Valdžios sprendimas patrigubins „pašalpininkų“ gretas
Pa­nai­ki­nęs pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tą šil­dy­mui Sei­mas va­kar ap­sisp­ren­dė, kas ri­kiuo­sis į vals­ty­bės tei­kia­mų kom­pen­sa­ci­jų ga­vė­jų ei­lę. Po šio spren­di­mo Lie­tu­vo­je dar pa­di­dės so­cia­liai rem­ti­nų žmo­nių skai­čius.

Nuo bir­že­lio 1 die­nos dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai už cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mą ši­lu­mą ir karš­tą van­de­nį mo­kės ne pa­gal leng­va­ti­nį 9 proc., o stan­dar­ti­nį 21 proc. PVM ta­ri­fą. Tai reiš­kia, kad žmo­nėms teks ge­ro­kai pla­čiau at­ver­ti pi­ni­gi­nes.

Vis dėl­to Sei­mas va­kar nu­ta­rė, kad ne­pa­si­tu­rin­tys gy­ven­to­jai, būs­to šil­dy­mui iš­lei­džian­tys 10 proc. ir dau­giau sa­vo mė­ne­sio pa­ja­mų, ga­lės pre­ten­duo­ti į kom­pen­sa­ci­jas.

Dau­giau teisingumo

Pa­gal Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės par­amos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mo pa­tai­sas nuo bir­že­lio bus kom­pen­suo­ja­ma iš­lai­dų da­lis, vir­ši­jan­ti 10 proc. skir­tu­mo tarp šei­mos ar­ba vie­no gy­ve­nan­čio as­mens gau­na­mų ir vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų (t. y. 102 eu­rų). Šiuo me­tu kom­pen­suo­ja­ma šil­dy­mo iš­lai­dų da­lis, vir­ši­jan­ti 20 proc. skir­tu­mo.

Aiš­ki­na­ma, kad kom­pen­sa­ci­joms pa­pil­do­mai rei­kės ras­ti 21 mln. eu­rų. Skai­čiuo­ja­ma, kad į to­kią vals­ty­bės par­amą ga­lė­tų pre­ten­duo­ti 2,8 kar­to dau­giau gy­ven­to­jų nei da­bar – iš vi­so apie 257 tūkst. as­me­nų. So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos (SADM) duo­me­ni­mis, pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­tį kom­pen­sa­ci­jas už šil­dy­mą ga­vo 92 tūkst. as­me­nų, tam vals­ty­bė iš­lei­do apie 17 mln. eu­rų.

Prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio tei­gi­mu, pa­si­rink­ta ri­ba kom­pen­sa­ci­jai gau­ti yra la­biau so­cia­liai tei­sin­ga, nes anks­čiau SADM siū­lė ap­si­ri­bo­ti, kad bū­tų kom­pen­suo­ja­ma būs­to šil­dy­mo iš­lai­dų da­lis, vir­ši­jan­ti 15 proc. skir­tu­mo tarp žmo­gaus gau­na­mų ir vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų. Vy­riau­sy­bės va­do­vas ti­ki­no, kad sa­vi­val­dy­bėms tu­rė­tų pa­kak­ti lė­šų kom­pen­sa­ci­joms su­mo­kė­ti. „Jie ne­pa­nau­do­ja pu­sės ski­ria­mų lė­šų su­mos. Tai yra per 140 mln. eu­rų lie­ka ne­pa­nau­do­ta, o par­amai, kom­pen­sa­ci­joms už šil­dy­mą rei­kės 30–35 mln. eu­rų“, – kal­bė­jo S. Skver­ne­lis.

Pa­gal­bos ran­ka skurstantiesiems

Di­džiau­sia val­dan­čio­ji par­ti­ja – Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) aiš­ki­na, kad pa­tai­sos dėl kom­pen­sa­ci­jų ini­ci­juo­tos sie­kiant di­des­nio so­cia­li­nio tei­sin­gu­mo, at­si­sa­kant ne­efek­ty­vios po­rą de­šimt­me­čių vi­siems cen­tra­li­zuo­to šil­dy­mo var­to­to­jams tai­ky­tos PVM leng­va­tos. Taip pat nu­ro­do­ma, kad šiuo spren­di­mu sie­kia­ma efek­ty­ves­nio sa­vi­val­dos lė­šų nau­do­ji­mo.

„Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės par­amos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mo pa­tai­sa sie­kia­ma rea­liai pa­dė­ti skur­do są­ly­go­mis gy­ve­nan­tiems pi­lie­čiams ir kar­tu ma­žin­ti pa­ja­mų ne­ly­gy­bę, už­ti­krin­ti, kad dar dau­giau Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, ne­pai­sant nau­do­ja­mos šil­dy­mo sis­te­mos, ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti tei­kia­ma kom­pen­sa­ci­ja“, – tvir­ti­no Sei­mo LVŽS frak­ci­jos se­niū­nas Ra­mū­nas Kar­baus­kis.

Pa­sak „vals­tie­čių“, nau­jo­ji tvar­ka ge­ro­kai iš­plės ga­li­my­bes rem­ti iš tie­sų skurs­tan­čius pi­lie­čius. „Ta­čiau spren­di­mą dėl to­kios par­amos po­rei­kio pri­ims ne cen­tri­nė val­džia, o si­tua­ci­ją vie­to­se ge­riau­siai ma­tan­čios sa­vi­val­dy­bės“, – tei­gia­ma LVŽS pra­ne­ši­me.

Bir­že­lio mė­ne­sį Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja tu­rė­tų pri­sta­ty­ti komp­lek­si­nę mo­kes­čių pert­var­ką. „Vals­tie­čiai“ aiš­ki­na ne­at­me­tan­tys ga­li­my­bės, kad šia­me pro­jek­te ga­li bū­ti nu­ma­ty­ta pa­lik­ti PVM leng­va­tą šil­dy­mui.

Ne­tei­sin­ga po­li­ti­ka

Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to na­rė kon­ser­va­to­rė Mo­ni­ka Na­vic­kie­nė PVM leng­va­tos šil­dy­mui pa­nai­ki­ni­mą ver­ti­na ne­igia­mai. Jos nuo­mo­ne, šio pa­leng­vi­ni­mo at­si­sa­ky­ta ne­pag­rįs­tai. „Lie­tu­vo­je yra per 40 ga­lio­jan­čių PVM leng­va­tų, tarp ku­rių ti­krai yra ma­žiau rei­ka­lin­gų nei ši – ji bu­vo itin reikš­min­ga per 700 tūkst. gy­ven­to­jų“, – įsi­ti­ki­nu­si par­la­men­ta­rė.

Nuo bir­že­lio bus kom­pen­suo­ja­ma 10 proc. skir­tu­mo tarp šei­mos ar­ba vie­no gy­ve­nan­čio as­mens pa­ja­mų ir vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų dy­džio, ku­ris su­da­ro 102 eu­rus.

Kom­pen­sa­ci­jų už šil­dy­mą ga­vė­jų ra­to iš­plė­ti­mas, anot M. Na­vic­kie­nės, yra pla­nas B, kaip pa­dė­ti žmo­nėms su­si­do­ro­ti su pa­si­kei­tu­sia si­tua­ci­ja, kai jie gaus pa­di­dė­ju­sias sąs­kai­tas už šil­dy­mą. Ta­čiau taip pat Vy­riau­sy­bė tu­rė­tų nu­ma­ty­ti pa­pil­do­mą tiks­li­nę do­ta­ci­ją sa­vi­val­dy­bėms iš vals­ty­bės biu­dže­to.

