Valstybės įmonės nesulaukia nepriklausomų valdybų
Nors di­džių­jų vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių val­dy­bas jau nuo rug­sė­jo pra­džios tu­rė­jo pa­pil­dy­ti ne­prik­lau­so­mi na­riai, Ūkio mi­nis­te­ri­ja ne­spė­ja įgy­ven­din­ti šio tiks­lo. Opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius svars­to, kad pro­ce­sas strin­ga, Vy­riau­sy­bei jam ne­ski­riant de­ra­mo dė­me­sio.

Šį bir­že­lį Val­dy­mo koor­di­na­vi­mo cen­tras prie Ūkio mi­nis­te­ri­jos, pa­skel­bęs kan­di­da­tų į ne­prik­lau­so­mus vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių val­dy­bos na­rius re­gis­tra­ci­ją, siun­tė ži­nią, kad ke­lio­li­ko­je di­džiau­sių iš jų ne­prik­lau­so­mi val­dy­bų na­riai dar­bą pra­dės iki rug­sė­jo 1 die­nos. Ga­li­my­bė ne­prik­lau­so­miems val­dy­bų na­riams pri­si­dė­ti prie vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įmo­nių val­dy­mo įtei­sin­ta šių me­tų ko­vą įsi­ga­lio­jus ati­tin­ka­miems Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įmo­nių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mams.

Ta­čiau iki šiol ne­prik­lau­so­mi val­dy­bų na­riai yra iš­rink­ti tik į vals­ty­bės įmo­nę „Vi­sa­gi­no ener­gi­ja“, ku­rios sa­vi­nin­ko tei­ses ir par­ei­gas įgy­ven­di­na Ūkio mi­nis­te­ri­ja. Šių as­me­nų pa­var­dės dar ne­skel­bia­mos, mat nė­ra pa­tvir­tin­tos ūkio mi­nis­tro įsa­ky­mu. Ko­kie ne­prik­lau­so­mi val­dy­bos na­riai dirbs įmo­nė­je, ne­ži­no ir pa­ti „Vi­sa­gi­no ener­gi­ja“.

Ki­toms di­džio­sioms vals­ty­bės įmo­nėms – „Re­gis­trų cen­trui“, „Re­gi­trai“, „Lie­tu­vos oro uos­tui“, „Au­to­ma­gis­tra­lei“, „Kau­no re­gio­no ke­liams“, „Pa­ne­vė­žio re­gio­no ke­liams“, „Šiau­lių re­gio­no ke­liams“, „U­te­nos re­gio­no ke­liams“, „Vil­niaus re­gio­no ke­liams“, „Lie­tu­vos naf­tos pro­duk­tų agen­tū­rai“ – ne­prik­lau­so­mų val­dy­bų na­rių dar teks pa­lū­kė­ti.

„Pro­ce­sas už­si­tę­sė iš da­lies dėl už­tru­ku­sio tei­sės ak­tų pri­ėmi­mo, iš da­lies - dėl pa­tir­ties, vyk­dant at­ran­kas, ne­bu­vi­mo. Ne­pai­sant ne­di­de­lio vė­la­vi­mo, vi­sos at­ran­kos jau vyks­ta ir spa­lio mė­ne­sį, ma­nau, tu­rė­si­me ga­lu­ti­nius re­zul­ta­tus“, - LŽ nu­ro­dė ūkio vi­ce­mi­nis­tras Ge­di­mi­nas Onai­tis.

Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­rio eksp­rem­je­ro A. Ku­bi­lius, ku­rio va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė dar 2011 me­tais pa­si­sa­kė už pla­čią vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių pert­var­ką ir bū­ti­ny­bę pa­si­telk­ti ne­prik­lau­so­mus val­dy­bų na­rius, tei­gė, kad vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių pert­var­ka – la­bai svar­bus Lie­tu­vos žings­nis va­ka­rie­tiš­ko val­dy­mo link. „Mes tą veik­lą pra­dė­jo­me, nau­do­jo­mės vi­sa ge­riau­sia Va­ka­rų pra­kti­ka, ta­čiau šio­je Vy­riau­sy­bė­je to­kia kryp­tis nė­ra lai­ko­ma pa­čia svar­biau­sia. Ne­prik­lau­so­mų vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių val­dy­bų na­rių sky­ri­mas, nors vie­šai dek­la­ruo­ja­mas, rea­liai nė­ra sku­bi­na­mas. Ma­tyt, ne­no­ri­ma at­si­sa­ky­ti kai kur dar vis iš­li­ku­sios „te­le­fo­ni­nės tei­sės“ val­dant įmo­nes pra­kti­kos ar­ba tra­di­ci­jos į įmo­nių va­do­vy­bes skir­ti sa­vo par­ti­jos bi­čiu­lius“, - tei­gė jis.

