Valstybės įmonių skiriama parama – iki milijono eurų
Maž­daug trys de­šim­tys vals­ty­bės įmo­nių tei­kia įvai­rią par­amą vie­šo­sioms įstai­goms, mo­kyk­loms, spor­to klu­bams, ke­tu­rių iš jų su­teik­ta pa­gal­ba šie­met vir­ši­jo 100 tūkst. eu­rų.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė kri­ti­kuo­ja to­kią tvar­ką, teig­da­ma, kad vals­ty­bės įmo­nių už­dirb­ti pi­ni­gai tu­rė­tų ke­liau­ti į vals­ty­bės biu­dže­tą.

„Vis dėl­to lė­šos iš vals­ty­bės įmo­nių tu­rė­tų ei­ti į vals­ty­bės biu­dže­tą, o ne­skaid­rus jų pa­nau­do­ji­mas, ku­rį ma­tė­me „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liuo­se“, par­odė, kad įvai­rūs fon­dai – po­li­ti­nių par­ti­jų ar po­li­ti­kų fon­dai – iš­ties bu­vo nau­do­ja­mi, kaip ir vals­ty­bi­nių įmo­nių lab­da­ros tei­ki­mas, įvai­riems tiks­lams. De­ja, jie vyk­dė par­ti­jų in­te­re­sus, at­sto­va­vo par­ti­jų po­rei­kiams, bet ne vals­ty­bės in­te­re­sams“, – pir­ma­die­nį Kau­ne žur­na­lis­tams sa­kė vals­ty­bės va­do­vė.

Pla­čiau­siai pi­ni­gi­nė at­ver­ta krepšiniui

Dos­niau­siai fi­nan­si­nę par­amą da­li­ja vals­ty­bės val­do­ma įmo­nė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“. Per­nai ji sie­kė per 1 mln. eu­rų, šie­met – 853 tūkst. eu­rų, ro­do Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos ir Au­di­to ko­mi­te­to gau­ti duo­me­nys.

Pla­čiau­siai pi­ni­gi­nę įmo­nė at­ver­da­vo krep­ši­niui. Vie­šo­ji įstai­ga „Krep­ši­nio ry­tas“, val­dan­ti „Lie­tu­vos ry­to“ krep­ši­nio klu­bą, per­nai su­lau­kė 400 tūkst., šie­met – 300 tūkst. eu­rų in­jek­ci­jos, Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­ga – per­nai 200 tūkst., šie­met – 50 tūkst. eu­rų. Mo­te­rų krep­ši­nio ly­ga ga­vo 60 tūkst. eu­rų.

„Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ per me­tus pa­au­ko­ja de­šim­tims mo­kyk­lų, dar­že­lių, klu­bų, par­api­jų, or­ga­ni­za­ci­jų, uni­ver­si­te­tų ir pan.

BNS taip pat ra­šė, kad per pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus iš­skir­ti­nio „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ dė­me­sio bu­vo su­lau­kę Vil­ka­viš­kio ra­jo­no ir Ma­žei­kių ra­jo­no lop­še­liai, dar­že­liai ir spor­to mo­kyk­los. Vil­ka­viš­kio vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je nuo 1996 me­tų kan­di­da­tuo­ja bu­vęs so­cial­de­mo­kra­tų prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius, Ma­žei­kiuo­se sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riu dir­ba mi­nis­tro pir­mi­nin­ko pa­ta­rė­jas su­si­sie­ki­mo klau­si­mais Da­rius Jar­man­ta­vi­čius.

An­tra vie­ta dos­niau­sių vals­ty­bės įmo­nių są­ra­še ten­ka „Lie­tu­vos ener­gi­jai“. Ji šie­met par­amai iš­da­li­jo be­veik 620 tūkst. eu­rų, di­džio­ji da­lis at­sei­kė­ta spor­tui.

Be­veik pu­sė šios su­mos – 300 tūkst. eu­rų – te­ko vy­rų krep­ši­nio klu­bui Kau­no „Žal­gi­ris“. Š.Mar­čiu­lio­nio krep­ši­nio aka­de­mi­jai per­ves­ta 26 tūkst., Prie­nų orei­vių klu­bas „Au­de­nis“ –35 tūkst., Lie­tu­vos ran­ki­nio fe­de­ra­ci­jai ir Lie­tu­vos reg­bio fe­de­ra­ci­jai – po 10 tūkst., le­do ri­tu­lio klu­bo „E­ner­gi­ja“ veik­lai – 22 tūkst. eu­rų.

Elek­trė­nų Ma­ri­jos-kan­ki­nių ka­ra­lie­nės par­api­ja ga­vo 30 tūkst. eu­rų baž­ny­čios stul­pų re­mon­tui.

Bend­ro­vė „Klai­pė­dos naf­ta“ šie­met par­amai iš­da­li­jo 130 tūkst. 445 eu­rus. Pa­gal pa­tvir­tin­tą tvar­ką, par­amos su­ma re­gio­ni­niu ir na­cio­na­li­niu ly­giu tu­ri su­da­ry­ti iki 1,5 proc. įmo­nės me­ti­nio pel­no, bet ne ma­žiau nei 100 tūkst. eu­rų.

Ir per­nai, ir šie­met bend­ro­vė po 25 tūkst. eu­rų per­ve­dė Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jai, po 14 tūkst. eu­rų – Ma­žes­nių­jų Bro­lių Or­di­no Lie­tu­vos Šv. Ka­zi­mie­ro pro­vin­ci­jos Klai­pė­dos Šv. Pra­nciš­kaus Asy­žie­čio vie­nuo­ly­nui. Taip pat Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nei (10 tūkst. eu­rų), vie­ša­jai įstai­gai „BC Klai­pė­da“ (15 tūkst. eu­rų).

