Valstybės gynimo taryba pasirinko vokiškus šarvuočius
Lie­tu­va de­rė­sis su Vo­kie­ti­jos ga­min­to­jais dėl šar­vuo­čių „Bo­xer“ įsi­gi­ji­mo, penk­ta­die­nį nu­spren­dė Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba (VGT).

VGT nu­ro­dė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei pra­dė­ti de­ry­bas su Vo­kie­ti­jos kon­sor­ciu­mu „Ar­tec“.

„Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba vien­bal­siai nu­ta­rė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trui ir ka­riuo­me­nės va­dui ini­ci­juo­ti de­ry­bas su Vo­kie­ti­jos „Ar­tec“ kon­sor­ciu­mu dėl pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų „Bo­xer“ įsi­gi­ji­mo per tarp­tau­ti­nę įsi­gi­ji­mų or­ga­ni­za­ci­ją „OC­CAR“, – žur­na­lis­tams sa­kė pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės pa­ta­rė­jas na­cio­na­li­nio sau­gu­mo klau­si­mais Val­de­ma­ras Sa­ra­pi­nas.

Jis pri­dū­rė, kad Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba „nu­ro­dė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trui ir ka­riuo­me­nės va­dui de­ry­bų pro­ce­so me­tu va­do­vau­tis pri­nci­pais, ku­rie, vi­sų pir­ma, ati­tik­tų aukš­čiau­sius ka­rių sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mus, už­ti­krin­tų grei­čiau­sią tech­ni­kos pri­sta­ty­mą, mak­si­ma­lią jos prie­žiū­rą ir re­mon­tą Lie­tu­vo­je, vi­siš­ką skaid­ru­mą bei iš­lai­ky­tų op­ti­ma­lų ko­ky­bės ir kai­nos san­ty­kį“.

Ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas sa­kė, kad pla­nuo­ja­ma įsi­gy­ti 88 „Bo­xer“ šar­vuo­čius. Iš jų 84 bū­tų pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nos, li­kę ke­tu­ri – va­do­va­vi­mo šar­vuo­čiai. Tai bus bran­giau­sias pir­ki­nys Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės is­to­ri­jo­je, ta­čiau pre­li­mi­na­ri kon­trak­to su­ma kol kas nė­ra vie­šai įvar­dy­ta. Anks­čiau kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas yra sa­kęs, kad šar­vuo­čiai Lie­tu­vai tu­rė­tų kai­nuo­ti apie 500 mln., eu­rų, ta­čiau penk­ta­die­nį jis tei­gė, kad „Bo­xer“ kai­na bus „ženk­liai ma­žes­nė“.

„Su­ma, ku­ri bu­vo įvar­dy­ta, 500 mln., iš ti­krų­jų bus ženk­liai ma­žes­nė, o ko­kia ji bus, pri­klau­sys nuo de­ry­bų“, – žur­na­lis­tams Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je sa­kė J.Ole­kas.

Jis pri­dū­rė, kad, pa­gal tu­ri­mus prieš­de­ry­bi­nius „Ar­tec“ siū­ly­mus, „mes pa­sie­kė­me ge­rą ko­ky­bės ir kai­nos san­ty­kį“.

„Ti­ki­mės, kad ne­bus nu­skriaus­ti ir mū­sų vie­tos ga­min­to­jai, ku­riems bus pa­ti­kė­ta da­lis šio pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo ar­ba da­lis pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų iš­lai­ky­mo“, – tei­gė mi­nis­tras.

J.Ole­kas sa­kė, kad ti­ki­ma­si, jog pir­mie­ji šar­vuo­čiai „Bo­xer“ Lie­tu­vą pa­sieks 2017 me­tais. Jis kol kas ne­atsk­lei­dė, ka­da no­ri­ma su­lauk­ti pa­sku­ti­nės šar­vuo­čių par­ti­jos.

Pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nos bus ap­gink­luo­tos 30 mm bokš­te­liu MK2 ir vi­du­ti­nio nuo­to­lio prieš­tan­ki­ne gink­luo­tės sis­te­ma „Spi­ke“, tei­gė ka­riuo­me­nės va­das J.V.Žu­kas.

„Spren­di­mo pri­ėmi­mas at­lik­tas vi­siš­kai skaid­riai (...) ir ati­tin­ka gink­luo­tos gy­ny­bos pla­nus. Pa­tį VGT spren­di­mą ver­ti­nu la­bai tei­gia­mai, nes jis ati­tin­ka Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės po­rei­kius“, – tvir­ti­no jis.

Ren­kan­tis pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nas, ver­tin­ti ka­riuo­me­nės va­do ofi­cia­lus ka­ri­nis pa­ta­ri­mas ir Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Gy­ny­bos re­sur­sų ta­ry­bos siū­ly­mai, sa­kė pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jas V.Sa­ra­pi­nas.

Lie­tu­va iš vi­so svars­tė dvy­li­ka pa­siū­ly­mų dėl pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų. Šiuo me­tu Lie­tu­vos sau­su­mos pa­jė­go­se nau­do­ja­mi šar­vuo­tie­ji trans­por­te­riai „M113“. Jie yra skir­ti ka­rių ga­be­ni­mui iki mū­šio lau­ko, ta­čiau tai nė­ra ko­vos ma­ši­nos, ku­rios ge­bė­tų nai­kin­ti šar­vuo­tą tech­ni­ką ir gy­vą­ją jė­gą, už­ti­krin­ti ma­nev­ro lais­vę ir pa­jė­gų ap­sau­gą.