Valstybės institucijos siekia atsisakyti įprasto pašto
Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja ieš­kos nuo ki­tų me­tų pra­dė­sian­čios veik­ti elek­tro­ni­nės ko­res­pon­den­ci­jos siun­ti­mo sis­te­mos ope­ra­to­riaus. Pra­dė­jus veik­ti sis­te­mai, vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos vi­siš­kai at­si­sa­kys įpras­to ko­res­pon­den­ci­jos siun­ti­mo pa­štu.

„Nuo ki­tų me­tų sau­sio 1 die­nos įsi­ve­da­me elek­tro­ni­nių siun­tų pri­sta­ty­mo sis­te­mą, ku­ria pri­va­lės nau­do­tis vi­sos vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos, o fi­zi­niai as­me­nys – pa­gal jų pa­gei­da­vi­mą“, – tre­čia­die­nį Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je kal­bė­jo su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius.

Pa­sak mi­nis­tro, sis­te­mos ope­ra­to­rius bus at­rink­tas kon­kur­so bū­du.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro pa­ta­rė­jas Ri­čar­das Slap­šys BNS tei­gė, kad sis­te­ma leis vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms at­si­sa­ky­ti po­pie­ri­nio ko­res­pon­den­ci­jos siun­ti­mo per Lie­tu­vos pa­štą – do­ku­men­tai bus siun­čia­mi tik elek­tro­ni­niu bū­du.

Sis­te­mą už 1,3 mln. eu­rų su­kū­rė vie­na di­džiau­sių Bal­ti­jos ša­ly­se IT bend­ro­vių „Nor­tal“.

Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pa­tvir­ti­no Na­cio­na­li­nės elek­tro­ni­nių siun­tų pri­sta­ty­mo in­for­ma­ci­nės sis­te­mos nuo­sta­tas.