Valstybės institucijų tinklalapius „nulaužė“ du lietuviai
Kri­mi­na­li­nė po­li­ci­ja bai­gė tir­ti ir teis­mui per­da­vė by­lą dėl ki­ber­ne­ti­nių at­akų prieš vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­pius.

„Ty­ri­mas už­baig­tas, by­la per­duo­ta teis­mui. Mes iki šiol to ne­skel­bė­me“, – an­tra­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas An­dže­jus Ro­gins­kis.

Jis žur­na­lis­tams tei­gė, kad bu­vo nu­sta­ty­ti trys įta­ria­mie­ji, du iš jų – Lie­tu­vos pi­lie­čiai. Dar vie­nas įta­ria­ma­sis yra ne­įvar­di­ja­mos už­sie­nio ša­lies pi­lie­tis, iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl vie­no jų per­duo­ta vyk­dy­ti mi­nė­tai vals­ty­bei.

„Nus­ta­ty­ti šian­dien vi­si as­me­nys, da­ly­va­vę prieš me­tus stam­baus mas­to or­ga­ni­zuo­ja­mo­se in­for­ma­ci­nė­se at­ako­se prieš tam ti­krus vals­ty­bės tink­la­la­pius, nu­sta­ty­ti vi­si da­ly­va­vę (...). Vi­si kal­ti­na­mie­ji, ku­rie nu­sta­ty­ti šian­dien ty­ri­me, yra da­vę iš­sa­mius par­ody­mus, pa­aiš­ki­no vis­ką“, – tei­gė jis.

„Mes ma­no­me, kad mes iš­ty­rė­me ab­so­liu­čiai šią nu­si­kals­ta­mą vei­ką, tai yra nu­sta­tė­me vi­sus as­me­nis, ku­rie da­ly­va­vo or­ga­ni­zuo­jant ir vyk­dant šį nu­si­kal­ti­mą. Ne­ko­men­tuo­siu“, – at­sa­kė A.Ro­gins­kis, pa­klaus­tas, ar at­ako­mis ga­lė­jo bū­ti su­in­te­re­suo­ta už­sie­nio vals­ty­bė.

Per­nai ba­lan­džio pa­bai­go­je vals­ty­bės įmo­nės „In­fos­truk­tū­ra“ sau­go­mam In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės plė­tros ko­mi­te­to ser­ve­riui su­si­dū­rus su ki­ber­ne­ti­ne at­aka nu­ken­tė­jo ke­lio­li­kos vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų sis­te­mos.

At­akas pa­ty­rė Sei­mo, Pre­zi­den­tū­ros, Vy­riau­sy­bės, di­džio­sios da­lies mi­nis­te­ri­jų, įvai­rių vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų, tarp jų – Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos, Cen­tri­nės pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ros tink­la­la­piai.

Spe­cia­lis­tų ver­ti­ni­mu, di­džiau­sio mas­to at­akos Lie­tu­vo­je bu­vo reng­tos ga­na mė­gė­jiš­kai, ta­čiau ste­bi­na jų tu­rė­ti re­sur­sai – nuo­to­li­niu bū­du val­dy­ti kom­piu­te­rius lei­džian­tis va­di­na­ma­sis bot­net tink­las, apė­męs be­veik 8–10 tūkst. kom­piu­te­rių, ki­tos prie­mo­nės, ku­rioms įsi­gy­ti rei­kė­jo ir ne­ma­žai lė­šų.

Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas grės­mių at­as­kai­to­je yra įvar­di­jęs, kad di­džiau­sią grės­mę ša­lies na­cio­na­li­niam sau­gu­mui ke­lia su Ru­si­ja su­si­ję ki­ber­ne­ti­niai įsib­ro­vė­liai, įskai­tant Ru­si­jos žval­gy­bos ir sau­gu­mo tar­ny­bas.