuo me­tu be­veik pu­sei vals­ty­bės įmo­nių (34 iš 79) va­do­vau­ja žmo­nės, dir­ban­tys pos­tuo­se dau­giau nei 10 me­tų, o il­giau­siai – dau­giau nei 20 me­tų, va­do­vau­ja 12 miš­kų urė­di­jų ir ke­lių prie­žiū­ros įmo­nių va­do­vai. Tiek pat me­tų dir­ba ir dvie­jų vals­ty­bės val­do­mų bend­ro­vių va­do­vai.

Šiuo me­tu vals­ty­bė val­do 79 vals­ty­bės įmo­nes ir 49 ak­ci­nes bend­ro­ves.

Pa­keis­ti vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nių va­do­vų sky­ri­mo tvar­ką siū­lo pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.