Valdžios šluota savivaldybės įmonėse
Sos­ti­nės įmo­nė­je „Vil­niaus van­de­nys“, il­gus me­tus va­din­to­je mies­tą val­dan­čių po­li­ti­kų auk­so ka­syk­la, bręs­ta di­de­lės per­mai­nos. Vi­siems dar­buo­to­jams iš­da­ly­ti at­lei­di­mo la­pe­liai, dar­bo ne­teks 200 žmo­nių. Me­tus dir­ban­ti Vil­niaus val­džia tvir­ti­na, kad pert­var­kos mies­to įmo­nė­se bū­ti­nos, sie­kiant iš­gy­ven­din­ti se­ną­jį val­dy­mą pa­gal par­ti­nius pri­nci­pus, o opo­zi­ci­ja at­ker­ta, kad kai ku­rie spren­di­mai ir da­bar ke­lia abe­jo­nių.

Kad „Vil­niaus van­de­nys“ ke­ti­na at­si­sa­ky­ti penk­ta­da­lio dar­buo­to­jų, LŽ pa­tvir­ti­no šios Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės įmo­nės ne­prik­lau­so­mos val­dy­bos pir­mi­nin­kas Da­rius Ne­dzins­kas. „Taip, tie­sa, dar­buo­to­jams iš­da­ly­ti at­lei­di­mo la­pe­liai. Tai vie­nas pir­mų­jų įmo­nės pert­var­ky­mo eta­pų, sie­kiant di­des­nio veik­los efek­ty­vu­mo“, – tei­gė jis.

Pra­ėju­sį ru­de­nį iš­rink­tas „Vil­niaus van­de­nų“ val­dy­bos pir­mi­nin­ku D. Ne­dzins­kas jau tuo me­tu kal­bė­jo ra­dęs įmo­nę vi­siš­kai ap­leis­tą, o in­ves­ti­ci­jas pla­nuo­jan­čią vil­nie­čių sąs­kai­ta – anks­tes­nės sos­ti­nės val­džios siū­ly­mu šal­to van­dens kai­na mies­to gy­ven­to­jams nuo šių me­tų pra­džios tu­rė­jo di­dė­ti 8 cen­tais už ku­bi­nį me­trą.

„Į­mo­nei rei­kia di­de­lių pert­var­kų, taip pat ir or­ga­ni­za­ci­nė­je struk­tū­ro­je. Tai ne­reiš­kia, kad vyks ma­si­nis at­lei­di­mas, bet ti­krai yra vie­tų, kur „Vil­niaus van­de­ny­se“ ga­li­ma tvar­ky­tis efek­ty­viau. Rei­kia per­žiū­rė­ti žmo­nių užim­tu­mą, krū­vį, svars­ty­ti, kad gal­būt lo­giš­kiau bū­tų tu­rė­ti ma­žiau, bet ge­riau mo­ka­mų dar­buo­to­jų. Tai vie­na di­džių­jų už­duo­čių nau­ja­jam va­do­vui – jam teks su­for­muo­ti vi­są ad­mi­nis­tra­ci­jos ko­man­dą, o pa­skui įmo­nę reor­ga­ni­zuo­ti taip, kad ji at­ro­dy­tų vi­sai ki­taip fi­nan­sų ir re­zul­ta­tų at­žvil­giu“, – aiš­ki­no D. Ne­dzins­kas.

Darius Nedzinskas: "Tai nereiškia, kad vyks masinis atleidimas, bet tikrai yra vietų, kur „Vilniaus vandenyse“ galima tvarkytis efektyviau."/Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Įspė­ji­mai – visiems

Kaip LŽ aiš­ki­no dar­bą sau­sio 11-ąją pra­dė­jęs įmo­nės „Vil­niaus van­de­nys“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ai­das Ig­na­ta­vi­čius, bend­ro­vės or­ga­ni­za­ci­nė struk­tū­ra kei­čia­ma no­rint įgy­ven­din­ti už­sib­rėž­tus sie­kius – veik­los efek­ty­vu­mo di­di­ni­mą, skaid­ru­mą ir orien­ta­ci­ją į klien­tus. Šiuo me­tu įmo­nė­je yra pa­tvir­tin­ti 945 eta­tai, iš jų 66 – va­do­vų bei pa­va­duo­to­jų. Po struk­tū­ri­nių pert­var­ky­mų liks 745 eta­tai – tai­gi įmo­nė ke­ti­na at­sis­vei­kin­ti su 200 dar­buo­to­jų. „Vil­niaus van­de­ny­se“ tu­rė­tų ne­lik­ti 28 va­do­vų, 90 pa­gal­bi­nė­je veik­lo­je užim­tų as­me­nų (spe­cia­lis­tų, va­ly­to­jų, aps­kai­ti­nin­kų, sar­gų), taip pat 82 pa­grin­di­ne veik­la už­sii­man­čių spe­cia­lis­tų.

