Valstybės auditoriai: kova su prekyba žmonėmis – nepakankama
Pre­ven­ci­nė ko­vos su pre­ky­ba žmo­nė­mis veik­la Lie­tu­vo­je iš­lie­ka frag­men­tiš­ka ir ne­nuo­sek­li, o pa­gal­bos tei­ki­mas šio nu­si­kal­ti­mo au­koms or­ga­ni­zuo­ja­mas ne­tin­ka­mai, tei­gia Vals­ty­bės kon­tro­lė.

Eu­ro­po­lo duo­me­ni­mis, Eu­ro­po­je nuo pre­kei­vių žmo­nė­mis kas­met nu­ken­čia apie 120 tūkst. žmo­nių. Ko­kie pre­ky­bos žmo­nė­mis mas­tai Lie­tu­vo­je, tiks­lių duo­me­nų nė­ra. Žmo­nės par­duo­da­mi sek­sua­li­niam iš­nau­do­ji­mui, pri­vers­ti­niam dar­bui ir pa­slau­goms, or­ga­nų do­no­rys­tei, nu­si­kal­ti­mams da­ry­ti, el­ge­tau­ti ir pan. At­si­ran­da ir nau­jų pre­ky­bos žmo­nė­mis for­mų, to­kių kaip fik­ty­vios ve­dy­bos, ne­pil­na­me­čių iš­nau­do­ji­mas ne­le­ga­lioms ko­voms, mo­te­rų iš­nau­do­ji­mas su­ro­ga­ti­nei mo­ti­nys­tei.

At­li­kus ko­vos su pre­ky­bos žmo­nė­mis au­di­tą, Vals­ty­bės kon­tro­lė tei­gia, kad sie­kiant stip­rin­ti ko­vą su pre­ky­ba žmo­nė­mis, bū­ti­na ne tik at­skleis­ti jau įvyk­dy­tus nu­si­kal­ti­mus, bet ir vyk­dy­ti veiks­min­gą pre­ky­bos žmo­nė­mis nu­si­kal­ti­mų pre­ven­ci­ją, už­ti­krin­ti komp­lek­si­nės pa­gal­bos nu­ken­tė­ju­sie­siems tei­ki­mą. Pa­sak au­di­to­rių, Lie­tu­vo­je ne­baig­tos spręs­ti es­mi­nės ko­vos su pre­ky­ba žmo­nė­mis or­ga­ni­za­vi­mo prob­le­mos – pre­ven­ci­nė veik­la iš­lie­ka frag­men­tiš­ka ir ne­nuo­sek­li, o pa­gal­bos tei­ki­mas šio nu­si­kal­ti­mo au­koms or­ga­ni­zuo­ja­mas ne­tin­ka­mai.

„Vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos ne­įpa­rei­go­tos pa­gal ga­li­my­bes pri­si­dė­ti sie­kiant vals­ty­bės iš­kel­to tiks­lo – stip­rin­ti ko­vą su pre­ky­ba žmo­nė­mis. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja krei­pė­si į 27 vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jas su pra­šy­mu da­ly­vau­ti vyk­dant prie­mo­nes, skir­tas ko­vai su pre­ky­ba žmo­nė­mis, ta­čiau pa­siū­ly­mo pri­si­dė­ti prie pre­ven­ci­nės veik­los su­lauk­ta tik iš Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to. Po­li­ci­jos vyk­do­mų prie­mo­nių na­pa­kan­ka, kad bū­tų pa­ša­lin­tos es­mi­nės pre­ky­bos žmo­nė­mis nu­si­kal­ti­mų są­ly­gos. Be to, par­en­kant prie­mo­nes ne­bu­vo pa­kan­ka­mai įver­tin­ta nu­si­kal­ti­mų raiš­kos spe­ci­fi­ka at­ski­ro­se vie­to­vė­se. Pa­vyz­džiui, Kau­no aps­kri­ty­je vyk­dy­ta prie­mo­nė, skir­ta tik pre­ky­bos žmo­nė­mis pros­ti­tu­ci­jai są­ly­goms ša­lin­ti, nors dau­giau nei pu­sė ten įvyk­do­mų to­kių nu­si­kal­ti­mų su­si­ję su žmo­nių par­da­vi­mu pri­vers­ti­niam dar­bui ir nu­si­kals­to­mų vei­kų da­ry­mui. Dau­giau nei pu­sė sa­vi­val­dy­bių 2011–2014 m. ne­vyk­dė jo­kių pre­ky­bos žmo­nė­mis pre­ven­ci­jos prie­mo­nių ir ne­val­dė in­for­ma­ci­jos apie šių nu­si­kal­ti­mų sta­tis­ti­ką, prie­žas­tis ir są­ly­gas“, – tei­gia­ma au­di­to­rių iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me.

Anot au­di­to­rių, ne­pa­kan­ka­mai reg­la­men­tuo­ta, kaip tu­rė­tų bū­ti or­ga­ni­zuo­ja­mas pa­gal­bos tei­ki­mas, iden­ti­fi­ka­vus pre­ky­bos žmo­nė­mis au­ką: ne­nus­ta­ty­ta, ko­kios ins­ti­tu­ci­jos, ko­kiais at­ve­jais, per ko­kį ter­mi­ną ir kam tu­ri per­duo­ti in­for­ma­ci­ją apie nu­ken­tė­ju­sį­jį bei ko­kią in­for­ma­ci­ją ir ko­kiu bū­du su­teik­ti nu­ken­tė­ju­sia­jam, to­dėl ne vi­sos šio nu­si­kal­ti­mo au­kos su­lau­kia tin­ka­mos pa­gal­bos. Pa­vyz­džiui, į vie­ną iš pa­gal­bą tei­kian­čių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų – Vy­rų kri­zių cen­trą – nuo 2012 iki 2014 m. pra­šy­da­mi su­teik­ti lai­ki­ną būs­tą krei­pė­si 14 nu­ken­tė­ju­sių nuo pre­ky­bos žmo­nė­mis. Iš jų tik 4-iems bu­vo su­teik­tas būs­tas, 6 pa­sto­gę su­ra­do pas gi­mi­nes ar pa­žįs­ta­mus, o 4-ių li­ki­mas bu­vo ne­ži­no­mas. Ne­su­tei­kus būs­to nu­ken­tė­ju­sie­siems nuo pre­ky­bos žmo­nė­mis, ga­li bū­ti ne­už­ti­kri­na­ma tin­ka­ma jų ap­sau­ga, di­dė­ja ri­zi­ka pa­kar­to­ti­nai tap­ti šio nu­si­kal­ti­mo au­ko­mis.

Vals­ty­bės kon­tro­lė dėk ko­vos su pre­ky­ba žmo­nė­mis pa­tei­kė re­ko­men­da­ci­jas Vi­daus rei­ka­lų bei So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­joms.