Valdžios rūmai atsinaujins kukliai
Pre­zi­den­tū­ros kan­ce­lia­ri­ja įsi­gis pa­tal­pų kon­di­cio­na­vi­mo sis­te­mą, Vy­riau­sy­bė įsi­rengs nau­ją ser­ve­ri­nę su elek­tros ge­ne­ra­to­riais, o Sei­mas at­nau­jins po­sė­džių sa­lės prog­ra­mi­nę įran­gą. Tai tri­jų aukš­čiau­sių val­džios ins­ti­tu­ci­jų ki­tų me­tų in­ves­ti­ci­jos, ku­rių ver­tė – be­veik 2,3 mln. eu­rų.

To­kiems Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų prog­ra­mos pri­ori­te­tams pra­ėju­sią sa­vai­tę pri­ta­rė Sei­mas. Įver­ti­nus tai, kad vi­siems su vals­ty­bės val­dy­mu su­si­ju­siems in­ves­ti­ci­niams pro­jek­tams ki­tą­met nu­ma­to­ma iki 18,8 mln. eu­rų biu­dže­to lė­šų, mi­ni­mi su­ma­ny­mai – pa­ly­gin­ti kuk­lūs. Dau­giau­sia at­sieis Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos už­mo­jis įreng­ti nau­ją ser­ve­ri­nę su elek­tros ge­ne­ra­to­riais – apie 1,2 mln. eu­rų.

Bai­gia kur­ti edu­ka­ci­nį centrą

Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­ja nuo 1995 me­tų vyk­do in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą „Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jai vals­ty­bės pa­ti­kė­ji­mo tei­se per­duo­tų pa­sta­tų, te­ri­to­ri­jos būk­lės už­ti­kri­ni­mas“. Kaip nu­ro­do­ma, šiam tiks­lui jau bu­vo skir­ta per 2,3 mln. eu­rų, o ki­tą­met nu­ma­ty­ta 451 tūkst. eu­rų.

Iš 2016–2018 me­tų Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jos stra­te­gi­nio veik­los pla­no aiš­kė­ja, kad pre­zi­den­tū­ra, įgy­ven­din­da­ma in­ves­ti­ci­nius pro­jek­tus, kan­ce­lia­ri­jos ad­mi­nis­tra­ci­nė­se pa­tal­po­se ki­tą­met pla­nuo­ja įreng­ti pa­tal­pų kon­di­cio­na­vi­mo sis­te­mą, o re­zi­den­ci­jų komp­lek­se Tur­niš­kė­se su­tvar­ky­ti inf­ras­truk­tū­rą.

LŽ pre­zi­den­tū­ros at­sto­vų pa­pra­šė pa­tiks­lin­ti, ar iš bend­ros prog­ra­mai skir­tos su­mos – 451 tūkst. eu­rų – 426 tūkst. eu­rų nu­ma­ty­ta kon­di­cio­na­vi­mo sis­te­mai. Pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba pa­tvir­ti­no, kad in­ves­ti­ci­niam pro­jek­tui „Rep­re­zen­ta­ci­nių rū­mų an­samb­lio Vil­niu­je, S. Dau­kan­to a. 3, res­tau­ra­vi­mas ir pri­tai­ky­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jai“ įgy­ven­din­ti yra nu­ma­ty­ta skir­ti mi­nė­tas lė­šas.

„Pla­nuo­ja­ma, kad šios lė­šos bus skir­tos ne tik kan­ce­lia­ri­jai pri­klau­san­čių pa­sta­tų kon­di­cio­na­vi­mo sis­te­moms įreng­ti, bet ir pa­sta­tų bei te­ri­to­ri­jos ap­sau­gos prie­mo­nių plė­trai“, – LŽ pri­dū­rė pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba.

