Valstybės duomenis perka ji pati
Nors Lie­tu­vo­je įvai­rūs duo­me­nys vis daž­niau per­ke­lia­mi į elek­tro­ni­nę erd­vę, jais nau­do­tis vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos ga­li tik už pi­ni­gus. Ir tai ne vi­sa­da. Re­gis­trų cen­tro val­do­ma mo­ka­ma in­for­ma­ci­ja itin ker­ta per ki­še­nę sa­vi­val­dy­bėms, juo­lab kad duo­me­nys rei­ka­lin­gi kas­die­nei jų veik­lai. Prob­le­ma dar pa­aš­trė­jo nuo šių me­tų pra­džios, kai at­si­sa­ky­ta „po­pie­riz­mo“ re­gis­truo­jant ci­vi­li­nės būk­lės ak­tus.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (VRM) Tei­sės de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tai par­en­gė Gy­ven­to­jų re­gis­tro įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rias pri­ėmus šio re­gis­tro duo­me­nys vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms jų vi­daus ad­mi­nis­tra­vi­mo funk­ci­joms vyk­dy­ti bū­tų tei­kia­mi ne­at­ly­gin­ti­nai. Ta­čiau toks pa­siū­ly­mas ne­ten­ki­na sa­vi­val­dy­bių. Jos no­rė­tų ne­mo­ka­mai nau­do­tis ne tik Gy­ven­to­jų re­gis­tro, bet ir vi­sais Re­gis­trų cen­tro val­do­mais re­gis­trais. Sa­vi­val­dy­bių pa­gei­da­vi­mams lin­kę pri­tar­ti ir da­lis par­la­men­ta­rų.

Be po­pie­riu­ko – nė žingsnio

Vi­daus rei­ka­lų sis­te­mo­je dir­ban­tis Vi­lius, ne­pa­no­ręs, kad jo pa­var­dė bū­tų mi­ni­ma, „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­sa­ko­jo apie ku­rio­ziš­ką si­tua­ci­ją, į ku­rią ne­se­niai pa­te­ko. Šei­mai su­si­lau­kus at­ža­los, jau­nas tė­vas pa­gei­da­vo ei­ti jam pri­klau­san­čių mė­ne­sio at­os­to­gų. Kai Vi­lius jų pa­pra­šė, su­ži­no­jo, jog dar­bo­vie­tei bū­ti­na pa­teik­ti vai­ko gi­mi­mo liu­di­ji­mą, ki­taip ji ne­ga­li su­teik­ti at­os­to­gų, nes ne­tu­ri duo­me­nų, kad dar­buo­to­jui iš ti­krų­jų gi­mė vai­kas.

„Tai su­nku su­vok­ti. Dar­bo­vie­tė, kaip vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­ja, tu­rė­tų pa­ti prie­iti prie elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je kau­pia­mų duo­me­nų apie sa­vo dar­buo­to­jų šei­mi­nę su­dė­tį, o ne pra­šy­ti po­pie­ri­nio vai­ko gi­mi­mo liu­di­ji­mo, nes nuo šių me­tų tė­vai jo ga­li aps­kri­tai ne­tu­rė­ti“, – ste­bė­jo­si vil­nie­tis. Jis ne­slė­pė, kad re­gis­truo­da­mi vai­ką jie­du su žmo­na me­ri­jos Ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­riu­je pa­siė­mė ir po­pie­ri­nį vai­ko gi­mi­mo liu­di­ji­mą, tad jį pa­teik­ti dar­bo­vie­tei ne­bu­vo su­dė­tin­ga. Ta­čiau po­pie­ri­nių do­ku­men­tų ne­tu­rin­tys as­me­nys ga­li su­si­dur­ti su ne­nu­ma­ty­tais keb­lu­mais.

Ki­taip negalima

Tai, kad pa­na­šių at­ve­jų esa­ma, „Lie­tu­vos ži­nioms“ pri­pa­ži­no VRM Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus spe­cia­lis­tai. Jie tei­gė, kad iš tie­sų jei­gu ku­riai nors vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jai sa­vo vi­daus ad­mi­nis­tra­vi­mo funk­ci­joms vyk­dy­ti rei­kia gau­ti duo­me­nų apie jo­je par­ei­gas ei­nan­tį vals­ty­bės tar­nau­to­ją, ins­ti­tu­ci­ja tu­ri jo pra­šy­ti, kad šis pats kreip­tų­si į ati­tin­ka­mus re­gis­trus, gau­tų duo­me­nis ir pri­sta­ty­tų juos sa­vo dar­bo­vie­tei.

Mat šiuo me­tu nei Vals­ty­bės in­for­ma­ci­nių iš­tek­lių val­dy­mo įsta­ty­mas, nei Gy­ven­to­jų re­gis­tro įsta­ty­mas, nei ki­ti tei­sės ak­tai ne­nu­ma­to ga­li­my­bės tie­sio­giai, ne­at­ly­gin­ti­nai teik­ti Gy­ven­to­jų re­gis­tro duo­me­nis vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms jų vi­daus ad­mi­nis­tra­vi­mo funk­ci­joms vyk­dy­ti.