Šiuo me­tu no­rą da­ly­vau­ti val­dy­mo koor­di­na­vi­mo cen­tro pa­skelb­to­je at­ran­ko­je yra par­eiš­kę 90 as­me­nų. Įsta­ty­mas nu­ma­to, kad ne­prik­lau­so­mi val­dy­bų na­riai at­ren­ka­mi vie­šo kon­kur­so bū­du iš „nep­rie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos“ as­me­nų. Kaip ži­nia, val­dy­bos na­rys ga­li bū­ti lai­ko­mas ne­prik­lau­so­mu tik tais at­ve­jais, kai jo ne­sais­to jo­kie vers­lo, gi­mi­nys­tės ar ki­to­kie ry­šiai su bend­ro­ve, ją kon­tro­liuo­jan­čiu ak­ci­nin­ku ar­ba jų ad­mi­nis­tra­ci­ja, dėl ku­rių ky­la ar ga­li kil­ti in­te­re­sų konf­lik­tas ir ku­rie ga­li pa­veik­ti na­rio nuo­mo­nę.

Ne­prik­lau­so­mi val­dy­bų na­riai tu­ri bū­ti pa­skir­ti į vals­ty­bės įmo­nes, ku­rių tur­to ver­tė - ne ma­žes­nė nei 14 mln. eu­rų, o me­ti­nės gry­no­sios par­da­vi­mo pa­ja­mos - di­des­nės nei 5,8 mln. eu­rų. Kvies­tis ne­prik­lau­so­mus val­dy­bos na­rius ga­li ir ma­žes­nės vals­ty­bės val­do­mos įmo­nės, bet joms tai nė­ra pri­va­lu.

Ne­prik­lau­so­miems val­dy­bų na­riams už veik­lą val­dy­bo­je bus at­ly­gi­na­ma įmo­nės lė­šo­mis. Val­dy­bos na­riui iš­mo­ka­ma su­ma per mė­ne­sį ne­ga­lės bū­ti di­des­nė kaip 1/5 įmo­nės va­do­vo vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio.

Vi­ce­mi­nis­tro G. Onai­čio tei­gi­mu, kan­di­da­tų at­ran­ką vyk­do kon­kre­čių vals­ty­bės įmo­nių sa­vi­nin­ko tei­ses ir par­ei­gas įgy­ven­di­nan­čių ins­ti­tu­ci­jų va­do­vo spren­di­mu su­da­ry­tos ko­mi­si­jos. Jos su­si­de­da iš 4 nuo­la­ti­nių na­rių, ku­rie yra iš skir­tin­gų ins­ti­tu­ci­jų, ir 3 na­rių iš sa­vi­nin­ko tei­ses ir par­ei­gas įgy­ven­di­nan­čių ins­ti­tu­ci­jų, pa­skir­tų kon­kre­čiai at­ran­kai.

Pa­sak Ūkio mi­nis­te­ri­jos at­sto­vo, kan­di­da­tų ak­ty­vu­mas, sie­kiant pa­tek­ti į vals­ty­bės įmo­nių val­dy­bas, di­de­lis. Jo pa­teik­tais ne­ofi­cia­liais šių me­tų rug­sė­jo 9 die­nos duo­me­ni­mis, į vals­ty­bės įmo­nę „Au­to­ma­gis­tra­lė“ bu­vo gau­tos 32 kan­di­da­tų par­aiš­kos, į „Kau­no re­gio­no ke­lius“ – 24, „Šiau­lių re­gio­no ke­liai“ – su­do­mi­no 14, „U­te­nos re­gio­no ke­liai“ – 17, „Vil­niaus re­gio­no ke­liai“ – 24, „Vi­sa­gi­no ener­gi­ja“ – 19 pre­ten­den­tų.

„Tiks­les­nių duo­me­nų šiuo me­tu pa­teik­ti ne­ga­li­me, ka­dan­gi at­ran­kos pro­ce­sai vis dar vyks­ta, be to, kai ku­rie kan­di­da­tai da­ly­vau­ja ke­lio­se at­ran­ko­se, ar­ba pa­kvies­ti į at­ran­ką ne­at­vyks­ta“, - sa­kė G. Onai­tis.