Valstiečiai: darbo kodekso pakeitimams ir alkoholio ribojimams bus pritarta
Val­dan­tie­ji „vals­tie­čiai“ ti­ki­si, kad nuo lie­pos tu­rin­čio įsi­ga­lio­ti nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so bei al­ko­ho­lio var­to­ji­mą ma­ži­nan­čios pa­tai­sos ne­tru­kus bus pri­im­tos.

„Ar­ti­miau­siu me­tu – ket­vir­ta­die­nį (ge­gu­žės 25 die­ną – BNS) – ma­ty­si­me re­zul­ta­tą. Ma­nau, jis bus toks, kad toks klau­si­mas tie­siog ne­be­kils“, – tre­čia­die­nį po val­dan­čių­jų „vals­tie­čių“ ir so­cial­de­mo­kra­tų pa­si­ta­ri­mo Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė „vals­tie­čių“ frak­ci­jos ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis, pa­klaus­tas dėl koa­li­ci­jos vie­nin­gu­mo pri­imant spren­di­mus dėl al­ko­ho­lio ri­bo­ji­mų ir nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sų.

So­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas tei­gė, kad „y­ra skir­tin­gi po­žiū­riai, bet dėl vis­ko su­tar­ta“.

„Vy­riau­sy­bės ir ko­mi­te­to siū­ly­mai (dėl al­ko­ho­lio ri­bo­ji­mų – BNS) Sei­me tu­rė­tų bū­ti pri­im­ti, – pa­ti­ki­no R.Kar­baus­kis ir pri­dū­rė. – Už juos bal­suos da­lis kon­ser­va­to­rių, di­de­lė da­lis so­cial­de­mo­kra­tų ir „vals­tie­čiai“ bei len­kai, ti­kiuo­si.“

Tuo me­tu prem­je­rui Sau­liui Skver­ne­liui nė­ra aiš­ki koa­li­ci­jos par­tne­rių so­cial­de­mo­kra­tų po­zi­ci­ja dėl pa­siū­ly­mų, ku­riais no­ri­ma griež­tin­ti pre­ky­bą al­ko­ho­liu Lie­tu­vo­je.

„Dėl al­ko­ho­lio ga­lu­ti­nai kaip ir ne­su­ta­rė­me. Kiek su­pra­tau bent iš to po­kal­bio. Nes dar so­cial­de­mo­kra­ti svars­tys at­ski­ras prie­mo­nes, ku­rioms pri­tar­ti ar ne“, – tei­gė jis.

Prem­je­ras links­mai prog­no­za­vo, kad so­cial­de­mo­kra­tai dar tar­pu­sa­vy­je aiš­kin­sis: „Gal (so­cial­de­mo­kra­tai – BNS) skelbs bal­sa­vi­mą in­ter­ne­ti­nį par­ti­jos nuo­mo­nę su­ži­no­ti (dėl pre­ky­bos al­ko­ho­liu ri­bo­ji­mų – BNS). Ko ge­ro gal taip bus. Ne­ži­nau. Jie ap­sisp­ręs.“

Pa­sak A.Sy­so, so­cial­de­mo­kra­tai dėl al­ko­ho­lio ap­ri­bo­ji­mų dar tar­sis frak­ci­jo­je: „Ir aiš­kiai pa­sa­ky­si­me, kam pri­ta­ria­me 100 proc., kam – 50 proc., o kam – tik 10 pro­cen­tų.“

Opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos siū­ly­mas Sei­mui lai­ki­nai stab­dy­ti ne­vie­na­reikš­miai vi­suo­me­nė­je ver­ti­na­mas įsta­ty­mo pa­tai­sas, skir­tas smar­kiai ma­žin­ti al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mą, pa­sak S.Skver­ne­lio, jo ne­nus­te­bi­no.

„Nes tai yra par­ti­ja, ku­ri da­bar rea­guo­ja, kur vė­jai pu­čia. Jei­gu pa­pu­čia ne­pa­lan­kiai, tai ma­tyt, kei­čia po­zi­ci­ją“, – tei­gė Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

R.Kar­baus­kis kon­ser­va­to­riams, no­rin­tiems po­ros sa­vai­čių per­trau­kos svars­tant al­ko­ho­lio pre­ky­bos ri­bo­ji­mus, pa­siū­lė iš­si­mie­go­ti.

„Rei­kia jiems iš­si­mie­go­ti ra­miai, pa­gal­vo­ti, pri­si­min­ti, ką kal­bė­jo rin­ki­mų me­tu, po Sa­vie­čių (kai­mas, ku­ria­me vie­tos gir­tuok­lis Au­re­li­jus Be­ras į šu­li­nį įme­tė du sa­vo vai­kus – BNS), ra­miai at­ei­ti į po­sė­dį ir pa­lai­ky­ti Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mus“, – kal­bė­jo Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kas.

S.Skver­ne­lio tei­gi­mu, dau­giau­sia ne­su­ta­ri­mų Sei­me ke­lia dis­ku­si­jos dėl al­ko­ho­lio var­to­ji­mo ri­bo­ji­mų ma­si­niuo­se ren­gi­niuo­se.