Šie duo­me­nys tei­kia­mi už at­ly­gi­ni­mą, iš­sky­rus ke­lis at­ve­jus: kai duo­me­nys tei­kia­mi fi­zi­niams as­me­nims; kai re­gis­tre tvar­ko­mi duo­me­nys apie šiuos as­me­nis kar­tą per ka­len­do­ri­nius me­tus pa­gal pra­šy­mą; kai duo­me­nys per­duo­da­mi su­si­ju­siems re­gis­trams, vals­ty­bės in­for­ma­ci­nėms sis­te­moms pa­gal su­tar­tis; kai duo­me­nys tei­kia­mi mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo, tei­sėt­var­kos ins­ti­tu­ci­joms ir teis­mams tei­sės ak­tuo­se nu­sta­ty­toms funk­ci­joms at­lik­ti pa­gal pra­šy­mą ar­ba su­tar­tis.

Taip esą pa­žei­džia­mas Ad­mi­nis­tra­ci­nės naš­tos ma­ži­ni­mo įsta­ty­mas, ku­ria­me pa­brė­žia­mas po­rei­kis tau­py­ti vals­ty­bės fi­nan­si­nius, ma­te­ria­li­nius ir ne­ma­te­ria­li­nius iš­tek­lius.

Ar VRM siū­lo­mos Gy­ven­to­jų re­gis­tro įsta­ty­mo pa­tai­sos pa­sieks Sei­mą, kol kas ne­aiš­ku, nes jos dar ne­su­de­rin­tos su ki­to­mis mi­nis­te­ri­jo­mis, tarp jų – Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja, ku­ruo­jan­čia ir vals­ty­bės įmo­nės Re­gis­trų cen­tro veik­lą. Pa­siū­ly­mams kol kas nė­ra pri­ta­ru­si ir Vy­riau­sy­bė.

Re­gis­trų cen­tro ir Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai siū­lo­mų pa­tai­sų „Lie­tu­vos ži­nioms“ ne­ko­men­ta­vo, aiš­ki­no, kad su jo­mis ne­su­si­pa­ži­nę.

Ričardas Malinauskas: "Savivaldybių pinigai - pačios valstybės pinigai." Romo Jurgaičio nuotrauka

Iš­lai­dos kas­met didėja

Pa­žy­mė­ti­na, kad VRM siū­lo­mos pa­tai­sos nu­ma­to ga­li­my­bę Gy­ven­to­jų re­gis­tro duo­me­ni­mis ne­at­ly­gin­ti­nai nau­do­tis tik vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms ir tik jų vi­daus ad­mi­nis­tra­vi­mo funk­ci­joms vyk­dy­ti. Vie­tos val­džia pa­lie­ka­ma už bor­to, nors, Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos (LSA) pre­zi­den­to, Drus­ki­nin­kų me­ro Ri­čar­do Ma­li­naus­ko tei­gi­mu, ša­lies me­ri­jos taip pat pa­gei­dau­tų mi­nė­tos ga­li­my­bės. Ir ne vien vi­daus ad­mi­nis­tra­vi­mo funk­ci­joms vyk­dy­ti.

„Sa­vi­val­dy­bės – to­kios pat iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų lė­šų iš­lai­ko­mos ins­ti­tu­ci­jos kaip ir Vy­riau­sy­bė, Sei­mas ar dar kas nors. Sa­vi­val­dy­bių pi­ni­gai – pa­čios vals­ty­bės pi­ni­gai. To­dėl ir sa­vi­val­dy­bės gau­ti Gy­ven­to­jų re­gis­tro duo­me­nis iš vals­ty­bės įmo­nės tu­rė­tų ne­mo­ka­mai ar bent jau ma­žes­niais įkai­niais, nei yra da­bar“, – pa­žy­mė­jo R. Ma­li­naus­kas.

Re­gis­trų cen­tro duo­me­ni­mis, sa­vi­val­dy­bės jau 2015 me­tais kas mė­ne­sį už as­mens duo­me­nų at­ran­ką Re­gis­trų cen­trui mo­kė­jo tūks­tan­čius eu­rų. Dau­giau­sia – Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė, vi­du­ti­niš­kai mo­kė­ju­si po 2 tūkst. eu­rų, Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bė – po dau­giau nei 900 eu­rų, Klai­pė­dos – 553 eu­rų. Ma­žiau­sių sa­vi­val­dy­bių at­ly­gis per mė­ne­sį Re­gis­trų cen­trui su­da­rė nuo ke­lių de­šim­čių iki 200 eu­rų.

„Iš­lai­dos Re­gis­trų cen­trui vien už Gy­ven­to­jų re­gis­tro duo­me­nis kas­met di­dė­ja, nes au­ga po­rei­kis gau­ti to­kius duo­me­nis – jų rei­kia at­lie­kant bet ko­kius veiks­mus“, – ti­ki­no LSA pre­zi­den­tas.