Tie­sa, jau ku­rį lai­ką iš prog­ra­mos „Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jai vals­ty­bės pa­ti­kė­ji­mo tei­se per­duo­tų pa­sta­tų, te­ri­to­ri­jos būk­lės už­ti­kri­ni­mas“ lė­šų vyk­do­mas pro­jek­tas „Vals­ty­bės pa­ži­ni­mo (edu­ka­ci­nio) cen­tro kū­ri­mas“. Per­nai tam skir­ta 443 tūkst. eu­rų, o bend­ra prog­ra­mos ver­tė – be­veik 2,5 mln eu­rų. Kaip nu­ro­do­ma Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jos stra­te­gi­nia­me veik­los pla­ne, šiam pro­jek­tui ki­tą­met lė­šų ne­be­nu­ma­to­ma, nes jis tu­rė­tų bū­ti baig­tas dar šie­met.

„Vals­ty­bės pa­ži­ni­mo cen­tras pre­zi­den­tū­ros an­samb­lio pa­sta­te jau ren­gia­si at­ver­ti du­ris. Jis lan­ky­to­jus tu­rė­tų pa­kvies­ti va­sa­rį“, – LŽ in­for­ma­vo pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba.

Ky­bo ant siūlo

Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja įgy­ven­di­na pro­jek­tą „In­for­ma­ci­jos val­dy­mo ir ap­sau­gos sis­te­mų to­bu­li­ni­mas“. Ki­tą­met bū­tent tam nu­ma­ty­ta iš­leis­ti be­veik 942 tūkst. eu­rų. „Da­bar mū­sų ser­ve­riai yra var­ga­nos būk­lės, ga­li­ma sa­ky­ti, ky­bo ant siū­lo. Jei kas nors at­si­tik­tų, bū­tų liūd­na“, – sa­kė Vy­riau­sy­bės kanc­le­rio pa­va­duo­to­jas Ole­gas Ro­man­či­kas.

Bū­tent dėl nau­jų ser­ve­rių esą bū­ti­na įsi­gy­ti ir elek­tros ge­ne­ra­to­rius, jiems nu­ma­ty­ta 240 tūkst. eu­rų. „E­lek­tros ge­ne­ra­to­rių kan­ce­lia­ri­jo­je iki šiol ne­bu­vo. Pa­gal Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą, kiek­vie­na vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­ja pri­va­lo už­si­ti­krin­ti ne­per­trau­kia­mą elek­tros ener­gi­jos tie­ki­mą. Šiuo me­tu kan­ce­lia­ri­jo­je įren­gia­ma ser­ve­ri­nė ir jai taip pat bū­ti­nas elek­tros ge­ne­ra­to­rius. Ge­ne­ra­to­riams pirk­ti bus skel­bia­mas vie­šas kon­kur­sas“, – tiks­li­no kan­ce­lia­ri­jos at­sto­vas An­ta­nas Mar­tu­se­vi­čius.

Be ki­ta ko, už 40 tūkst. eu­rų nu­ma­to­ma Vy­riau­sy­bės pa­sta­te įreng­ti ir spe­cia­lio­sios pa­skir­ties pa­tal­pą. Anot kan­ce­lia­ri­jos at­sto­vų, to­kias pa­tal­pas, rem­da­mo­si dar­bą su slap­ta in­for­ma­ci­ja reg­la­men­tuo­jan­čiais tei­sės ak­tais, tu­ri įsi­reng­ti ar­ba at­nau­jin­ti vi­sos vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos, o iki šiol to­kiems dar­bams Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jai lė­šų ne­bu­vo skir­ta.

Dar 70 tūkst. eu­rų ke­ti­na­ma iš­leis­ti Vy­riau­sy­bės pa­sta­to ener­gi­nio efek­ty­vu­mo tech­ni­niam pro­jek­tui, nors, anot O. Ro­man­či­ko, dar ne­aiš­ku, ar pa­sta­tas bus re­no­vuo­ja­mas. 230 tūkst. eu­rų Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja in­ves­tuos į Pre­zi­den­to Val­do Adam­kaus bib­lio­te­kos-mu­zie­jaus pa­sta­to Kau­ne ka­pi­ta­li­nį re­mon­tą.

