Valstybė užsimojo įsigyti legendinius rūmus
Vy­riau­sy­bė į vals­ty­bės ran­kas pla­nuo­ja grą­žin­ti jau an­trą de­šimt­me­tį it vai­duok­lis sty­ran­čius Vil­niaus kon­cer­tų ir spor­to rū­mus. Nu­triu­šu­si so­vie­ti­nės ar­chi­tek­tū­ros pa­ži­ba an­tram gy­ve­ni­mui tu­rė­tų bū­ti pri­kel­ta kaip dau­gia­funk­cis kul­tū­ros ren­gi­nių, kon­fe­ren­ci­jų ir kong­re­sų cen­tras. Kiek tai ga­lė­tų kai­nuo­ti mo­kes­čių mo­kė­to­jams, kol kas nu­ty­li­ma.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius su­da­rė dar­bo gru­pę, ku­ri ieš­kos spren­di­mų, kaip ap­leis­tus Vil­niaus kon­cer­tų ir spor­to rū­mus pri­tai­ky­ti kong­re­sų cen­trui, iš­sau­gant kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­to ver­tin­gą­sias sa­vy­bes. Iki pa­va­sa­rio pa­bai­gos nu­ma­ty­ta par­eng­ti ati­tin­ka­mas gai­res, siū­ly­mus dėl pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nių ir Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo dėl rū­mų įsi­gi­ji­mo pro­jek­tą.

Kiek lė­šų par­ei­ka­laus šio su­ma­ny­mo įgy­ven­di­ni­mas, Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos at­sto­vai ne­įsi­vaiz­duo­ja, o da­bar­ti­niams rū­mų val­dy­to­jams ne­ži­no­ma, ko­kia yra sta­ti­nio ver­tė.

Ma­to perspektyvą

LŽ kal­bin­tas Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris Al­mi­nas Ma­čiu­lis ti­ki­no, kad šiuo me­tu sos­ti­nė ne­la­bai ga­li pa­si­gir­ti tu­ri­mais kon­fe­ren­ci­jų tu­riz­mui pri­tai­ky­tais ob­jek­tais. Pa­sak jo, vals­ty­bės val­do­mas Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tras „Li­tex­po“ tu­ri stra­te­gi­nių pla­nų plės­ti sa­vo inf­ras­trūk­tū­rą, to­dėl vie­nas siū­ly­mų yra at­gai­vin­ti pa­čia­me mies­to cen­tre esan­čius Vil­niaus kon­cer­tų ir spor­to rū­mus. „Tai ga­lė­tų bū­ti vie­nas va­rian­tų. Ne­rei­kė­tų sta­ty­ti ko nors nau­ja, o už prie­ina­mą kai­ną įsi­gy­ti bu­vu­sius Spor­to rū­mus. Dar­bo gru­pė ir tu­rė­tų rim­tai iš­nag­ri­nė­ti ga­li­my­bes, kas yra pi­giau“, - aiš­ki­no A. Ma­čiu­lis.

Jis pa­brė­žė, jog ir vers­las, ypač Vieš­bu­čių ir res­to­ra­nų bei Tu­riz­mo aso­cia­ci­jų at­sto­vai su­in­te­re­suo­ti, kad Vil­niu­je at­si­ras­tų šiuo­lai­ki­nėms kon­fe­ren­ci­joms ir kul­tū­ros ren­gi­niams pri­tai­ky­tos erd­vės. „Kon­fe­ren­ci­jų tu­riz­mas, pri­trau­kiant už­sie­nio par­tne­rių dė­me­sį or­ga­ni­zuo­ti Lie­tu­vo­je ren­gi­nius, yra pers­pek­ty­vus vers­las“, - sa­kė Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris.