„Įs­pė­ji­mai dėl dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mo įtei­kia­mi vi­siems be iš­im­ties dar­buo­to­jams. Bend­ro­vė or­ga­ni­zuos dar­buo­to­jų at­ran­kas į dar­bo vie­tas pa­gal nau­ją or­ga­ni­za­ci­nę struk­tū­rą. Jo­se ga­li da­ly­vau­ti vi­si no­rin­tys bend­ro­vės dar­buo­to­jai. Veik­los efek­ty­vi­ni­mas leis su­tau­py­ti ir iš­leis­ti ma­žiau lė­šų“, – tei­gė A. Ig­na­ta­vi­čius.

Il­gą lai­ką įmo­nė „Vil­niaus van­de­nys“, ku­rios di­džio­ji ak­ci­nin­kė yra sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė, bu­vo va­di­na­ma mies­tą val­dan­čių po­li­ti­kų auk­so ka­syk­la, o dėl įta­kos jai po kiek­vie­nų sa­vi­val­dos rin­ki­mų vyk­da­vo ar­ši į val­džią pa­te­ku­sių po­li­ti­kų ko­va. Kal­bos apie po­li­ti­nius as­pek­tus kei­čiant „Vil­niaus van­de­nų“ va­do­vus įmo­nė­je ne­ty­la ir da­bar, juo­lab kad dar­bą tik pra­dė­jęs A. Ig­na­ta­vi­čius dar va­sa­rio mė­ne­sį at­lei­do net pen­kis aukš­čiau­sios gran­dies va­do­vus: ge­ne­ra­li­nį di­rek­to­rių sau­gai ir ko­ky­bei, ga­my­bos di­rek­to­rių, plė­tros ir par­da­vi­mų va­do­vą, per­so­na­lo sky­riaus va­do­vą, fi­nan­sų di­rek­to­rių.

At­si­ve­dė bu­vu­sius kolegas

Įmo­nė­je svars­to­ma, kad šie at­lei­di­mai su­si­ję ne su bū­si­mo­mis pert­var­ko­mis, bet su A. Ig­na­ta­vi­čiaus sie­kiu įmo­nės va­do­vy­bės pos­tus pa­ti­kė­ti bu­vu­siems ko­le­goms iš Lie­tu­vos elek­tros skirs­to­mų­jų tink­lų ope­ra­to­riaus bend­ro­vės „Les­to“, ku­rio­je, iki at­ei­da­mas į sa­vi­val­dy­bės įmo­nę, ėjo val­dy­bos pir­mi­nin­ko bei ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus par­ei­gas. Iš tie­sų – „Vil­niaus van­de­nų“ ga­my­bos di­rek­to­riaus pos­tas bu­vo pa­ti­kė­tas anks­čiau „Les­to“ elek­tros tink­lo tar­ny­bos va­do­vu dir­bu­siam Vir­gi­li­jui Žu­kaus­kui, ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo sau­gai ir ko­ky­bei – „Les­to“ pre­ven­ci­jos ir kon­tro­lės sky­riaus va­do­vui Vid­man­tui Bruz­giui.

„Vi­si dar­buo­to­jai yra ir bus at­ren­ka­mi tik pa­gal kom­pe­ten­ci­ją ir ver­ty­bes, ku­rių rei­ka­lau­ja ati­tin­ka­mos po­zi­ci­jos. Dar­buo­to­jų at­ran­kos yra vie­šos ir skel­bia­mos įmo­nės in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je, skil­ty­je „Kar­je­ra“, to­dėl vi­si no­rin­tys ir ati­tin­kan­tys rei­ka­la­vi­mus pro­fe­sio­na­lai yra kvie­čia­mi da­ly­vau­ti at­ran­ko­se. Sie­kia­me, kad ne­kil­tų jo­kių abe­jo­nių dėl per­mai­nų“, – si­tua­ci­ją ko­men­ta­vo A. Ig­na­ta­vi­čius.

Kaip LŽ sa­kė „Vil­niaus van­de­nų“ ste­bė­to­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­kė, sos­ti­nės ta­ry­bos na­rė so­cial­de­mo­kra­tė Auk­sė Kon­tri­mie­nė, šios įmo­nės, kaip ir ki­tų mies­to bend­ro­vių, pert­var­ky­mas yra pa­ti­kė­tas nau­jai su­for­muo­toms ne­prik­lau­so­moms val­dy­boms.

