Valstybės 100-mečio filmams – 1,5 mln. eurų
Lie­tu­vos ki­no cen­tras (LKC) pla­nuo­ja ki­tą­met pa­skirs­ty­ti apie 1,5 mln. eu­rų Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čiui skir­tų fil­mų ga­my­bai.

Di­džio­ji da­lis lė­šų – 1,1 mln. eu­rų – teks vai­dy­bi­nių fil­mų ga­my­bai, 310 tūkst. eu­rų – do­ku­men­ti­niams, 90 tūkst. eu­rų – ani­ma­ci­niams fil­mams kur­ti.

Ket­vir­ta­die­nį cen­tras pra­ne­šė pa­skel­bęs mi­nė­tai pro­gai skir­tų fil­mų ga­my­bos fi­nan­sa­vi­mo kon­kur­są.

Pri­ima­mos par­aiš­kos il­ga­me­tra­žio ir trum­pa­me­tra­žio vai­dy­bi­nio, do­ku­men­ti­nio ir ani­ma­ci­nio fil­mo bei te­le­vi­zi­nės me­ni­nės do­ku­men­ti­kos pro­jek­tų ga­my­bos dar­bams fi­nan­suo­ti, tei­gia LKC.

Anot pra­ne­ši­mo, pri­ori­te­tas bus tei­kia­mas pro­jek­tams, ku­rie šiuo­lai­ki­nei vi­suo­me­nei at­skleis Lie­tu­vos vals­ty­bi­nio ir kul­tū­ri­nio gy­ve­ni­mo tra­di­ci­jas, pri­sta­tys Lie­tu­vą ir jos is­to­ri­ją, telks gy­ven­to­jus ir iš­ei­vius vals­ty­bės stip­ri­ni­mui, jos pa­vel­do iš­sau­go­ji­mui.

Per­nai LKC bu­vo pa­skel­bęs šimt­me­čiui skir­tų fil­mų idė­jos kon­kur­są. Tuo­met po 1,8–2,5 tūkst. eu­rų par­amos su­lau­kė 15 pro­jek­tų.

Šie­met pen­kio­li­ka pro­jek­tų jau skir­tas fi­nan­sa­vi­mas par­en­gia­mie­siems dar­bams. Jiems te­ku­sios su­mos svy­ruo­ja nuo 8 tūkst. iki 45 tūkst. eu­rų.