Kaip „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­sa­ko­jo me­ri­jų val­di­nin­kai, itin daž­nai siųs­ti užk­lau­sas ir gau­ti Gy­ven­to­jų re­gis­tro duo­me­nis jiems ten­ka, kai nuo šių me­tų sau­sio at­si­sa­ky­ta po­pie­ri­nių gi­mi­mo, san­tuo­kos su­da­ry­mo ar nu­trau­ki­mo, mir­ties, var­do, pa­var­dės, tau­ty­bės kei­ti­mo liu­di­ji­mų.

Ne­ga­na to, sa­vi­val­dy­bės iš Re­gis­trų cen­tro per­ka ne tik Gy­ven­to­jų re­gis­tro duo­me­nis. Jos pri­va­lo mo­kė­ti už bet ko­kį pri­si­jun­gi­mą prie Re­gis­trų cen­tro duo­me­nų ba­zių, taip pat už kiek­vie­ną iš­duo­tą pa­žy­mą. Sa­vi­val­dy­bėms Re­gis­trų cen­tro duo­me­nys rei­ka­lin­gi kas­die­nei veik­lai, pra­de­dant tur­to re­gis­tra­vi­mu ir bai­giant at­lie­kų tvar­ky­mu.

Savivaldybės iš Registrų centro perka ne tik Gyventojų registro duomenis. Alinos Ožič nuotrauka

Ne pir­mas ban­dy­mas

Be­veik prieš ket­ve­rius me­tus Sei­me svars­ty­tas 12 par­la­men­ta­rų pa­siū­ly­mas keis­ti Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gis­tro ir Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ka­das­tro įsta­ty­mus, kad Re­gis­trų cen­tras vi­soms vals­ty­bės ir sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­joms ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gis­tro ir ka­das­tro duo­me­nis teik­tų ne­at­ly­gin­ti­nai. Ta­čiau tuo­me­tės Sei­mo dau­gu­mos ir tuo­me­ti­nės Vy­riau­sy­bės ne­pa­lai­ko­mos pa­tai­sos Sei­me pri­ta­ri­mo ne­su­lau­kė. „Neat­ly­gin­ti­nų pa­slau­gų tei­ki­mas kel­tų grės­mę tin­ka­mam Re­gis­trų cen­tro funk­ci­jų įgy­ven­di­ni­mui“, – aiš­ki­no tuo­me­tis tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis.

Ta­čiau tą­kart pa­tai­sas kar­tu su ki­tais ko­le­go­mis siū­lęs par­la­men­ta­ras Pe­tras Čim­ba­ras „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė iki šiol esąs įsi­ti­ki­nęs, kad Re­gis­trų cen­tro tei­kia­mos pa­slau­gos, tarp jų – ir ga­li­my­bė nau­do­tis Gy­ven­to­jų re­gis­tro duo­me­ni­mis, vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms ir sa­vi­val­dy­bėms tu­rė­tų bū­ti ne­mo­ka­mos.

„Sa­vi­val­dy­bės, kaip ir ki­tos vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos, teik­da­mos Re­gis­trų cen­trui duo­me­nis ir jų pa­pil­dy­mus, mo­ka už tai pi­ni­gus. Juos vėl tu­ri mo­kė­ti no­rė­da­mos pa­si­nau­do­ti tais duo­me­ni­mis. Tai ko­ne dvi­gu­bas ap­mo­kes­ti­ni­mas“, – aiš­ki­no P. Čim­ba­ras. Anot jo, su­sik­los­čiu­si su­nkiai su­vo­kia­ma pra­kti­ka, kai iš vie­nos vals­ty­bės ki­še­nės lė­šos per­ke­lia­mos į ki­tą aiš­ki­nant, jog taip rei­kia, nes Re­gis­trų cen­tras tu­ri iš ko nors gy­ven­ti.

„Ma­nau, spren­di­mas, kad sa­vi­val­dy­bės ir vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos ga­lė­tų nau­do­tis Re­gis­trų cen­tro duo­me­ni­mis, bū­tų la­bai ra­cio­na­lus, tik ar toks bus, la­bai abe­jo­ju“, – kal­bė­jo par­la­men­ta­ras.

Be­je, ne tik Sei­mo na­riai yra iš­reiš­kę abe­jo­nių, ar vi­sa­da pa­grįs­tai iš vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų ir sa­vi­val­dy­bių rei­ka­lau­ja­ma su­si­mo­kė­ti už Re­gis­trų cen­tro duo­me­nis bei pa­slau­gas. Pa­na­šių abe­jo­nių prieš me­tus su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je iš­sa­kė ir pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Ji at­ve­jus, kai vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­ja krei­pia­si re­gis­truo­ti miš­kus ir tu­ri mo­kė­ti Re­gis­trų cen­trui ne ko­kį nors fik­suo­tą įkai­nį, o pa­gal rin­kos ver­tę, tuo­met pa­va­di­no ku­rio­zi­niu, ne­sup­ran­ta­mu da­ly­ku.