Sei­me ski­na­si ke­lią pa­tai­sos, pa­gal ku­rias pir­ma­die­niais – šeš­ta­die­niais par­duo­tu­vė­se ir mai­ti­ni­mo įstai­go­se įsi­gy­ti al­ko­ho­lio bū­tų ga­li­ma nuo 10 val. ry­to iki 20 val. va­ka­ro, o sek­ma­die­niais – nuo 10 val. iki 15 va­lan­dos. Vė­liau mai­ti­ni­mo įstai­go­se pre­ky­ba bū­tų ga­li­ma tik pils­to­mais al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais var­to­ti vie­to­je. Da­bar svai­ga­lų nu­si­pirk­ti ga­li­ma nuo 8 val. iki 22 va­lan­dos.

Al­ko­ho­lio var­to­ji­mas as­me­nims iki 20 me­tų bū­tų drau­džia­mas – jie ne­ga­lė­tų nei var­to­ti, nei tu­rė­ti, nei lai­ky­ti svai­ga­lų. Kai ku­rios al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų lai­ky­mo iš­im­tys bū­tų tai­ko­mos dėl jų dar­bo veik­los, ta­da juos ga­lė­tų tu­rė­ti ir as­me­nys nuo 18 me­tų.

Al­ko­ho­lio par­da­vė­jai ga­lė­tų par­ei­ka­lau­ti ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių as­me­nų.

Al­ko­ho­lio pre­ky­bą ir var­to­ji­mą siū­lo­ma užd­raus­ti vi­sų spor­to var­žy­bų me­tu sa­lė­se. Taip pat sie­kia­ma užd­raus­ti al­ko­ho­lio rek­la­mą. Šis drau­di­mas ne­bū­tų tai­ko­mas tik al­ko­ho­lio ženk­li­ni­mui pre­ky­bos vie­to­je.

Nau­ja al­ko­ho­lio pre­ky­bos ir var­to­ji­mo tvar­ka siū­lo­ma mo­ka­muo­se ir ne­mo­ka­muo­se ren­gi­niuo­se. Ne­mo­ka­muo­se ren­gi­niuo­se al­ko­ho­liu bū­tų drau­džia­ma pre­kiau­ti, o mo­ka­muo­se bū­tų ga­li­ma pre­kiau­ti, bet tik iki 7,5 laips­nio stip­ru­mo al­ko­ho­liu.

Taip pat siū­lo­ma nuo 2020 me­tų užd­raus­ti pre­kiau­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais ne­sta­cio­na­rio­se vie­šo­jo mai­ti­ni­mo vie­to­se sa­vi­val­dy­bės nu­sta­ty­to ku­ror­ti­nio, poil­sio ar tu­riz­mo se­zo­no lai­ko­tar­piu. To­kios ne­sta­cio­na­rios vie­tos iš­vis iš­nyks­ta iš įsta­ty­mo.

Vi­siems šiems pa­kei­ti­mams pri­ta­rė Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas.

Par­la­men­ta­rai pa­va­sa­rio se­si­jo­je pla­nuo­ja pri­im­ti ir Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sas. Prem­je­ras įsi­ti­ki­nęs, kad dėl jų val­dan­tie­ji bal­suos taip, kaip bu­vo su­tar­ta jau anks­čiau – bus pri­im­ti tie pa­kei­ti­mai, ku­riems pri­ta­rė Tri­ša­lė ta­ry­ba, o ki­tos pa­tai­sos bus nu­krei­pia­mos Tri­ša­lė ta­ry­bai aps­vars­ty­ti.

R.Kar­baus­kis su­abe­jo­jo, ar pre­zi­den­tė ve­tuo­tų to­kias Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sas.

„Aš ma­nau, kad pre­zi­den­tė su­pra­to, ko­kį pri­nci­pą mes siū­lo­me – kad Tri­ša­lė ta­ry­ba įgy­tų tas ga­li­my­bes, ku­rios jai yra duo­tos, – bū­tent su­si­tar­ti dėl es­mi­nių po­ky­čių. Ir mes kas pu­sę me­tų svars­ty­si­me nau­jai jų (Tri­ša­lė ta­ry­bos – BNS) par­uoš­tus po­ky­čius ir ta­da du kar­tus per me­tus tai, ką su­tars Tri­ša­lė ta­ry­ba, pri­imi­nė­si­me. Tai yra tas spren­di­mas, ku­riam ne­ma­nau, kad pre­zi­den­tė tu­rė­tų pre­ten­zi­jų“, – tei­gė R.Kar­baus­kis.

Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas jau yra aps­vars­tęs ir pri­ta­ręs vi­siems Tri­ša­lės ta­ry­bos spren­di­mams dėl nau­jo­jo Dar­ko ko­dek­so. Ta­čiau ko­mi­te­tas taip pat pri­ta­rė kai ku­rioms nuo­sta­toms, dėl ku­rių Vy­riau­sy­bės, dar­buo­to­jų ir darb­da­vių at­sto­vai Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je ne­su­si­ta­rė.

Par­la­men­ta­rai vėl siū­lo li­cen­ci­juo­ti lai­ki­no­jo įdar­bi­ni­mo įmo­nes, griež­čiau reg­la­men­tuo­ti ne­kon­ku­ra­vi­mo su­si­ta­ri­mus ir fi­nan­si­nes sank­ci­jas darb­da­viams, ku­rie dels at­sis­kai­ty­ti su at­leis­tais dar­buo­to­jais. Ko­mi­te­tas siū­lo ko­dek­se nu­ma­ty­ti, kad dar­buo­to­jams už su­trum­pin­tą dar­bą kenks­min­go­mis są­ly­go­mis bū­tų mo­ka­ma kaip už vi­są dar­bo lai­ką.

Tam prieš­ina­si darb­da­viai.