Valstybės dieną lietuviai sieks pasaulio rekordo
Lie­pos 6 die­ną, ruo­šda­mie­si vie­nin­gai „Tau­tiš­kai gies­mei“ lie­tu­viai Pa­ne­vė­žio Ste­tiš­kių ae­rod­ro­me sieks pa­sau­lio re­kor­do. Net 20 hek­ta­rų plo­te bus pie­šia­mas iš kos­mo­so ma­to­mas di­džiau­sias Lie­tu­vos her­bas.

Įspū­din­gų bei nuo­šir­džių ini­cia­ty­vų im­asi ir ki­ti mies­tai: vil­nie­čiams bus siū­lo­ma gie­do­ti him­ną spe­cia­liai Vals­ty­bės die­nai pa­puoš­ta­me tro­lei­bu­se, o vi­si no­rin­tys kvie­čia­mi da­ly­vau­ti Vals­ty­bės die­nos žy­gy­je į Puns­ką.

„Per aš­tuo­ne­rius ini­cia­ty­vos me­tus Lie­tu­vos him­nas lie­pos 6 die­ną jau skam­bė­jo Nor­ve­gi­jos fior­dų ap­sup­to­je val­ty­je, Ma­jo­to sa­lo­je In­di­jos van­de­ny­ne ir net tie­sio­gi­nia­me ame­ri­kie­čių te­le­vi­zi­jos „Fox News“ ete­ry­je. Vi­sa tai – pa­čių lie­tu­vių as­me­ni­nės ini­cia­ty­vos. Kad ir ku­ria­me pa­sau­lio kraš­te gy­ven­tų, kad ir kur bū­tų per mū­sų Vals­ty­bės die­ną, lie­tu­viai ak­ty­viai de­mons­truo­ja sa­vo pi­lie­tiš­ku­mą. Vis dau­giau ori­gi­na­lių Vals­ty­bės die­nos šven­tės ini­cia­ty­vų ky­la ir geog­ra­fi­nė­je Lie­tu­vo­je“, – sa­kė „Tau­tiš­ka gies­mė ap­link pa­sau­lį“ ini­cia­ty­vi­nės gru­pės va­do­vas Rai­mun­das Dau­ba­ras.

Vie­na įspū­din­giau­sių šiais me­tais pla­nuo­ja­mų lie­tu­vių ak­ci­jų – net 20 hek­ta­rų plo­te pie­šia­mas Vy­tis. Or­ga­ni­za­to­rių tei­gi­mu, iš kos­mo­so ma­to­mu Lie­tu­vos her­bo pie­ši­niu bus sie­kia­ma nau­jo pa­sau­lio re­kor­do. Šven­tė Ste­tiš­kių ae­rod­ro­me pra­si­dės 17:00 val., kur žiū­ro­vus džiu­gins Egi­di­jaus Si­pa­vi­čiaus kon­cer­tas, akro­ba­ti­nės avia­ci­jos šou ir oro ba­lio­nai.

Ne­ti­kė­ta lie­pos 6-osios ini­cia­ty­va lau­kia ir vil­nie­čių: tą­dien ly­giai 21:00 val. nuo „Ka­ra­liaus Min­dau­go til­to“ sto­te­lės pa­ju­dės šven­tiš­kai pa­puoš­tas tro­lei­bu­sas. Juo ne­mo­ka­mai ve­ža­mi ke­lei­viai bus kvie­čia­mi vi­si drau­ge su­gie­do­ti Lie­tu­vos him­ną. Pi­lie­tiš­ko tro­lei­bu­so vaiz­do ekra­nuo­se bus trans­liuo­ja­mi him­no žo­džiai, o anks­čiau į sto­te­lę at­ėju­sius ke­lei­vius bal­są ap­šil­dy­ti kvies „Se­na­mies­čio tea­tro“ ak­to­riai. Šią ini­cia­ty­vą vil­nie­čiams do­va­no­ja vie­šo­jo trans­por­to te­le­vi­zi­ja „Me­dia traf­fic“ ir bend­ro­vė „Vil­niaus vie­ša­sis trans­por­tas“.

