Valstybės finansai svyruos ties riba
Po il­gų gin­čų Sei­mas pa­lai­mi­no ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­tą. Eko­no­mi­nei si­tua­ci­jai kais­tant val­dan­tie­ji kar­to­ja, kad fi­nan­si­nis pla­nas įtemp­tas, bet rea­lus, o opo­zi­ci­ja re­gi blo­giau­sią sce­na­ri­jų - po ke­lių mė­ne­sių ga­li tek­ti re­vi­zuo­ti iš­lai­das ir pa­ja­mas.

Ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pri­ėmi­mas Sei­me su­lau­kė dau­gy­bės pa­ly­gi­ni­mų. Ais­trin­gos dis­ku­si­jos ir gin­čai dėl vals­ty­bės fi­nan­sų kai ku­riems po­li­ti­kams pri­mi­nė ura­ga­nus, ši pro­ce­dū­ra ly­gin­ta ir su „Poe­zi­jos pa­va­sa­riu“, ku­ris esą daug aiš­kes­nis ir kon­kre­tes­nis nei tai, kas vy­ko par­la­men­te.

Ge­ro­kai so­tes­nis gy­ve­ni­mas 2015-ai­siais lau­kia kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos. Fi­nan­sa­vi­mas jai di­di­na­mas treč­da­liu - 430 mln. li­tų. So­li­di pi­ni­gų su­ma nu­ma­ty­ta to­les­niam per su­nkme­tį su­ma­žin­tų pen­si­jų grą­ži­ni­mui, pa­nai­kin­ti kri­zi­niai be­dar­bių ir li­gos pa­šal­pų ap­kar­py­mai. Nuo ko­vo mė­ne­sio 5 proc. bus di­di­na­mos al­gos ma­žiau­siai už­dir­ban­tiems biu­dže­ti­nin­kams, lie­pą iki 325 eu­rų (1122 li­tų) ūg­te­lės mi­ni­ma­lus dar­bo už­mo­kes­tis. Pa­lai­min­ta pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­ta vieš­bu­čiams - nuo 21 proc. ji su­ma­žės iki 9 pro­cen­tų. PVM leng­va­ta šil­dy­mui pra­tęs­ta iki ki­tų me­tų vi­du­rio.

Prem­je­rui nu­si­ri­to akmuo

Sei­mo nu­bal­sa­vus už biu­dže­tą, prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius pla­čiai šyp­so­jo­si. Po­sė­džių sa­lė­je jis dė­ko­jo fi­nan­sų mi­nis­trui Ri­man­tui Ša­džiui ir jo ko­man­dai, koa­li­ci­jos par­tne­riams, esą par­odžiu­siems „aukš­tą po­li­ti­nę mo­ra­lę“. Kar­tu Vy­riau­sy­bės va­do­vas įkan­do be­si­šiau­šu­sie­siems prieš biu­dže­to pro­jek­tą.

A. But­ke­vi­čius ža­dė­jo, kad su vals­ty­bės fi­nan­sais ki­tą­met vis­kas bus ge­rai. „Ne­pai­sant geo­po­li­ti­nės pa­dė­ties, jo­kių fi­nan­si­nių po­ky­čių ne­įvyks ir kri­zių taip pat“, - ti­ki­no jis.

Sei­mo na­riai ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­to iš­lai­das siū­lė di­din­ti 1,5 mlrd. li­tų. Nors Vy­riau­sy­bė dau­gu­mai to­kių siū­ly­mų ne­pri­ta­rė, par­la­men­ta­rai vis tik bal­sa­vo už tai, kad tam ti­kriems po­rei­kiams - kiek­vie­no moks­lei­vio po­pa­mo­ki­nei veik­lai, žem­dir­biams, kul­tū­ros dar­buo­to­jų al­goms di­din­ti - ki­tą­met bū­tų nu­ma­ty­ti pa­pil­do­mi 90 mln. li­tų. Kaip lė­šų šal­ti­nis nu­ro­dy­tas vals­ty­bės val­dy­mo ir sko­los tvar­ky­mo iš­lai­dų ma­ži­ni­mas.

