Valstybei parūpo visos bažnytinės santuokos
1992-2001 me­tais baž­ny­čio­je žie­dus su­mai­nę, bet apie ten su­da­ry­tą san­tuo­ką ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­riams ne­pra­ne­šę žmo­nės ra­gi­na­mi šią in­for­ma­ci­ją pa­teik­ti da­bar, ki­taip sa­vo san­tuo­ki­nius sai­tus tu­rės vals­ty­bei įro­di­nė­ti kur kas ne­ma­lo­nes­niu ir bran­ges­niu bū­du - per teis­mą.

Mū­sų ša­ly­je jau bū­ta ne vie­no at­ve­jo, kai prie al­to­riaus su­si­tuo­kę ir apie baž­ny­ti­nę san­tuo­ką vals­ty­bei ne­pra­ne­šę as­me­nys vė­liau at­si­dū­rė keb­lio­je pa­dė­ty­je. Ta­pus naš­liais ir ėmus tvar­ky­tis pa­vel­dė­ji­mo do­ku­men­tus ar­ba ap­sisp­ren­dus gy­ven­ti at­ski­rai ir su­ma­nius da­ly­tis tur­tą pa­aiš­kė­da­vo, kad vy­ras ir žmo­na jie bu­vo ar yra tik Die­vo, bet ne vals­ty­bės aky­se.

Kad šie at­ve­jai ne­virs­tų grės­min­ga ten­den­ci­ja, Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja pa­brė­žia, kad vien baž­ny­ti­nė­je san­tuo­ko­je, su­da­ry­to­je mi­nė­tu lai­ko­tar­piu, gy­ve­nan­tys žmo­nės tu­ri kuo grei­čiau kreip­tis į ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­rius.

Pa­inia­vos yra, duo­me­nų - ne

Iš so­vie­tų iš­si­va­da­vu­sio­je Lie­tu­vo­je baž­ny­ti­nę san­tuo­ką im­ta pri­pa­žin­ti nuo 1992 me­tų. Ta­čiau at­kur­to­je vals­ty­bė­je tuo­met dar bū­ta su­maiš­ties, nes ne­bu­vo tiks­liai reg­la­men­tuo­ta, kas apie to­kią san­tuo­ką tu­ri in­for­muo­ti ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­rius. Pa­pras­tai tai da­ry­da­vo pa­tys jau­na­ve­džiai, kar­tais - ku­ni­gai. Da­lis su­si­tuo­ku­sių­jų prie al­to­riaus tie­siog ne­no­rė­da­vo, kad tai su­ži­no­tų vals­ty­bė.

„Bū­na, kad ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­riai apie mi­nė­tu lai­ko­tar­piu su­da­ry­tas baž­ny­ti­nes san­tuo­kas vi­sai nė­ra ga­vę ži­nių“, - LŽ sa­kė Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas Aud­ris Ku­tre­vi­čius. Anot jo, mi­nis­te­ri­ja ne­tu­ri tiks­lių duo­me­nų, kiek ša­ly­je yra to­kių su­tuok­ti­nių. „Kad ir kiek jų yra, ma­ty­ti, jog žmo­nėms ky­la prob­le­mų, to­dėl Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja su­sku­bo jas spręs­ti“, - aiš­ki­no A. Ku­tre­vi­čius.

Jis pa­brė­žė, jog vi­si, ku­rie ži­no, kad jų baž­ny­ti­nė san­tuo­ka nė­ra re­gis­truo­ta ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­riu­je, ar­ba tu­ri abe­jo­nių dėl to­kios re­gis­tra­ci­jos, iki 2016 me­tų gruo­džio 31-osios pri­va­lo kreip­tis dėl baž­ny­ti­nės san­tuo­kos įtrau­ki­mo į vals­ty­bi­nę aps­kai­tą.

Tiems, ku­rie tai pa­da­rys iki nu­ro­dy­tos da­tos, jų baž­ny­ti­nę san­tuo­ką vals­ty­bė pri­pa­žins nuo tos die­nos, ku­rią įvy­ko ce­re­mo­ni­ja. Pa­vė­la­vu­sių­jų ar ne­sus­ku­bu­sių­jų baž­ny­ti­nė san­tuo­ka ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­riu­je ne­bus re­gis­truo­ja­ma at­ga­li­ne tvar­ka. „Šis ter­mi­nas nu­sta­ty­tas no­rint gy­ven­to­jus par­agin­ti baig­ti šią mū­sų vals­ty­bė­je vis dar esan­čią pa­inia­vą“, - ti­ki­no A. Ku­tre­vi­čius.

Ne­atsk­leis­da­vo paslapties

LŽ kal­bi­na­mas Pa­ne­vė­žio vys­ku­pi­jos Ra­gu­vos par­api­jos kle­bo­nas Juo­zas Ja­nu­lis pa­brė­žė, kad mi­nė­tu lai­ko­tar­piu dva­si­nin­kai ne­pri­va­lė­jo pra­neš­ti vals­ty­bei apie baž­ny­čio­je su­tuok­tą po­rą, to­dėl to ir ne­da­ry­da­vo.

„Bū­da­vo at­ve­jų, kai žmo­nės aps­kri­tai ne­no­rė­da­vo, kad ki­ti ži­no­tų apie jų baž­ny­ti­nę san­tuo­ką, tad mums, ku­ni­gams, tek­da­vo iš­lai­ky­ti pa­slap­tį“, - sa­kė jis. Ku­ni­gas pri­si­mi­nė kar­tą tuo­kęs naš­lius, ku­rie ne­pa­gei­da­vo, kad tai bū­tų skel­bia­ma. „Da­bar vis­kas pa­si­kei­tė. Mums, ku­ni­gams, re­gis­truo­jant san­tuo­ką yra su­teik­ta no­ta­ro tei­sė. Su­tuo­kę po­ras, per 10 die­nų apie san­tuo­kos su­da­ry­mą pri­va­lo­me in­for­muo­ti ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­rių“, - pa­sa­ko­jo kle­bo­nas J. Ja­nu­lis.