At­nau­jins dar­bo vietas

Trims Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos in­ves­ti­ci­niams pro­jek­tams įgy­ven­din­ti ki­tą­met nu­ma­ty­ta 224 tūkst. eu­rų. Di­džią­ją da­lį lė­šų – 192 tūkst. eu­rų – ke­ti­na­ma skir­ti Sei­mo ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lės inf­ras­truk­tū­rai at­nau­jin­ti, prog­ra­mi­nei įran­gai mo­der­ni­zuo­ti.

Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos at­sto­vai LŽ pa­brė­žė, kad sa­lės tech­ni­nė įran­ga bu­vo įsi­gy­ta 2007 me­tais, tad nuo sis­te­mos su­kū­ri­mo įvy­ko po­ky­čių: ser­ve­ri­nė ir tech­ni­nė įran­ga fi­ziš­kai ir mo­ra­liš­kai su­si­dė­vė­jo. Ga­liau­siai, nau­do­ja­ma įran­ga jau ne­be­ga­mi­na­ma, su­nkiau gau­ti at­sar­gi­nių da­lių at­ski­riems įren­gi­niams ir pan.

„Tam­pa vis su­nkiau už­ti­krin­ti pa­ti­ki­mą in­for­ma­ci­nės sis­te­mos dar­bą, di­dė­ja tech­ni­nių ge­di­mų ti­ki­my­bė, dėl to ga­li bū­ti su­trik­dy­ta Sei­mo ple­na­ri­nių po­sė­džių ei­ga“, – at­sa­ky­me LŽ tei­gė Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­riaus ve­dė­jas Ar­tū­ras Ze­le­nia­kas. Jis nu­ro­dė, kad vyk­dant in­ves­ti­ci­nius pro­jek­tus ki­tą­met bus at­nau­jin­tos Sei­mo na­rių kom­piu­te­ri­nės dar­bo vie­tos po­sė­džių sa­lė­je, nu­ma­to­ma įsi­gy­ti ir tris tar­ny­bi­nes sto­tis.

Pri­ori­te­tai – ke­liai ir gynyba

Di­džiau­sios su­mos iš In­ves­ti­ci­jų prog­ra­mos ski­ria­mos Su­si­sie­ki­mo ir Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jų vyk­do­miems pro­jek­tams.

Vien prog­ra­mai „Su­si­sie­ki­mui vals­ty­bi­nės ir vie­ti­nės reikš­mės ke­liais už­ti­krin­ti“ ki­tą­met nu­ma­to­ma per 423 mln. eu­rų (150 mln. eu­rų iš jų – ES par­ama).

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pla­nuo­ja įsi­gy­ti sau­su­mos pa­jė­gų val­dy­mo, kon­tro­lės ir ry­šių sis­te­mas už maž­daug 12,2 mln., taip pat oro erd­vės ste­bė­ji­mo, val­dy­mo, kon­tro­lės ir ry­šių sis­te­mas už maž­daug 11,8 mln. eu­rų.

Su­pla­nuo­ta plės­ti ka­ri­nių oro pa­jė­gų avia­ci­jos ba­zės inf­ras­truk­tū­rą, šio pro­jek­to ver­tė – 11 mln. eu­rų.

Į sa­vi­val­dy­bių spor­to ba­zių plė­trą ir mo­der­ni­za­vi­mą ruo­šia­ma­si in­ves­tuo­ti 9,1 mln. eu­rų.

Val­do­vų rū­mams at­sta­ty­ti tu­rė­tų tek­ti 8 mln., o Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­kos re­kons­truk­ci­jai – 7,1 mln. eu­rų.

Šal­ti­nis: Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų 2016–2018 me­tų programa