Valstybės gynimo taryba nusprendė atnaujinti gynybos koncepciją
Rea­guo­jant į geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją, Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba (VGT) ket­vir­ta­die­nį nu­spren­dė at­nau­jin­ti ša­lies gink­luo­tos gy­ny­bos kon­cep­ci­ją, pra­ne­šė pre­zi­den­tū­ra.

Pre­zi­den­tū­ro­je ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si VGT ap­ta­rė nau­jau­sią in­for­ma­ci­ją apie be­si­kei­čian­čią sau­gu­mo pa­dė­tį re­gio­ne ir Lie­tu­vo­je.

„VGT nu­spren­dė, kad bū­ti­na per­žiū­rė­ti Vals­ty­bės gink­luo­tos gy­ny­bos kon­cep­ci­ją, ku­ri bu­vo pri­im­ta 2011 me­tais ir tu­ri bū­ti at­nau­jin­ta, at­siž­vel­giant į geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją“, - ra­šo­ma pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­bos pra­ne­ši­me.

Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, VGT svars­to ir koor­di­nuo­ja svar­biau­sius vals­ty­bės gy­ny­bos klau­si­mus. Į ją įei­na Lie­tu­vos pre­zi­den­tas, mi­nis­tras pir­mi­nin­kas, Sei­mo pir­mi­nin­kas, kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras ir ka­riuo­me­nės va­das.

Su­si­ti­ki­mas ren­gia­mas tuo me­tu, kai Lie­tu­va im­asi pa­pil­do­mų sau­gu­mo prie­mo­nių, rea­guo­da­ma į Ru­si­jos veiks­mus Ukrai­no­je, ir sie­kia di­des­nio NA­TO są­jun­gi­nin­kų bu­vi­mo ša­ly­je.