Pa­sva­lio ra­jo­no me­ri­jos Ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Vi­ta­li­ja Ge­gu­žins­kie­nė tei­gė, jog pra­neš­ti apie baž­ny­ti­nę san­tuo­ką ne­no­rė­da­vo tie an­trą­syk su­si­tuo­kę naš­liai, ku­rie gau­da­vo naš­lių pen­si­jas. „Prob­le­mą dėl to, kad ap­gau­di­nė­ja­ma vals­ty­bė, kė­liau ir aš, apie ją nuo­lat kal­bė­jo pa­sva­lie­čių į Sei­mą iš­rink­tas An­ta­nas Ma­tu­las“, - sa­kė ji.

Prob­le­mą pa­vy­ko iš­spręs­ti 2001 me­tais įsta­ty­me įtvir­ti­nus nuo­sta­tą, kad apie kiek­vie­ną baž­ny­čio­je su­da­ry­tą san­tuo­ką pri­va­lu pra­neš­ti ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­riui. „Pas­va­ly­je kol kas ne­bū­ta at­ve­jo, kai su­si­tuo­kę baž­ny­čio­je, bet mū­sų sky­riu­je san­tuo­kos ne­įre­gis­tra­vę as­me­nys su­si­dur­tų su prob­le­mo­mis. Ta­čiau ne­abe­jo­ju, kad jų ga­li kil­ti at­ei­ty­je. Esu to­kius žmo­nes dėl to įspė­ju­si, bet ma­no pa­sta­bos su­lau­kė tik šyps­nio“, - pa­sa­ko­jo V. Ge­gu­žins­kie­nė.

Pra­neš­da­vo retas

Klai­pė­dos mies­to me­ri­jos Ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos ir re­gis­tra­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Gra­ži­na Mi­se­vi­čie­nė ti­ki­no su­si­dū­ru­si gal tik su vie­nu at­ve­ju, kai žmo­nės at­ėjo re­gis­truo­ti mi­nė­tu lai­ko­tar­piu su­da­ry­tos baž­ny­ti­nės san­tuo­kos. Ji pa­brė­žė, jog no­rin­tie­ji įre­gis­truo­ti baž­ny­ti­nės san­tuo­kos fak­tą pri­va­lės vals­ty­bei su­mo­kė­ti 6 eu­rų rink­lia­vą. Įre­gis­truo­ti baž­ny­ti­nę san­tuo­ką ga­li ir jo­je gy­ve­nan­tie­ji, ir naš­liai.

Vi­sa­gi­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Ju­ri­di­nio sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Liud­mi­la Gri­nevs­ka­ja tei­gė, kad šio­je sa­vi­val­dy­bė­je ir anks­čiau, ir da­bar baž­ny­ti­nė san­tuo­ka yra la­bai re­ta. „Anks­čiau su­da­ry­tų to­kių san­tuo­kų "aps­kai­ty­ti" dar ne­te­ko. Apie da­bar­ti­nes baž­ny­ti­nes san­tuo­kas ku­ni­gai in­for­muo­ja vos joms įvy­kus“, - sa­kė ji.

Su­skub­ti tu­ri ir našliai

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas A. Ku­tre­vi­čius pa­brė­žė, jog 1992-2001 me­tais su­da­ry­tų baž­ny­ti­nių san­tuo­kų įre­gis­tra­vi­mo ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­riuo­se tvar­ka bu­vo nu­sta­ty­ta Sei­me ne­se­niai pri­im­to­mis Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tvir­ti­ni­mo, įsi­ga­lio­ji­mo ir įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mo pa­tai­so­mis. Jos skel­bia, kad įre­gis­truo­ti baž­ny­ti­nę san­tuo­ką ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­riu­je rei­kia ir tuo­met, kai su­tuok­ti­nis mi­ręs.

„Bu­vu­si baž­ny­ti­nė san­tuo­ka ir vie­nam iš su­tuok­ti­nių esant mi­ru­siam pri­pa­žįs­ta­ma“, - tvir­ti­no A. Ku­tre­vi­čius. Drau­ge jis pa­brė­žė, kad nuo 2017-ųjų naš­liai re­gis­truo­ti bu­vu­sios baž­ny­ti­nės san­tuo­kos ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­riuo­se ne­be­ga­lės. Bu­vu­sią jų san­tuo­ką te­ga­lės pri­pa­žin­ti teis­mas. Baž­ny­ti­nė san­tuo­ka taip pat ne­bus re­gis­truo­ja­ma ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­riu­je, jei pa­aiš­kės, kad bent vie­nas su­tuok­ti­nių yra su­da­ręs ci­vi­li­nę san­tuo­ką su ki­tu as­me­niu.

Abe­jo­jan­čiuo­sius, ar vals­ty­bė yra pri­pa­ži­nu­si jų san­tuo­ką, A. Ku­tre­vi­čius ra­gi­no kreip­tis į ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­rius tų sa­vi­val­dy­bių, ku­rių te­ri­to­ri­jo­je esan­čio­se baž­ny­čio­se tuo­kė­si. Duo­me­nys, ar san­tuo­kos įre­gis­truo­tos ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­riuo­se, te­le­fo­nu ne­skel­bia­mi, tad no­rin­tie­ji iš­aiš­kin­ti šį fak­tą pri­va­lo ras­ti lai­ko ir at­vyk­ti į šiuos sky­rius.