Valstybės atkūrimo šimtmečiui planuojama statyti monumentą
Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čiui 2018 me­tais ša­lia Vil­niaus esan­čia­me Eu­ro­pos par­ke vi­suo­me­ni­nin­kai pla­nuo­ja pa­sta­ty­ti mo­nu­men­tą „Pa­sau­lio lie­tu­vių vie­ny­bės ka­rū­na“.

„Šis pa­mink­las sa­vo sim­bo­liais iš­reiš­kia pa­sau­lio lie­tu­vių vie­ny­bės idė­ją, su­si­tel­ki­mą ne­prik­lau­so­mai Lie­tu­vos vals­ty­bei iš­sau­go­ti ir su­stip­rin­ti“, - Sei­me ket­vir­ta­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją pro­jek­tą pri­sta­tė idė­jos au­to­rius skulp­to­rius Ge­di­mi­nas Ra­dze­vi­čius.

„Pro­jek­tas la­bai pra­smin­gas, vie­ni­jan­tis vi­suo­me­nę, kar­tu tai idė­ja, ku­ri mus kaip Lie­tu­vą, pi­lie­čius su­telks dar la­biau“, - pa­žy­mė­jo Eu­ro­pos par­ko stei­gė­jas Gin­ta­ras Ka­ro­sas, mo­nu­men­tui sky­ręs da­lį par­ko te­ri­to­ri­jos.

Pa­sak jo, telk­tis ska­ti­na ir pa­si­rink­ta fi­nan­sa­vi­mo for­ma - mo­nu­men­tą pa­sta­ty­ti pri­va­čių žmo­nių, bend­ro­vių, fon­dų au­ko­mis.

Skulp­to­rius G.Ra­dze­vi­čius pa­sa­ko­jo, jog mo­nu­men­to-ka­rū­nos pa­grin­dą su­da­rys iš lau­ko ak­me­nų ra­tu su­mū­ry­ti aš­tuo­ni stul­pai, cen­tre, ant pi­lia­kal­nį sim­bo­li­zuo­jan­čio kal­ne­lio, bus ak­me­ni­nis au­ku­ras ug­niai už­kur­ti, į au­ku­rą bus nu­kreip­ti aš­tuo­ni iš vi­sų pa­sau­lio kraš­tų ve­dan­tys ta­kai.

Mo­nu­men­tas bus sta­to­mas Eu­ro­pos par­ko te­ri­to­ri­jo­je esan­čio miš­ko aikš­tė­je. Kaip pa­sa­ko­jo ini­cia­to­riai, te­ri­to­ri­jo­je bus įreng­ta pa­ky­la ren­gi­niams, aikš­tės pa­kraš­čių ra­te bus iš­dės­ty­ti ak­me­nys su pa­grin­di­nių rė­mė­jų pa­var­dė­mis ir bend­ruo­me­nių pa­va­di­ni­mais. Į aikš­tę bus at­ei­na­ma per ar­kos pa­vi­da­lo var­tus, virš ku­rių bus iš­kal­ti vals­ty­bės him­no žo­džiai „Var­dan tos Lie­tu­vos“, iš­ėji­mo ar­ka skelbs - „Vie­ny­bė te­žy­di“. Taip pat te­ri­to­ri­jo­je pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti apž­val­gos bokš­tą.

Pir­mi­nė pro­jek­to ver­tė - 3 mln. li­tų. Par­em­ti pro­jek­tą žmo­nės ga­li pirk­da­mi sim­bo­li­nius spe­cia­liai tam su­kur­tus pi­ni­gus - „lie­tus“.

1918 me­tais va­sa­rio 16 die­ną Lie­tu­vos ta­ry­ba pa­si­ra­šė Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės ak­tą.