„Kom­pen­sa­ci­niam me­cha­niz­mui įgy­ven­din­ti bus rei­ka­lin­gi ir pi­ni­gai, ir so­cia­li­nių dar­buo­to­jų re­sur­sai, ku­rių sa­vi­val­dy­bės ne­bu­vo su­sip­la­na­vu­sios. Tai, kad val­dan­tie­ji ne­su­ti­ko pa­pil­do­mai do­tuo­ti sa­vi­val­dy­bių, ma­no su­pra­ti­mu, yra la­bai trum­pa­re­giš­kas spren­di­mas – vi­sos Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bės at­si­du­ria keb­lio­je si­tua­ci­jo­je. To­dėl, kad pi­ni­gai, skir­ti so­cia­li­nei par­amai, tu­rė­jo bū­ti nau­do­ja­mi ki­to­kioms so­cia­li­nėms pa­slau­goms, pa­vyz­džiui, sa­vi­žu­dy­bių, smur­to pre­ven­ci­jos, vai­ko tei­sių ap­sau­gos, ge­res­nei ne­įga­lių­jų in­teg­ra­ci­jai ir pa­na­šiai“, – pa­žy­mė­jo ji.

Taip pat M. Na­vic­kie­nė ak­cen­ta­vo, kad iš­lai­ky­ti PVM leng­va­tą šil­dy­mui bū­tų bu­vę daug kar­tų tei­sin­giau per 100 tūkst. gy­ven­to­jų, ku­rie da­bar taps so­cia­liai rem­ti­ni, at­žvil­giu.

„Da­bar žmo­nės tu­rės tap­ti so­cia­liai rem­ti­ni net rea­liai ga­lė­da­mi sa­vi­mi pa­si­rū­pin­ti. Jie to­kie taps to­dėl, kad pa­nai­kin­ta PVM leng­va­ta. Užuot gal­vo­ję, kaip iš­trauk­ti žmo­nes iš to par­amų, pa­šal­pų ra­to, kaip grą­žin­ti jų pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vi­mi, taip pat ir eko­no­mi­nį, šiuo spren­di­mu žmo­nes dar la­biau izo­liuo­ja­me, pa­da­ro­me pri­klau­so­mus nuo vals­ty­bės ma­lo­nės“, – ap­gai­les­ta­vo par­la­men­ta­rė.

Gy­ve­na kri­zės sąlygomis

Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Ri­čar­das Ma­li­naus­kas ste­bi­si S. Skver­ne­lio tei­gi­niais, esą sa­vi­val­dy­bėms pa­kaks pi­ni­gų kom­pen­sa­ci­joms už šil­dy­mą mo­kė­ti.

„Ne­ži­nau, kaip ga­li­ma sa­ky­ti, kad pa­kaks, nes lė­šų ir šian­dien trūks­ta tam, kad ga­lė­tu­me su­mo­kė­ti sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nis­tra­ci­jų, įmo­nių, įstai­gų dar­buo­to­jams orius at­ly­gi­ni­mus. Ne­tvar­ky­tos gat­vės, kie­mai ir pan. Tad sa­ky­ti, kad iš tų pa­čių pi­ni­gų pa­kaks, yra ne­tei­sin­ga. Rei­kė­tų gal­vo­ti ne tik kaip nu­ro­dy­ti mo­kė­ti, bet ir tam skir­ti lė­šų“, – sa­kė Drus­ki­nin­kų me­ras.

R. Ma­li­naus­ko tei­gi­mu, sa­vi­val­dy­bės vis dar gy­ve­na kri­zi­niu re­ži­mu, nes 2008–2009 me­tais su­ma­žin­ti biu­dže­tai vis dar nė­ra at­kur­ti. „Šian­dien fi­nan­si­nė si­tua­ci­ja ti­krai nė­ra leng­va. Su­tau­py­tos so­cia­li­nėms reik­mėms ski­ria­mos lė­šos nau­do­ja­mos ir so­cia­li­nei ap­lin­kai, ir ki­tiems rei­ka­lin­giems dar­bams. Jei rei­kės iš biu­dže­to skir­ti lė­šų, nu­ken­tės bend­ri sa­vi­val­dos, žmo­nių, bend­ruo­me­nės rei­ka­lai ir vi­sa ki­ta“, – ti­ki­no jis.