Valgė maldos pusryčius
Penk­ta­die­nį su­reng­tuo­se Na­cio­na­li­niuo­se mal­dos pus­ry­čiuo­se už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius pa­brė­žė kiek­vie­no žmo­gaus at­sa­ko­my­bę, ne­pai­sant tau­ty­bės ar re­li­gi­nių įsi­ti­ki­ni­mų, at­ver­ti šir­dį ir par­ody­ti ge­rą va­lią bei so­li­da­ru­mą sie­kiant tai­kes­nio, ge­res­nio pa­sau­lio.

„Pap­ras­tai žmo­gus jau­čia skaus­mą, kai jis yra ša­lia. Bet ne­pas­te­bė­ti ar ig­no­ruo­ti skaus­mą, ku­ris yra to­liau nuo mū­sų, bū­tų pa­vo­jin­ga. Abe­jin­gu­mas lei­džia ru­sen­ti konf­lik­tams, ku­rie ga­li iš­plis­ti ir at­ei­ti iki kiek­vie­no mū­sų na­mų. To­dėl Lie­tu­va ak­ty­viai pa­lai­kė ir to­liau pa­lai­kys Ukrai­ną, ko­vo­jan­čią prieš iš­orės ag­re­si­ją. To­dėl mes nuo­lat pri­me­na­me sau, kad tu­ri­me par­ody­ti so­li­da­ru­mą su pa­bė­gė­liais, ku­rie ieš­ko prie­globs­čio nuo ka­rų ir konf­lik­tų“, – sa­kė mi­nis­tras.

Mal­dos pus­ry­čius or­ga­ni­za­vu­si Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pra­ne­šė, kad ren­gi­ny­je, ku­ria­me šie­met kal­bė­ta apie tai, kaip rei­kia nu­ga­lė­ti abe­jin­gu­mą, L.Lin­ke­vi­čius dės­tė, jog tai­kos ne­įma­no­ma su­kur­ti aki­mirks­niu, nes ją ku­ria kas­die­niai ma­ži dar­bai.

Mal­dos pus­ry­čių me­tu in­vo­ka­ci­ją ta­rė Lie­tu­vos vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­jos pir­mi­nin­kas, Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pas me­tro­po­li­tas Gin­ta­ras Gru­šas, kal­bas taip pat sa­kė Kau­no ar­ki­vys­ku­pas me­tro­po­li­tas Lion­gi­nas Vir­ba­las, Vil­niaus Šv. kan­ki­nės Par­as­ke­vos cerk­vės ar­ki­ku­ni­gas Vi­ta­li­jus Moc­kus, Lie­tu­vos mu­sul­mo­nų su­ni­tų dva­si­nio cen­tro muf­ti­jaus pa­va­duo­to­jas Ro­mual­das Kri­nic­kis.

Ren­gi­ny­je da­ly­va­vę Ho­lo­kaus­tą iš­gy­ve­nęs Lie­tu­vos žy­das To­bi­jas Ja­fe­tas ir pa­bė­gė­lis iš Af­ga­nis­ta­no Ghu­la­mas Mo­ham­ma­das sa­vo ruo­žtu dė­ko­jo gy­ve­ni­me su­tik­tiems ne­abe­jin­giems žmo­nėms, ku­rie par­odė su­pra­tin­gu­mą ir iš­tie­sė pa­gal­bos ran­ką ta­da, kai jos la­biau­siai rei­kė­jo, sa­ko­ma pra­ne­ši­me.

Še­šio­lik­tuo­se na­cio­na­li­niuo­se mal­dos pus­ry­čiuo­se da­ly­va­vo Sei­mo na­riai, At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­kas pro­fe­so­rius Vy­tau­tas Lands­ber­gis, kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas, Lie­tu­vos re­li­gi­nių bend­ruo­me­nių va­do­vai, už­sie­nio vals­ty­bių am­ba­sa­do­riai, vers­lo, kul­tū­ros, aka­de­mi­nės bend­ruo­me­nės at­sto­vai ir ki­ti sve­čiai.

Mal­dos pus­ry­čius Lie­tu­vo­je yra ren­gu­si Pre­zi­den­tū­ra, Kraš­to ap­sau­gos ir Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos.

Mal­dos pus­ry­čių tra­di­ci­ja at­si­ra­do pra­ėju­sio am­žiaus vi­du­ry­je kaip reak­ci­ja į nau­jus iš­šū­kius. Šios tra­di­ci­jos iš­ta­kos sie­kia 1942 me­tus, kai ke­le­tas JAV Se­na­to na­rių pra­dė­jo ne­for­ma­lius su­si­ti­ki­mus, siek­da­mi da­lin­tis Kris­taus mo­ky­mu ir juo pa­grįs­tu tar­pu­sa­vio bend­ra­vi­mu. 1953 me­tais JAV įvy­ko pir­mie­ji Na­cio­na­li­niai mal­dos pus­ry­čiai, ku­riuo­se da­ly­va­vo JAV pre­zi­den­tas.