Valstybei nerūpi vaikų dienos centrai
Ne­vy­riau­sy­bi­nin­kai, vai­kų die­nos cen­trų va­do­vai tei­gia, kad  šiuo­se cen­truo­se bū­tų ga­li­ma rū­pin­tis ne tik vai­kais, bet ir jų tė­vais – mo­ky­ti juos so­cia­li­nių ir tė­vys­tės įgū­džių, su­teik­ti ga­li­my­bę nau­do­tis skal­bi­mo ma­ši­na, sa­ni­ta­ri­nė­mis pa­slau­go­mis.

De­ja, tai lie­ka tik sva­jo­ne, nes šiuo me­tu pa­gal­bą įma­no­ma su­teik­ti kas tre­čiam vai­kui, ku­riam pri­klau­sy­tų die­nos cen­tro pa­slau­gos, vals­ty­bė ne tik ne­už­ti­kri­na vai­kų nu­ve­ži­mo į die­nos cen­trus, bet kai ku­riuo­se cen­truo­se vai­kai net ne­gau­na mai­ti­ni­mo.

„Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja tu­ri par­ką gel­to­nų mo­kyk­li­nių au­to­bu­siu­kų, ku­riais bū­tų ga­li­ma nu­vež­ti vai­kus į die­nos cen­trus. De­ja, tu­ri­me to­kią įsta­ty­mų ba­zę, kad to­kios pa­slau­gos mi­nis­te­ri­ja ne­ga­li su­teik­ti. Rei­kia vi­suo­ti­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo, kad tiek Švie­ti­mo ir moks­lo, tiek So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo, net Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja bend­ra­dar­biau­tų dėl vai­ko ge­ro­vės“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų (NVO) vai­kams kon­fe­de­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ele­na Ur­bo­nie­nė.

Pa­sak jos, NVO ga­li pa­da­ry­ti daug dau­giau vai­kų die­nos cen­trų (VDC) plė­tros at­žvil­giu ir ki­tų so­cia­li­nių prob­le­mų spren­di­mo at­žvil­giu, nei da­bar sa­va­ran­kiš­kai da­ro pa­čios sa­vi­val­dy­bės. Šiau­rės Eu­ro­pos ša­lių vy­riau­sy­bės jau se­niau­siai per­ka so­cia­li­nes pa­slau­gas iš ne­vy­riau­sy­bi­nin­kų, nes jie esą ge­riau­siai pa­žįs­ta ir su­pran­ta sa­vo bend­ruo­me­nės po­rei­kius, ko­kių pa­slau­gų joms rei­kia. De­ja, Lie­tu­vo­je ne­vy­riau­sy­bi­nin­kai vis dar ig­no­ruo­ja­mi.

„Mes, ne­vy­riau­sy­bi­nin­kai, esa­me lyg til­tas, ku­ris su­jung­tų iki šiol la­bai su­nkiai tar­pu­sa­vy­je bend­rau­jan­čias ži­ny­bas ir mi­nis­te­ri­jas. At­ėjus nau­jai Vy­riau­sy­bei, mes ti­krai daug de­da­me vil­čių, nes ir nau­jas so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tras, ir svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras, il­ga­me­tis ne­vy­riau­sy­bi­nin­kas, ir švie­ti­mo bei moks­lo mi­nis­trė su­pran­ta so­cia­li­nės par­tne­rys­tės svar­bą“, – tei­gė E. Ur­bo­nie­nė.

Ji pa­brė­žė, kad Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jos, ku­rios na­re Lie­tu­va sie­kia tap­ti, vie­na­me iš 2020–2030 me­tų rei­ka­la­vi­mų yra tei­gia­ma – „nus­to­ki­te steig­ti biu­dže­ti­nės įstai­gas prie sa­vi­val­dy­bių, o iš­vie­šin­ki­te tas vie­šą­sias pa­slau­gas taip, kad pir­ki­mas iš ne­vy­riau­sy­bi­nio sek­to­riaus, su­da­ry­tų 15 proc. vi­sų sa­vi­val­dy­bei tei­kia­mų pa­slau­gų.“

Anot E. Ur­bo­nie­nės, šiuo me­tu, pa­vyz­džiui, Kaz­lų Rū­dos sa­vi­val­dy­bė­je per­ka­mos pa­slau­gos iš ne­vy­riau­sy­bi­nin­kų su­da­ro tik 1 proc., vi­sas ki­tas pa­slau­gas tei­kia pa­ti sa­vi­val­dy­bė. „Ir jie tvir­ti­na, kad ti­krai ga­ran­tuo­ja vi­sas pa­slau­gas sa­vo sa­vi­val­dy­bė­je“, – sa­kė E. Ur­bo­nie­nė.

Vai­kai lie­ka alkani

Lie­tu­vos de­mo­kra­tiš­ku­mo ug­dy­mo ko­le­gi­jos di­rek­to­rė Eg­lė Ce­lie­šie­nė pra­brė­žė, kad skau­džios nuo­lat te­le­vi­zi­jos lai­do­se es­ka­luo­ja­mos so­cia­li­nė­se ri­zi­ko­se gy­ve­nan­čių vai­kų is­to­ri­jos įro­do, kad ne­už­ten­ka, jog so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mas pri­žiū­rė­tų tik so­cia­li­nis dar­buo­to­jas.