Alminas Mačiulis. / Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka

A. Ma­čiu­lio tei­gi­mu, vie­šo­jo ir pri­va­taus ka­pi­ta­lo par­tne­rys­tė yra vie­nas ga­li­mų pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nių. Be to, at­nau­jin­ta­me Vil­niaus kon­cer­tų ir spor­to rū­mų komp­lek­se vie­tos at­si­ras­tų mu­zi­kos ir me­no ko­lek­ty­vams. Pla­nuo­ja­ma, kad į pa­sta­tą per­si­kel­tų Lie­tu­vos sim­fo­ni­nis or­kes­tras, ku­ris da­bar yra įsi­kū­ręs Vil­niaus kong­re­sų rū­muo­se, o šie bū­tų par­duo­ti. „Par­da­vus Kong­re­sų rū­mų tur­tą, at­si­ras­tų la­bai rim­tas fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nis“, - pa­žy­mė­jo jis.

Kanc­le­ris ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, kiek vals­ty­bei kai­nuo­tų įsi­gy­ti Vil­niaus kon­cer­tų ir spor­to rū­mus. „Ne­si­do­mė­jau, nes gal dar ir per anks­ti bū­tų ver­tin­ti“, - sa­kė jis.

Pir­kė­jų neatsirado

Vil­niaus kon­cer­tų ir spor­to rū­mus bu­vo įsi­gi­jęs vers­li­nin­kas Vla­di­mi­ras Ro­ma­no­vas. Ban­kru­ta­vus jo val­do­mam Ūkio ban­kui, di­džio­ji da­lis tur­to pe­rė­jo Šiau­lių ban­ko nuo­sa­vy­bėn. Kaip LŽ in­for­ma­vo Šiau­lių ban­ko Rin­ko­da­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Dai­va Grik­šie­nė, Vil­niaus kon­cer­tų ir spor­to rū­mus ad­mi­nis­truo­ja ban­kru­tuo­jan­ti Ūkio ban­ko in­ves­ti­ci­nė gru­pė (ŪBIG). Šiau­lių ban­kas yra pe­rė­męs Spor­to rū­mų ir „Žal­gi­rio“ sta­dio­no skly­pų komp­lek­są. Kaip tik šian­dien bai­gia­si ter­mi­nas, kai po­ten­cia­lūs in­ves­tuo­to­jai dar ga­li pa­teik­ti siū­ly­mus dėl skly­pų komp­lek­so įsi­gi­ji­mo.

Šiuo me­tu ŪBIG ban­kro­tą ad­mi­nis­truo­ja UAB „Ban­kro­to ad­mi­nis­tra­vi­mo pa­slau­gos“. No­rin­čių­jų įsi­gy­ti Vil­niaus kon­cer­tų ir spor­to rū­mų komp­lek­są, pa­sak ŪBIG ban­kro­tą ad­mi­nis­truo­jan­čios Ire­nos Ja­nu­lio­nie­nės, kol kas ne­at­si­ra­do. Pres­ti­ži­nė­je sos­ti­nės vie­to­je esan­čio sta­ti­nio kai­na taip pat dar nė­ra pa­tvir­tin­ta. „Kai nu­sta­ty­si­me kai­ną, par­da­vi­nė­si­me iš var­žy­ti­nių, kad vis­kas bū­tų vie­ša ir skaid­ru“, - LŽ sa­kė I. Ja­nu­lio­nie­nė.

Pa­vel­do­sau­gi­nin­kai ramūs

Į prem­je­ro su­da­ry­tą dar­bo gru­pę įtrauk­ta Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to (KPD) di­rek­to­rė Dia­na Var­nai­tė džiau­gė­si, kad po­li­ti­niu lyg­me­niu vėl svars­to­ma Vil­niaus kon­cer­tų ir spor­to rū­mų at­gai­vi­ni­mo idė­ja. „I­ni­cia­ty­vą ver­ti­nu la­bai pa­lan­kiai. Daug me­tų pa­čia­me mies­to cen­tre ma­to­me to­kį jo ne­puo­šian­tį vaiz­dą. Vi­si no­rė­jo, kad Spor­to rū­mai at­gy­tų. Juk ši vie­ta yra ypač jau­tri, esan­ti prieš­ais vi­są Vil­niaus pi­lių komp­lek­są, ma­to­ma iš svar­biau­sių apž­val­gos taš­kų, to­dėl, be jo­kios abe­jo­nės, mums, vil­nie­čiams, ir vi­sai Lie­tu­vai svar­bu, kad ši vie­ta bū­tų at­gai­vin­ta“, - LŽ kal­bė­jo ji.

