Valstiečiai dėl Mindaugo Basčio žada būti vieningi
Di­džiau­sia par­la­men­ti­nė Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) vie­nin­gai bal­suos, kad So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos na­rys Min­dau­gas Bas­tys per ap­kal­tą pra­ras­tų man­da­tų, sa­ko LVŽS va­do­vas ir par­la­men­ti­nės frak­ci­jos se­niū­nas Ra­mū­nas Kar­baus­kis.

R.Kar­baus­kis taip pat sa­kė ne­abe­jo­jan­ti, kad Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo iš­va­da M.Bas­čio at­žvil­giu bū­tų ne­igia­ma.

„Ma­tyt, kad Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas pri­ims to­kį spren­di­mą, ko­kį kons­ta­ta­vo ir mū­sų lai­ki­no­ji ko­mi­si­ja, ir mes Sei­me, ma­tyt, la­bai vie­nin­gai bal­suo­si­me, kad M.Bas­tys pra­ras­tų sa­vo man­da­tą, nes kal­ti­ni­mai yra la­bai rim­ti, jie par­em­ti fak­ti­niais duo­me­ni­mis“, – tre­čia­die­nį in­ter­viu Ži­nių ra­di­jui sa­kė R.Kar­baus­kis.

Klau­sia­mas, ko­dėl iš pat pra­džių, tik pa­skel­bus lei­di­mą gau­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja M.Bas­čiui už­kir­tu­sią Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to me­džia­gą, ne­ma­tęs pa­grin­do So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos at­sto­vui trauk­tis iš par­la­men­to, R.Kar­baus­kis sa­kė ne­tu­rė­jęs pa­kan­ka­mai in­for­ma­ci­jos.

„Aš kly­dau, ne­tu­rė­jau to­kios in­for­ma­ci­jos, ku­ri po to bu­vo pa­vie­šin­ta. Tie­siog ver­ti­nau tiek, kiek pa­žįs­tu žmo­gų per lai­ką, bet ne­pa­žįs­tu to žmo­gaus tiek, kad ga­lė­čiau ži­no­ti apie tuos da­ly­kus, ku­rie vy­ko jo gy­ve­ni­me“, – sa­kė „vals­tie­čių“ va­do­vas.

Sei­me šiuo me­tu dir­ban­ti M.Bas­čio ap­kal­tos ko­mi­si­ja iki ge­gu­žės 15 tu­ri pa­teik­ti iš­va­dą, ar yra pa­grin­das par­la­men­ta­rui pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są.

Ap­kal­ta M.Bas­čiui ini­ci­juo­ta dėl VSD me­džia­go­je ap­ra­šo­mų jo ry­šių su at­omi­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­jos „Ro­sa­tom“ at­sto­vu va­di­na­mu Jev­ge­ni­ju­mi Kos­ti­nu, bu­vu­siu KGB dar­buo­to­ju Pio­tru Vo­jei­ka, Ru­si­jos vals­ty­bi­nio ka­na­lo RTR žur­na­lis­tu Er­nes­tu Mac­ke­vi­čiu­mi, bu­vu­siu Kau­no ma­fi­jos au­to­ri­te­tu įvar­di­ja­mu Sa­tur­nu Du­bi­nin­ku ir ne­tei­sė­ta veik­la įta­ria­mu vers­li­nin­ku Va­di­mu Pa­cho­mo­vu.

VSD ver­ti­ni­mu, šie ry­šiai da­ro M.Bas­tį pa­žei­džia­mu ir kel­tų grės­mę jam pa­ti­kė­tos vals­ty­bės pa­slap­ties sau­gu­mui. Sei­mas yra pa­tvir­ti­nęs ty­ri­mą dėl M.Bas­čio ry­šių at­li­ku­sio Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to iš­va­das. Jo­se kons­ta­tuo­ta, kad par­la­men­ta­ras vei­kė prieš Lie­tu­vos in­te­re­sus, o jo ry­šiai su Ru­si­jai dir­ban­čiais as­me­ni­mis ke­lia grės­mę ša­lies sau­gu­mui.

M.Bas­tys vi­sus kal­ti­ni­mus ne­igia ir pa­brė­žia Sei­mo na­rio prie­sai­kos ne­su­lau­žęs.