Valstybės institucijų tinklalapius „nulaužė“ nepilnamečiai
Ki­ber­ne­ti­nes at­akas prieš vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų in­for­ma­ci­nes sis­te­mas prieš me­tus įvyk­dė trys ne­pil­na­me­čiai – du Lie­tu­vos ir vie­nas Da­ni­jos pi­lie­tis, in­for­ma­vo Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra.

„Į­ta­ri­mai bu­vo par­eikš­ti 3 as­me­nims. vie­nas jų – už­sie­nio ša­lies, Da­ni­jos pi­lie­tis. Vi­si įta­ria­mie­ji yra ne­pil­na­me­čiai (...). Vie­no įta­ria­mo­jo, už­sie­nio pi­lie­čio, at­žvil­giu iki­teis­mi­nis ty­ri­mas yra at­skir­tas ir bus per­duo­tas bau­džia­ma­jam per­se­kio­ji­mui vyk­dy­ti kom­pe­ten­tin­goms Da­ni­jos ins­ti­tu­ci­joms“, – tei­gia­ma Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sa­ky­me BNS.

Pro­ku­ra­tū­ra nu­ro­do, kad iki­teis­mi­nis ty­ri­mas 2016-ai­siais pra­dė­tas dėl ga­li­mo tur­to prie­var­ta­vi­mo, ne­tei­sė­to po­vei­kio in­for­ma­ci­nei sis­te­mai, ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo įren­gi­niais. Ty­ri­mas dėl dvie­jų ne­pil­na­me­čių lie­tu­vių už­baig­tas ko­vo 31-ąją, bau­džia­mo­ji by­la per­duo­ta Ute­nos apy­lin­kės teis­mui. Jiems pa­teik­ti kal­ti­ni­mai tik dėl tur­to prie­var­ta­vi­mo.

„Bu­vo pra­šo­ma vir­tua­lių pi­ni­gų – bit­koi­nų. Lie­tu­viams pa­teik­ti kal­ti­ni­mai dėl sep­ty­nių epi­zo­dų“, – BNS sa­kė Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė Ri­ta Stun­die­nė. Ji pa­tvir­ti­no, kad ty­ri­mo duo­me­ni­mis, lie­tu­viai pa­čiuo­se ki­ber­ne­ti­niuo­se įsi­lau­ži­muo­se ne­da­ly­va­vo.

Ji tai pat nu­ro­dė, kad dviems ne­pil­na­me­čiams lie­tu­viams skir­tos kar­do­mo­sios prie­mo­nės – ra­šy­ti­niai pa­si­ža­dė­ji­mai ne­iš­vyk­ti, tė­vų prie­žiū­ra, dėl Da­ni­jos pi­lie­čio spręs­ti tu­rė­tų šios ša­lies tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos.

Pro­ku­ra­tū­ra tei­gia iki šiol apie tai ne­in­for­ma­vu­si vi­suo­me­nės, nes iki­teis­mi­nis ty­ri­mas Da­ni­jos pi­lie­čio at­žvil­giu ne­bu­vo baig­tas.

Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas An­dže­jus Ro­gins­kis an­tra­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė, kad, po­li­ci­jos ma­ny­mu, nu­sta­ty­ti vi­si as­me­nys, vyk­dę iš­puo­lius. Jis ne­ko­men­ta­vo, ar nu­sta­ty­ta, jog iš­puo­liais ga­lė­jo bū­ti su­in­te­re­suo­ta už­sie­nio vals­ty­bė.

Per­nai ba­lan­džio pa­bai­go­je vals­ty­bės įmo­nės „In­fos­truk­tū­ra“ sau­go­mam In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės plė­tros ko­mi­te­to ser­ve­riui su­si­dū­rus su ki­ber­ne­ti­ne at­aka nu­ken­tė­jo ke­lio­li­kos vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų sis­te­mos.

At­akas pa­ty­rė Sei­mo, Pre­zi­den­tū­ros, Vy­riau­sy­bės, di­džio­sios da­lies mi­nis­te­ri­jų, įvai­rių vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų, tarp jų – Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos, Cen­tri­nės pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ros tink­la­la­piai.

Spe­cia­lis­tų ver­ti­ni­mu, di­džiau­sio mas­to at­akos Lie­tu­vo­je bu­vo reng­tos ga­na mė­gė­jiš­kai, ta­čiau ste­bi­na jų tu­rė­ti re­sur­sai – nuo­to­li­niu bū­du val­dy­ti kom­piu­te­rius lei­džian­tis va­di­na­ma­sis bot­net tink­las, apė­męs be­veik 8–10 tūkst. kom­piu­te­rių, ki­tos prie­mo­nės, ku­rioms įsi­gy­ti rei­kė­jo ir ne­ma­žai lė­šų.

Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas grės­mių at­as­kai­to­je yra įvar­di­jęs, kad di­džiau­sią grės­mę ša­lies na­cio­na­li­niam sau­gu­mui ke­lia su Ru­si­ja su­si­ję ki­ber­ne­ti­niai įsib­ro­vė­liai, įskai­tant Ru­si­jos žval­gy­bos ir sau­gu­mo tar­ny­bas.