„Vie­ša­ja­me trans­por­te žmo­nės nuo­la­tos at­lie­ka be­ga­les pa­ša­li­nių dar­bų: kal­ba te­le­fo­nu, skai­to kny­gas ar per au­si­nu­kus klau­so­si mėgs­ta­mų dai­nų. Mū­sų Vals­ty­bės die­ną siū­lo­me čia pa­jus­ti di­din­gą bend­ru­mo jaus­mą kar­tu gie­do­ti „Tau­tiš­ką gies­mę“. Pi­lie­ti­nės ak­ci­jos da­ly­viai spe­cia­liu „gie­dan­čiu“ tro­lei­bu­su bus ve­ža­mi ne­mo­ka­mai“,– tei­gia bend­ro­vės „Vil­niaus vie­ša­sis trans­por­tas“ va­do­vas Gin­ta­ras Ma­že­lis.

Pa­sak „Me­dia traf­fic“ at­sto­vų, 21:00 val. net ir ne „gie­dan­čiu“ tro­lei­bu­su va­žiuo­jan­tys ke­lei­viai tu­rės ga­li­my­bę gie­do­ti him­ną, nes net 430 ekra­nų, įmon­tuo­tų vi­so­je Lie­tu­vo­je vei­kian­čia­me vie­ša­ja­me trans­por­te, tuo me­tu bus trans­liuo­ja­mas him­nas.

Mėgs­tan­tys ke­liau­ti šie­met jau ket­vir­tus me­tus iš ei­lės kvie­čia­mi da­ly­vau­ti tarp­tau­ti­nia­me žy­gy­je „Lie­tu­vos Him­ną gie­do­siu Puns­ke“. Kal­va­ri­jo­je star­tuo­sian­tys žy­gei­viai ke­ti­na įveik­ti 12 ar­ba 30 ki­lo­me­trų at­stu­mą pės­čio­mis ir ly­giai 21:00 val. jau Puns­ke, drau­ge su jo lie­tu­viais, su­gie­do­ti „Tau­tiš­ką gies­mę“. M. Lie­tu­vi­nin­ko, V. Alek­na­vi­čiaus ir Kal­va­ri­jos vai­kų ir jau­ni­mo klu­bo „Ar­ka“ or­ga­ni­zuo­ja­mo tra­di­ci­niu ta­pu­sio žy­gio tiks­las – ska­tin­ti tarp­tau­ti­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą su Puns­ko kraš­to lie­tu­viais bei ug­dy­ti pi­lie­ti­nį są­mo­nin­gu­mą.

„Tau­tiš­kos gies­mės ap­link pa­sau­lį“ or­ga­ni­za­to­riai ra­gi­na vi­sus tau­tie­čius Lie­tu­vo­je ir lie­tu­vių bend­ruo­me­nes pa­sau­ly­je pra­neš­ti apie vie­šas gie­do­ji­mo vie­tas bei sa­vo or­ga­ni­zuo­ja­mas ini­cia­ty­vas el. pa­štu in­fo­[e­ta]­tau­tis­ka­gies­me.lt ar­ba „Fa­ce­book“ plat­for­mo­je ad­re­su www.fa­ce­book.com/­tau­tis­ka­gies­me. Taip pat vi­si kvie­čia­mi sa­vo gie­do­ji­mą trans­liuo­ti gy­vai su „Fa­ce­book li­ve“ funk­ci­ja ar įam­žin­ti nuo­trau­ko­se bei vaiz­do įra­šuo­se, ku­riuos bus ga­li­ma siųs­ti jau mi­nė­tu el. pa­štu ar­ba įkel­ti į pus­la­pį www.tau­tis­ka­gies­me.lt Iki lie­pos 7 die­nos 11 val. ry­to gau­ti įra­šai bus pa­nau­do­ti mon­tuo­jant 2016 me­tų „Tau­tiš­kos gies­mės ap­link pa­sau­lį“ fil­mu­ką.

„Tau­tiš­ka gies­mė ap­link pa­sau­lį“ gi­mė prieš aš­tuo­ne­rius me­tus, kai „Tūks­tant­me­čio odi­sė­jos“ me­tu jach­ta „Am­ber­sail“ ap­su­kę Že­mės ru­tu­lį ir ap­lan­kę pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nes, bu­riuo­to­jai pa­kvie­tė vi­sus tau­tie­čius švęs­ti Lie­tu­vos var­do tūks­tant­me­tį vi­siems vie­nin­gai vie­nu me­tu gie­dant Lie­tu­vos him­ną. Ši uni­ka­li ini­cia­ty­va, pa­lai­ko­ma pi­lie­tiš­kų žmo­nių, or­ga­ni­za­ci­jų ir ak­ty­vių bend­ruo­me­nių jau ta­po mū­sų lai­kų tra­di­ci­ja ir ne­at­sie­ja­ma Lie­tu­vos iden­ti­te­to da­li­mi.