Anot KPD va­do­vės, siū­ly­mas Vil­niaus kon­cer­tų ir spor­to rū­mus pri­tai­ky­ti kong­re­sų cen­trui yra tin­ka­mas. „E­sa­me ti­kri, kad puo­se­lė­ja­mi pla­nai yra la­bai rea­lūs. Ne­ma­no­me, kad pa­grin­di­nės ver­tin­go­sios sa­vy­bės - pa­ti pa­sta­to ar­chi­tek­tū­ra, tū­ris, ypa­tin­gos kons­truk­ci­jos sto­gas, kai ku­rie in­ter­je­ro ele­men­tai - truk­dy­tų įgy­ven­din­ti šią idė­ją“, - pa­žy­mė­jo D. Var­nai­tė.

Ne­sėk­min­gi ban­dy­mai atgaivinti

1965-1971 me­tais prie Ne­ries sta­ty­ti Vil­niaus kon­cer­tų ir spor­to rū­mai iš­ki­lo bu­vu­sių Se­nų­jų žy­dų ka­pi­nių vie­to­je. Šie rū­mai - so­vie­ti­nio mo­der­niz­mo sim­bo­lis. Ne­įp­ras­tas ban­gos for­mos sto­gas - įtemp­tų gelž­be­to­nio per­dan­gų kons­truk­ci­ja - pri­pa­žin­ta to me­to iš­ra­di­mu. 1973 me­tais Vil­niaus kon­cer­tų ir spor­to rū­mų kū­rė­jai ap­do­va­no­ti LTSR pre­mi­jo­mis.

Il­gą lai­ką Spor­to rū­mai bu­vo vie­na reikš­min­giau­sių sa­lių krep­ši­nio var­žy­boms, čia taip pat vyk­da­vo di­džiu­liai kon­cer­tai ir ki­ti ren­gi­niai.

Dau­ge­liui Vil­niaus spor­to ir kul­tū­ros rū­mai sie­ti­ni ir su Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mu, nes 1988 me­tais čia vy­ko Lie­tu­vos Per­sit­var­ky­mo Są­jū­džio stei­gia­ma­sis su­va­žia­vi­mas, o 1991-ai­siais iš­kil­min­gai at­sis­vei­kin­ta su Lie­tu­vos lais­vės ko­vo­to­jais, žu­vu­siais prie Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­to, bei Me­di­nin­kų tra­ge­di­jos au­ko­mis.

2003 me­tais rū­muo­se įvy­ko vie­nas pa­sku­ti­nių di­des­nių kon­cer­tų - len­gen­di­nės gru­pės „An­tis“ pa­si­ro­dy­mas.

2004-ai­siais Vil­niaus spor­to ir kon­cer­tų rū­mus įsi­gi­jo ŪBIG. Vers­li­nin­kas V. Ro­ma­no­vas pla­na­vo šio­je vie­to­je pa­sta­ty­ti mo­der­nių pa­sta­tų komp­lek­są, ta­čiau su­ma­ny­mo įgy­ven­din­ti ne­pa­vy­ko. 2006 me­tais sto­jo rū­mų gin­ti pa­vel­do­sau­gi­nin­kai ir sta­ti­nį įtrau­kė į Kul­tū­ros pa­vel­do ver­ty­bių są­ra­šą.

2008 me­tais gai­vin­ti Spor­to rū­mus ke­ti­no Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė, bet šis mė­gi­ni­mas pa­ty­rė fias­ko.