Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga tikisi sudarinėti koaliciją
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) ti­ki­si, kad šiuo­se rin­ki­muo­se į Sei­mą gaus dau­giau­siai bal­sų.

Į LVŽS šta­bą ren­ka­si bend­ra­par­tie­čiai lauk­ti rin­ki­mų į Sei­mą re­zul­ta­tų.

LVŽS pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė: „Nuo­tai­ka ge­ra. Į rin­ki­mus at­ėjo daug žmo­nių. At­ro­do, kad žmo­nės bal­sa­vo už po­ky­čius, va­di­na­si, mes lai­mė­si­me. Pa­gal to­kį ak­ty­vu­mą taip tu­rė­tų bū­ti.“ Jis vi­lia­si, kad LVŽS su­lauks di­džiau­sio pa­lai­ky­mo ir bus pir­mo­je vie­to­je pa­gal rin­ki­mų į Sei­mą re­zul­ta­tus.

R. Kar­baus­kio nuo­mo­ne, LVŽS rin­kė­jai yra la­bai įvai­rūs. „Kur ge­riau ži­no ma­no dar­bus su jau­ni­mu, dau­giau jau­ni­mo tu­rė­jo bal­suo­ti. Tar­ki­me, Šiau­lių aps­kri­ty­je. O aps­kri­tai, pa­lai­kė įvai­raus am­žiaus, pa­žiū­rų, tur­ti­nės pri­klau­so­my­bės rin­kė­jai. Mus ren­ka­si tie, ku­rie yra la­biau nu­si­vy­lę.“

Pa­sak R. Kar­baus­kio, jei šią­nakt kon­ser­va­to­riai ne­su­si­tars su so­cial­de­mo­kra­tais, jo va­do­vau­ja­ma są­jun­ga bus ta, ku­ri spręs, su kuo Sei­me su­da­ry­ti koa­li­ci­ją.

.