Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos direktorei vėl skirta tarnybinė nuobauda
Tei­sin­gu­mo mi­nis­trė Mil­da Vai­niu­tė pa­sky­rė griež­tą pa­pei­ki­mą Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos tar­ny­bos di­rek­to­rei An­že­li­kai Ba­ne­vi­čie­nei.

Pasak ministerijos, komisija, tyrusi A. Banevičienės tarnybinius nusižengimus, konstatavo, jog ji pažeidė nešališkumo principą priimdama į darbą ir atleisdama valstybės tarnautojus, elgėsi aplaidžiai deklaruodama viešuosius ir privačius interesus, neužtikrino skaidrumo principo organizuodama ir įgyvendindama įstaigos viešuosius pirkimus. Komisija taip pat konstatavo, kad dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos direktorės veiksmų kilo neigiamų pasekmių: buvo pakenkta tarnybos prestižui, autoritetui ir pasitikėjimui šia įstaiga, šią savaitę pranešė ministerija.

Pavyzdžiui, konstatuota, kad A. Banevičienė, neatsižvelgdama į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Finansų skyriaus vedėjo pareigybės veiklos specifiką ir veiklos teritoriją, nustatė vedėjos darbo vietą Kauno mieste – šias pareigas iš Kauno eina Jūratė Ragulskienė. Komisijai užkliuvo ir tai, kad A. Banevičienė ne per 30 dienų, kaip reikalauja įstatymas, o po maždaug pusantro mėnesio atnaujino savo privačių interesų deklaraciją dėl to, kad sutuoktinis vietoj jos tapo viešosios įstaigos Teisinės pagalbos ir socialinių paslaugų centro steigėju. Taip pat nustatyta, kad tarnyboje taikomas neobjektyvus darbo užmokesčio apskaičiavimo modelis, netinkamai skirtos priemokos. Vykdant viešuosius pirkimus netinkamai buvo pildomos paraiškos, tyrimo metu buvo nustatyti atvejai, kai pirkimai vykdyti dėl vienų paslaugų, o sutartis sudaryta dėl kitaip įvardijamų paslaugų.

Taip pat audituojamu laikotarpiu buvo nustatytas konkretus atvejis, kai viešasis pirkimas nebuvo vykdytas per CPO LT elektroninį katalogą, ir keli atvejai, kai vykdant viešuosius pirkimus buvo kreiptasi į tiekėjus, kurie neviešina informacijos apie jų teikiamas paslaugas ir toks sprendimas nėra argumentuojamas, konstatavo komisija.

2017 metų liepą A. Banevičienei jau buvo skirta tarnybinė nuobauda – papeikimas tada skirtas už tai, kad ji laiku nedeklaravo ryšių su Teisinės pagalbos ir socialinių paslaugų centru. Šią viešąją įstaigą ji įsteigė kartu su kitomis Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos darbuotojomis, o tarnyboje nenusišalino nuo sprendimų, susijusių su šiomis darbuotojomis. Pirmąją nuobaudą A. Banevičienė yra apskundusi teismui.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba yra valstybės biudžetinė įstaiga, nagrinėjanti asmenų prašymus ir priimanti sprendimus dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo. Tarnyba atsakinga už advokatų atranką ir sutarčių su jais sudarymą. Ji koordinuoja antrinės teisinės pagalbos teikimą baudžiamosiose bylose, priima asmenų prašymus kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą ir konsultuoja savivaldybių institucijas dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo.