Valstybės apdovanojimai - kalbininkui Z. Zinkevičiui, JAV generolui, Krymo totorių lyderiui
Vals­ty­bės - Lie­tu­vos Ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo - die­nos pro­ga pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mus įteiks Lie­tu­vos kul­tū­ros ir me­no vei­kė­jams, ame­ri­kie­čių ge­ne­ro­lui ir Kry­mo to­to­rių ly­de­riui.

De­kre­te nu­ma­ty­ta, kad aukš­čiau­sias lie­pos 6-ąją tei­kia­mas ap­do­va­no­ji­mas Or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ Ko­man­do­ro di­dy­sis kry­žius skir­tas kal­bi­nin­kui, Ry­tų Lie­tu­vos kul­tū­ros ty­ri­nė­to­jui Zig­mui Zin­ke­vi­čiui.

Aukš­ti ap­do­va­no­ji­mai taip pat skir­ti JAV Sau­su­mos pa­jė­gų šta­bo vir­ši­nin­kui ge­ne­ro­lui Ray­mon­dui T.Odier­no (Rei­mon­dui Od­jer­nui), bu­vu­siam il­ga­me­čiam Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos va­do­vui Ser­ge­jui Ma­da­lo­vui, fi­lo­so­fui Leo­ni­dui Dons­kiui, tei­si­nin­kui Vy­tau­tui Mi­za­rui. Po mir­ties ap­do­va­no­ti 1946 me­tais žu­vęs par­ti­za­nas Mar­ty­nas Kliau­sius - Taut­vy­das ir bu­vęs po­li­ti­nis ka­li­nys Al­gi­man­tas And­rei­ka.

D.Gry­baus­kai­tė Or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ Ri­te­rio kry­žių sky­rė Kry­mo to­to­rių ly­de­riui, bu­vu­siam po­li­ti­niam ka­li­niui, Ukrai­nos par­la­men­ta­rui Mus­ta­fai Dže­mi­le­vui, ku­riam po Ru­si­jos įvyk­dy­tos anek­si­jos ne­leis­ta grįž­ti į Kry­mą. Šis ap­do­va­no­ji­mas taip pat skir­tas ak­to­rei Ilo­nai Bal­sy­tei, ra­šy­to­jams Si­gi­tui Par­uls­kiui ir Kęs­tu­čiui Va­len­ti­nui Nas­top­kai, šv. Pra­nciš­kaus on­ko­lo­gi­jos cen­tro di­rek­to­rei Al­do­nai Ker­py­tei, Ka­ra­liau­čiaus sri­ty­je dir­ban­čiai lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­jai, poe­tei Rū­tai Ma­ri­jo­nai Leo­no­vai.

Dar try­li­kai as­me­nų skir­ti me­da­liai.

Lie­tu­vo­je pir­ma­die­nį šven­čia­ma Min­dau­go vai­ni­ka­vi­mas Lie­tu­vos ka­ra­liu­mi 1253 me­tais.