„Kiš­tis į įmo­nės val­dy­mą mes, Ste­bė­to­jų ta­ry­ba, ne­ga­li­me. Ži­no­ma, gir­džiu žmo­nių skun­dus, tai na­tū­ra­lu – kai vyks­ta reor­ga­ni­za­ci­ja, vi­si ban­do gel­bė­ti sa­vo kai­lį ir skųs­tis. Bet ka­te­go­riš­kai pa­sa­ky­ti, kad nau­jie­ji va­do­vai el­gia­si ne­tei­sin­gai, ne­tu­riu jo­kio pa­grin­do“, – aiš­ki­no po­li­ti­kė.

Prieš po­li­ti­nius paskyrimus

Nuo 2015-ųjų ba­lan­džio, kai dar­bą pra­dė­jo nau­jo­ji Vil­niaus mies­to val­džia, po­ky­čių su­lau­kė ir ki­tos sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės val­do­mos įmo­nės, tie­sa, jo­se daž­niau ap­si­ri­bo­ta va­do­vų pa­kei­ti­mais. Prie mies­to vai­ro sto­jus Li­be­ra­lų są­jū­džio, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų, Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos bei „Lie­tu­vos są­ra­šo“ at­sto­vų koa­li­ci­jai, bu­vo ap­sisp­ręs­ta įmo­nių pert­var­kas pa­ti­kė­ti nau­jai bu­ria­moms ne­prik­lau­so­moms val­dy­boms, ga­vu­sioms įga­lio­ji­mus ap­sisp­ręs­ti ir kad­rų klau­si­mais.

Gintautas Paluckas: „Miestą valdančios koalicijos partneriai yra sudarę susitarimą dėl įmonių pertvarkos ir jų vadovų skyrimo skaidrumo."/Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

„Mies­tą val­dan­čios koa­li­ci­jos par­tne­riai yra su­da­rę su­si­ta­ri­mą dėl įmo­nių pert­var­kos ir jų va­do­vų sky­ri­mo skaid­ru­mo. Toks su­ta­ri­mas grįs­tas ke­liais pa­pras­tais pri­nci­pais: ne­bus jo­kių po­li­ti­nių pa­sky­ri­mų, ku­rie il­gus me­tus kan­ki­no mies­tą, vis­kas bus grin­džia­ma skaid­ru­mu bei ar­gu­men­tais. Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­se at­sa­ko­my­bės klau­si­mas per­duo­tas ne­prik­lau­so­moms val­dy­boms, o mies­to va­do­vai šia­me pro­ce­se ne­tu­rė­tų vai­din­ti jo­kio vaid­mens. Esu lin­kęs ti­kė­ti, kad toks su­si­ta­ri­mas ga­lio­ja, nes ki­tu at­ve­ju bū­tų su­komp­ro­mi­tuo­ta vi­sa įmo­nių pert­var­kos vi­zi­ja“, – LŽ sa­kė Vil­niaus vi­ce­me­ras Gin­tau­tas Pa­luc­kas.

Vis dėl­to kai ku­rie pa­sky­ri­mai sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­se jau su­kė­lė abe­jo­nių skaid­ru­mu. 2015-ųjų pa­bai­go­je pa­aiš­kė­jo, kad nau­jas sa­vi­val­dy­bės įmo­nės „Vil­niaus mies­to būs­tas“ va­do­vas Ta­das Bal­se­vi­čius ir nau­jas Vil­niaus gat­vių apš­vie­ti­mo elek­tros tink­lų di­rek­to­rius Si­gi­tas Mo­ce­vi­čius anks­čiau dir­bo ban­ke „Ci­ta­de­le“, va­do­vau­ja­mi da­bar­ti­nės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rės Al­mos Vait­kuns­kie­nės. Tie­sa, pa­ti di­rek­to­rė tvir­ti­no, kad abu kan­di­da­tai bu­vo at­rink­ti pa­gal sa­vi­val­dy­bė­je ga­lio­jan­čią ir įsta­ty­mų ne­pa­žei­džian­čią pro­ce­dū­rą.

Ne­men­ką at­gar­sį su­kė­lė spren­di­mas sa­vi­val­dy­bės įmo­nės Vil­niaus aps­kri­ties at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro (VAATC), ku­rio va­do­vai iki šiol kei­tė­si su­lig po­li­ti­niais vė­jais, nau­juo­ju di­rek­to­riu­mi skir­ti Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vą To­mą Vait­ke­vi­čių, anks­čiau ėju­sį vi­ce­mi­nis­tro par­ei­gas da­bar­ti­nio Vil­niaus me­ro Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus va­do­vau­to­je Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jo­je. Dėl šio pa­sky­ri­mo ap­lin­ky­bių į Vil­niaus ta­ry­bą ne­pa­te­ku­sios Dar­bo par­ti­jos Vil­niaus sky­riaus at­sto­vai net krei­pė­si į Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bą, bet ši pra­ne­šė ne­tu­rin­ti duo­me­nų, dėl ku­rių ga­lė­tų pra­dė­ti ty­ri­mą.