R. Ša­džiui - ne­ti­kė­tas sprendimas

To­kie pla­nai su­kė­lė rim­tų abe­jo­nių Sei­mo opo­zi­ci­jai. Jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius sa­kė, kad jam ne­aiš­ku, kaip ir kur bus ras­ti šie pi­ni­gai. Toks spren­di­mas bu­vo ne­ti­kė­tas ir R. Ša­džiui. „Sei­me jau svars­tant biu­dže­tą bu­vo pa­siek­ta ki­tų su­si­ta­ri­mų. Pri­im­ti spren­di­mai juos tar­si kiek pa­žei­džia, ta­čiau vals­ty­bės biu­dže­tą pri­ima Sei­mas. Vy­riau­sy­bė - ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri pri­va­lo Sei­mo spren­di­mus vyk­dy­ti. Tad mes ir vyk­dy­si­me“, - pa­žy­mė­jo jis.

Prem­je­ras A. But­ke­vi­čius tvir­ti­no, kad ki­tą sa­vai­tę bus par­eng­tas su tuo su­si­jęs Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas. „Val­dy­mo iš­lai­dos bus ge­ro­kai su­ma­žin­tos nuo at­ei­nan­čių me­tų, tai pa­lies ir Sei­mą. Su­nku pa­sa­ky­ti, kiek pro­cen­tų ma­žės, bet tai bus tam ti­kra „do­va­na“. Taip pat žiū­rė­si­me sko­los tvar­ky­mo ma­ži­ni­mą “, - ža­dė­jo jis.

Kro­ko­di­lo ašaros

Sei­mo kai­rė ir de­ši­nė tra­di­ciš­kai įsi­vė­lė į rie­te­nas dėl to, kas dau­giau ge­ro pa­da­rė, o kas - „pri­kiau­li­no“. Ne ma­žiau jė­gų ir ne­rvų par­ei­ka­la­vo su­si­žo­džia­vi­mai, ar biu­dže­tą pa­vyks įgy­ven­din­ti.

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė aiš­ki­no, jog tai, kad ki­tų me­tų biu­dže­tas bus di­des­nis nei šie­met, yra Vy­riau­sy­bės veik­los nuo­pel­nas. Nors įplau­kos ne­au­ga tiek, kiek rei­kė­tų no­rint pa­ten­kin­ti vi­sus po­rei­kius, bet nu­ma­ty­ta di­din­ti al­gas, kom­pen­suo­ti pen­si­jas ir pan.

Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos at­sto­vas Kęs­tu­tis Dauk­šys įsi­ti­ki­nęs, kad pri­im­tas biu­dže­tas bus ge­ras ir įvyk­dy­tas pa­gal pla­ną. „Kaip vie­ną šal­ti­nių ma­ty­čiau kro­ko­di­lo aša­ras, ku­rios bu­vo iš­lie­tos. Jei­gu jas su­rink­tu­me, ga­lė­tu­me par­duo­ti auk­cio­ne. Ger­bia­mas And­riau, jū­sų Vy­riau­sy­bės iš ener­ge­ti­kos ir ki­tur pa­vog­ti pi­ni­gai „la­bai pa­dė­jo“ Lie­tu­vos gy­ven­to­jams ge­rai gy­ven­ti tuo me­tu. Da­bar ne­ver­ki­te at­si­sė­dę“, - į A. Ku­bi­lių ir jo bend­ra­žy­gius krei­pė­si jis.

"Tvar­kie­tis“ And­rius Ma­zu­ro­nis pri­si­mi­nė, kad prieš ke­le­rius me­tus tuo­me­tės fi­nan­sų mi­nis­trės Ing­ri­dos Ši­mo­ny­tės jis klau­sė apie op­ti­mis­ti­nį ar­ba pa­sa­kų he­ro­jaus Pi­no­kio pa­ja­mų pla­na­vi­mo me­to­dą. „Pi­no­kis pa­sa­kų ša­ly­je ieš­ko­jo kvai­lių lau­ko pa­so­din­ti pi­ni­gė­lį, iš ku­rio iš­augs pi­ni­gų me­dis, ant jo ša­kų bus daug pi­ni­gų. Ta­da taip ne­įvy­ko. Ta­čiau, ger­bia­mas fi­nan­sų mi­nis­tre, pa­na­šu, kad to kvai­lių lau­ko ga­li tek­ti ieš­ko­ti jums. Dėl to la­bai ap­gai­les­tau­ju ir už­jau­čiu jus. Pa­si­kar­to­siu, šio­je sa­lė­je pri­imant biu­dže­tą bu­vo el­gia­ma­si šiek tiek ne­at­sa­kin­gai, dau­giau­sia iš opo­zi­ci­jos ir ma­žiau iš koa­li­ci­jos par­tne­rių pu­sės. Pri­im­ti spren­di­mai blo­gi­na biu­dže­to si­tua­ci­ją“, - sa­kė jis.