Par­ėmė na­cio­na­li­nį dik­tan­tą ir regbį

Vals­ty­bės val­do­ma įmo­nė „Lie­tu­vos pa­štas“ pa­sta­rai­siais me­tais dau­giau­siai par­amos sky­rė na­cio­na­li­nį dik­tan­tą or­ga­ni­zuo­jan­čiam Pi­lie­ti­nės min­ties ins­ti­tu­tui ir Lie­tu­vos reg­bio fe­de­ra­ci­jai, ro­do at­as­kai­tos.

Įmo­nės par­amos fon­das per­nai su­da­rė 140 tūkst., šie­met – 177 tūkst. eu­rų.

Pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį įmo­nė dir­bo nuo­sto­lin­gai, ji pa­ty­rė 100 tūkst. eu­rų gry­nų­jų nuo­sto­lių. Per­nai „Lie­tu­vos pa­štas“ už­dir­bo 865 tūkst. eu­rų gry­no­jo pel­no.

Iš BNS tu­ri­mų duo­me­nų ma­ty­ti, kad Pi­lie­ti­nės min­ties ins­ti­tu­tas 2015 me­tais iš „Lie­tu­vos pa­što“ Pi­lie­ti­nės min­ties ins­ti­tu­tas ga­vo apie 21 tūkst. eu­rų, 2016 me­tais – 35 tūkst. eu­rų par­amos.

Par­amos sky­ri­mo tiks­luo­se yra nu­ro­dy­ta, kad ji ski­ria­ma „na­cio­na­li­nio dik­tan­to kon­kur­so or­ga­ni­za­vi­mui, stip­ri­nant lie­tu­vių kal­bos puo­se­lė­ji­mą tarp ša­lies gy­ven­to­jų ir už­sie­nio bend­ruo­me­nių“.

„No­riu at­kreip­ti jū­sų dė­me­sį, kad įvar­din­ti pro­jek­to or­ga­ni­za­vi­mo de­ta­les ar kon­kre­čias su­mas ne­tu­ri­me ga­li­my­bės dėl pri­siim­tų su­tar­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų. Bet ko­kiu at­ve­ju, ga­ran­tuo­ju, kad par­ama vi­sa­da yra nau­do­ja­ma pa­gal pa­skir­tį – Na­cio­na­li­nio dik­tan­to or­ga­ni­za­vi­mui“, – BNS sa­kė dik­tan­to or­ga­ni­za­to­rė Vy­tau­tė Šmai­žy­tė.

Pa­sak jos, Pi­lie­ti­nės min­ties ins­ti­tu­tas jau ne pir­mus me­tus bend­ra­dar­biau­ja su „Lie­tu­vos pa­štu“ or­ga­ni­zuo­jant na­cio­na­li­nį dik­tan­tą.

„Rė­mė­jų pro­jek­tas ieš­ko kas­met. Krei­pia­mės į dau­ge­lį įmo­nių, kvie­čia­me pri­si­jung­ti ir esa­me dė­kin­gi tiems, kas at­si­lie­pė pa­lai­ky­da­mas vi­suo­me­nei svar­bias ini­cia­ty­vas“, – sa­kė V.Šmai­žy­tė.

Ga­na daug par­amos iš „Lie­tu­vos pa­što“ gau­na ir Lie­tu­vos reg­bio fe­de­ra­ci­ja. Per­nai ir šie­met jai per­ves­ta be­veik po 30 tūkst. eu­rų.

Fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius Ir­man­tas Ku­kuls­kis BNS sa­kė or­ga­ni­za­ci­jos me­ti­nis biu­dže­tas sie­kia apie 300 tūkst. eu­rų. Už „Lie­tu­vos pa­što“ par­amą fe­de­ra­ci­ja ap­mo­ka rink­ti­nių iš­lai­ky­mą.

Jo tei­gi­mu, šie­met fe­de­ra­ci­ja ga­vo 10 tūkst. eu­rų par­amos ir iš „Lie­tu­vos ener­gi­jos“. Fe­de­ra­ci­ja taip pat pra­šė par­amos iš „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“, bet jos ne­ga­vo.

Di­des­nės „Lie­tu­vos pa­što“ par­amos taip pat su­lau­kė ir Na­cio­na­li­nis au­to­mo­bi­lių klu­bas, vie­šo­ji įstai­ga „Tarp­tau­ti­nis ma­ra­to­nas“ ir „In­tel­lec­tual Art“.

Bend­ro­vė „Am­ber Grid“ šie­met par­amai iš­da­li­jo per 30 tūkst. eu­rų. Ry­tų Eu­ro­pos stu­di­jų cen­tas ga­vo 9 tūkst. eu­rų pro­jek­tams, ska­ti­nan­tiems Lie­tu­vos ana­li­ti­nių ir eks­per­ti­nių pa­jė­gu­mų stip­ri­ni­mą. Per­nai šiam cen­trui per­ves­ta 6 tūkst. eu­rų. Par­amos su­lau­kė ir Lie­tu­vos am­ba­sa­da Len­ki­jo­je (3 tūkst. eu­rų), aso­cia­ci­ja Es­ti­jos pre­ky­bos rū­mai Lie­tu­vo­je (1 tūkst. eu­rų), Š.Mar­čiu­lio­nio krep­ši­nio aka­de­mi­ja (4 tūkst. eu­rų).

Iš 48 vals­ty­bės įmo­nių 14 nu­ro­dė 2011–2016 me­tais jo­kios par­amos ne­tei­ku­sios. Ki­tų skir­ta par­ama te­sie­kė 500 ar ke­le­tą tūks­tan­čių eu­rų.