Kaip tei­gia­ma, ti­kras mū­šis bu­vo už­vi­ręs ir dėl bū­si­mo įmo­nės „Vil­niaus vie­ša­sis trans­por­tas“ va­do­vo. Kal­bė­ta, kad į šį pos­tą ban­dy­ta pa­so­din­ti li­be­ra­lą Arū­ną Šikš­tą, bet dėl to maiš­tą su­kė­lė ki­tos val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­ti­jos. Šiuo me­tu vyks­ta vie­šas kon­kur­sas „Vil­niaus vie­šo­jo trans­por­to“ di­rek­to­riaus par­ei­goms ei­ti, įmo­nei lai­ki­nai va­do­vau­ja Ri­man­tas Mar­kaus­kas.

Siū­lo pa­lauk­ti rezultatų

Vi­ce­me­ras G. Pa­luc­kas ne­slė­pė, kad dėl įmo­nių va­do­vų sky­ri­mo tarp koa­li­ci­jos par­tne­rių bu­vo „į­vai­rių dis­ku­si­jų“. „Bu­vo VAATC is­to­ri­ja, kai pos­tą užė­mė R. Ši­ma­šiaus bu­vęs vi­ce­mi­nis­tras ir par­ti­jos ko­le­ga. Tai trak­ta­vo­me kaip tam ti­krą iš­im­tį iš tai­syk­lės. Bet kai ki­lo dis­ku­si­ja apie tai, kad dar vie­nas li­be­ra­las ga­lė­tų užim­ti „Vil­niaus vie­šo­jo trans­por­to“ va­do­vo kė­dę, par­tne­riams iš­reiš­kė­me nuo­gąs­ta­vi­mą. Da­bar ti­ki­mės, kad įmo­nės va­do­vu ne­bus iš­rink­tas nei li­be­ra­las, nei kon­ser­va­to­rius, nei so­cial­de­mo­kra­tas, nes no­ri­me at­si­sa­ky­ti par­ti­nio pri­nci­po ski­riant va­do­vus. Ki­tu at­ve­ju grį­ši­me prie se­nų­jų Vil­niaus val­dy­mo me­to­dų, pa­si­da­ly­si­me įta­kos sri­tis, įmo­nes, ir ne­bus jo­kių po­ky­čių“, – aiš­ki­no po­li­ti­kas.

Vil­niaus ta­ry­bos opo­zi­ci­jo­je esan­čios Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) na­rys Al­gis Čap­li­kas val­dan­čių­jų kal­bas apie ne­prik­lau­so­mas sa­vi­val­dy­bės įmo­nių val­dy­bas va­di­na sa­vęs ap­gau­di­nė­ji­mu. „Ban­dė­me žiū­rė­ti, kaip ta­ria­mai ne­prik­lau­so­mos val­dy­bos at­ren­ka įmo­nių va­do­vus. Net ne­slėp­siu: da­rė­me pro­vo­ka­ci­ją, pa­pra­šė­me kri­te­ri­jus ati­tin­kan­čių žmo­nių, kad jie už­si­ra­šy­tų kaip pre­ten­den­tai. Jie net kvie­ti­mo į po­kal­bį ne­ga­vo. Ma­ny­čiau, kad pre­ten­den­tai tu­rė­tų bū­ti įver­tin­ti nors for­ma­liai: jei žmo­nės pa­tei­kia sa­vo an­ke­tas, tai bent pa­kvies­ki­te pa­kal­bė­ti. To­dėl sa­kau, kad tai dek­la­ra­ty­vi po­li­ti­nė sis­te­ma“, – aiš­ki­no jis.

Vis dėl­to, A. Čap­li­ko ma­ny­mu, šiuo me­tu ver­tin­ti, ar nau­jo­ji tvar­ka sos­ti­nė­je pa­sit­vir­ti­no, dar per anks­ti, nes dau­ge­lis nau­jų­jų įmo­nių val­dy­bų ne­dir­ba nė me­tų. „Kol kas yra tik šū­kiai ar po­li­ti­nės dek­la­ra­ci­jos tiek iš val­dan­čių­jų, tiek, rei­kia pri­pa­žin­ti, iš opo­zi­ci­jos. Man kai ku­rie da­ly­kai ke­lia abe­jo­nių, bet po me­tų dve­jų aiš­kiai pa­ma­ty­si­me, ko­kie pa­siek­ti re­zul­ta­tai ir kiek tei­sin­gas ar ge­ras nau­ja­sis me­cha­niz­mas. Bet ar jis taip jau „šva­riai“ įgy­ven­di­na­mas, kol kas abe­jo­ju“, – tei­gė opo­zi­ci­jos at­sto­vas.