No­ras at­ro­dy­ti geriau

Sei­mo opo­zi­ci­ja trau­kė vi­sai ki­tą dai­ną. Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­kas, li­be­ra­las Kęs­tu­tis Gla­vec­kas pa­žy­mė­jo, kad pri­im­tas biu­dže­tas yra per­ne­lyg op­ti­mis­ti­nis. Esą taip jį ver­ti­na eks­per­tai, ins­ti­tu­ci­jos Briu­se­ly­je. „Pri­si­den­gę rin­ki­mais, no­rė­da­mi at­ro­dy­ti ge­riau, iš ti­kro pa­si­rin­ko­me ke­lią, ku­ris mus ve­da į ra­di­ka­lų biu­dže­to per­žiū­rė­ji­mą ba­lan­džio ar ge­gu­žės mė­ne­siais“, - sa­kė jis.

Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas Eli­gi­jus Ma­siu­lis pa­brė­žė, kad tvir­ti­na­ma ne tai, kaip bus lei­džia­mi po­li­ti­kų, o mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gai. „Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad pui­kus ir ža­vus ren­gi­nys „Poe­zi­jos pa­va­sa­ris“ tu­ri kur kas dau­giau aiš­ku­mo ir kon­kre­tu­mo ne­gu šios die­nos mū­sų vals­ty­bės biu­dže­to svars­ty­mas“, - par­eiš­kė jis.

Opo­zi­ci­jos ly­de­ris A. Ku­bi­lius įsi­ti­ki­nęs, kad ren­giant biu­dže­tą ne­pai­sy­ta fis­ka­li­nės draus­mės.

***

Vals­ty­bės biu­dže­to skaičiai

Ki­tų me­tų biu­dže­to pa­ja­mos su­da­ro 7 mlrd. 974 mln. eu­rų, asig­na­vi­mai iš­lai­doms ir tur­tui įsi­gy­ti - 8 316,8 mln. eu­rų. Biu­dže­to de­fi­ci­tas bus ne di­des­nis kaip 1,2 proc. BVP. Biu­dže­to de­fi­ci­tas sie­kia 342,4 mln. eu­rų.

Dau­giau­sia pa­ja­mų vals­ty­bės biu­dže­tas gaus iš pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio - 2,9 mlrd. eu­rų ir ak­ci­zų - be­veik 1,1 mlrd. eu­rų. Pel­no mo­kes­čio nu­ma­ty­ta gau­ti 522 mln. eu­rų, gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio - 381 mln. eu­rų.

Vals­ty­bės biu­dže­te 123 mln. eu­rų di­di­na­mos iš­lai­dos kraš­to ap­sau­gai, 52 mln. eu­rų nu­ma­to­ma at­sei­kė­ti pen­si­joms kom­pen­suo­ti. Nu­ma­ty­ta 12,6 mln. eu­rų skir­ti ma­žiau­siai už­dir­ban­čių biu­dže­ti­nių įstai­gų ir or­ga­ni­za­ci­jų dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams nuo ko­vo di­din­ti, 14,4 mln. eu­rų - mi­ni­ma­liai mė­ne­si­nei al­gai nuo ki­tų me­tų lie­pos di­din­ti nuo 300 eu­rų iki 325 eu­rų, o 8,7 mln. eu­rų - pie­no ga­min­to­jams, nu­ken­tė­ju­siems dėl em­bar­go.

Eu­ro­pos Są­jun­gos ir ki­tos tarp­tau­ti­nės par­amos lė­šos 2015 me­tais su­da­rys apie 2,3 mlrd. eu­rų ir bus apie 7,9 proc. di­des­nės, nei pla­nuo­ta gau­ti šie­met.

2015 me­tų biu­dže­to ro­dik­liai par­eng­ti re­mian­tis ūkio rai­dos sce­na­ri­ju­mi, kad ki­tą­met BVP augs 3,4 proc., vi­du­ti­nė me­ti­nė inf­lia­ci­ja sieks 1,2 proc., dar­bo už­mo­kes­tis augs vi­du­ti­niš­kai 5,8 proc., ne­dar­bo ly­gis su­ma­žės iki 10,4 pro­cen­to.