„Vie­nas so­cia­li­nis dar­buo­to­jas pri­žiū­ri di­de­lį skai­čių so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų ir tu­ri ga­li­my­bę tas šei­mas lan­ky­ti tik kar­tą per mė­ne­sį. To ne­už­ten­ka, VDC cen­trai ga­lė­tų pa­si­tar­nau­ti kaip vie­ta, kur bū­tų tei­kia­mos šei­mos įga­li­ni­mo pa­slau­gos, šei­ma ir vai­kas bū­tų ug­do­mi kul­tū­ros ir pi­lie­tiš­ku­mo pra­sme, su­tei­kia­mos ne tik ba­zi­nes pa­slau­gos – mai­ti­ni­mas, ga­li­my­bę par­uoš­ti na­mų dar­bus“, – sa­kė E. Ce­lie­šie­nė.

Ta­čiau anot jos, ir pa­grin­di­nė VDC ba­zė nė­ra tin­ka­mai iš­vys­ty­ta, da­lis vai­kų ne­gau­na mai­ti­ni­mo die­nos cen­truo­se, ne­tu­ri ga­li­my­bės nu­vyk­ti į die­nos cen­trą. Daž­nas VDC dar­buo­to­jas at­ne­ša pa­pil­do­mo mais­to į cen­trą ir ja­me dir­ba tie­siog „iš idė­jos“.

„Jei­gu vals­ty­bė su­tei­kia vai­kui ne­mo­ka­mus pie­tus, tai ko­dėl vals­ty­bė ne­ga­li su­teik­ti ir va­ka­rie­nės vai­kui? Vai­kas pa­val­gęs 12 va­lan­dą pie­tus mo­kyk­lo­je, 14 va­lan­dą jau bū­na al­ka­nas, – klau­sė E. Ce­le­šie­nė, – Au­to­bu­siu­kų yra, vai­kas ga­li bū­ti nu­vež­tas į cen­trą. Vi­sas prie­mo­nes tu­ri­me, bet jų ne­pa­nau­do­ja­me, ne­bend­ra­dar­biau­ja­me tar­pu­sa­vy­je. Mo­ky­to­jai taip pat ga­lė­tų ves­ti edu­ka­ci­nes veik­las, nuo­lat gir­di­me, kad jiems trūks­ta dar­bo. Pri­im­da­mi juos dirb­ti į VDC, su­ma­žin­tu­me ir jų ne dar­bo prob­le­mą.“

Trūks­ta finansavimo

„Šiuo me­tu po­rei­kis so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­se gy­ve­nan­tiems vai­kams yra pa­ten­ki­na­mas tik treč­da­liu. O jei­gu mes dar kal­bė­tu­me apie ga­li­my­bę pri­trauk­ti vi­sus vai­kus iš įvai­rių šei­mų į VDC, tai yra kos­mo­sas“, – sa­kė E. Urbonienė

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis (SADM), Lie­tu­vo­je yra maž­daug 250 vai­kų die­nos cen­trų. Apie 80 proc. jų val­do ne­vy­riau­sy­bi­nin­kai. Šiais me­tais vai­kų die­nos cen­trams iš vi­so bu­vo skir­ta 3,2 mln. eu­rų.

VDC cen­trai sa­vo veik­los fi­nan­sa­vi­mui gau­ti kas­met tei­kia par­aiš­kas SADM ir ga­li gau­ti 14 500 eu­rų par­amą. Ta­čiau anot E. Ce­lie­šie­nės to­kios su­mos ti­krai ne­už­ten­ka, kad VDC ga­lė­tų vyk­dy­ti ko­ky­biš­ką veik­lą ir ga­ran­tuo­tų vi­są įma­no­mą prie­žiū­rą kiek­vie­nam vai­kui, ku­riam jos rei­kia.

„Pa­gal pa­tvir­tin­tas nor­mas ir SADM gai­res, me­tams VDC ne­ga­li gau­ti dau­giau nei 14 tūkst. Tad jei­gu pas mus die­nos cen­tre yra vi­du­ti­niš­kai 25 vai­kai, ku­riuos kiek­vie­ną die­ną rei­kia mai­tin­ti, mai­ti­ni­mas vi­du­ti­niš­kai kai­nuo­ja 300 eu­rų, dar kai­nuo­ja nuo­ma, ko­mu­na­li­nės pa­slau­gas, o jei dar no­ri­me tu­rė­ti nors 2 eta­tus, ir vyk­dy­ti kul­tū­ri­nes, edu­ka­ci­nes veik­las, iš tos par­amos iš­gy­ven­ti ne­įma­no­ma. Kaip ir tu­rė­tų pa­dė­ti sa­vi­val­dy­bės, bet ver­čia­mės per gal­vą ir ieš­ko­me pa­pil­do­mų rė­mė­jų, ne­vy­riau­sy­bi­nin­kų“, – sa­kė E. Ce­lie­šie­nė.