Valstybės apdovanojimai – ir profesoriui L.Mažyliui, ir apžvalgininkui A.Tapinui
Lie­tu­vos Ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­nos iš­va­ka­rė­se pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tre­čia­die­nį vals­ty­bės or­di­nus ir me­da­lius įteiks dau­giau kaip 40 Lie­tu­vos ir už­sie­nio pi­lie­čių.

Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai Vy­tau­to Di­džio­jo or­di­no Di­džiuo­ju kry­žiu­mi bus ap­do­va­no­tas Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pas Gin­ta­ras Gru­šas. Or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ Ko­man­do­ro di­dy­sis kry­žius bus įteik­tas Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kui Liu­dui Ma­žy­liui, Vo­kie­ti­jos ar­chy­ve ra­du­siam Va­sa­rio 16-osios ak­tą.

Or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ Ka­ri­nin­ko kry­žius skir­tas ar­cheo­lo­gui Al­bi­nui Kun­ce­vi­čiui, Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no or­di­no Ri­te­rio kry­žius – vai­kų li­gų gy­dy­to­jui Ri­man­tui Kė­va­lui.

Or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ Ri­te­rio kry­žiais bus ap­do­va­no­ti NA­TO ba­ta­lio­no Lie­tu­vo­je va­das pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Chris­top­has Hu­be­ris, Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos va­do­vas Ša­rū­nas Ke­se­raus­kas, fi­lo­so­fas Al­gis Mic­kū­nas, apž­val­gi­nin­kas, te­le­vi­zi­jos lai­dų ve­dė­jas And­rius Ta­pi­nas, pus­lai­di­nin­kių la­ze­rių la­bo­ra­to­ri­ją įkū­rę bro­liai vers­li­nin­kai Do­mi­ny­kas, Kris­ti­jo­nas ir Au­gus­ti­nas Viz­ba­rai.

Or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ me­da­lis bus įteik­tas ki­no re­ži­sie­riui Do­na­tui Ul­vy­dui.

Vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­ja iš lie­pos 6-osios, ka­da šven­čia­ma Vals­ty­bės die­na, per­kel­ta į lie­pos 5-ąją, nes ket­vir­ta­die­nį pre­zi­den­tė iš­vyks­ta į dvy­li­kos Vi­du­rio bei Ry­tų Eu­ro­pos vals­ty­bių va­do­vų su­si­ti­ki­mą su JAV pre­zi­den­tu Do­nal­du Trum­pu.

Dėl tos pa­čios prie­žas­ties tra­di­ci­nis vė­lia­vų pa­kė­li­mas S.Dau­kan­to aikš­tė­je Vil­niu­je per­kel­tas į ket­vir­ta­die­nio ry­tą, 9 va­lan­dą.