Valdžios pyragas baigiamas raikyti
Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­ju­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) bei Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) de­ry­bos ju­da fi­ni­šo link. Jau ry­toj pla­nuo­ja­ma baig­ti dis­ku­si­jas dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos su­da­ry­mo ir pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį.

Prog­ra­mi­nes abie­jų par­ti­jų ver­ty­bi­nes nuo­sta­tas nuo pra­ėju­sios sa­vai­tės de­ri­nan­tys po­li­ti­kai va­kar pra­bi­lo apie kon­kre­tes­nes bū­si­mos veik­los de­ta­les, ta­čiau įvar­dy­ti per­so­na­li­jų vis dar ne­sku­bė­jo. Po tris va­lan­das tru­ku­sio su­si­ti­ki­mo pra­neš­ta, kad 11-ai iš 14 mi­nis­te­ri­jų va­do­vaus „vals­tie­čių“ par­ink­ti as­me­nys, trims – so­cial­de­mo­kra­tų.

Ne­ofi­cia­liai kal­ba­ma, kad LSDP nau­jo­je Vy­riau­sy­bė­je tek­tų so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo, tei­sin­gu­mo bei už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trų port­fe­liai. Mi­nis­te­ri­jų at­ei­ty­je ma­žės – pla­nuo­ja­ma su­jung­ti Ūkio ir Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jas. Po­ros mi­nis­te­ri­jų lau­kia kraus­ty­nės iš sos­ti­nės į Kau­ną. „Pa­ju­dė­jo­me į prie­kį ga­na smar­kiai. Ti­krai ne­kal­bė­jo­me apie kon­kre­čias pa­var­des ir ne­var­di­jo­me kon­kre­čių mi­nis­te­ri­jų, bet iš pri­nci­po su­ta­rė­me, kad šiuo eta­pu ne­ra­do­me prob­le­mų, ku­rios ga­lė­tų stab­dy­ti de­ry­bas“, – kons­ta­ta­vo LVŽS ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis.

Ati­dės DK įsigaliojimą

Kal­bė­da­mas apie prog­ra­mi­nes nuo­sta­tas R. Kar­baus­kis in­for­ma­vo, kad „vals­tie­čiai“ ir so­cial­de­mo­kra­tai vie­nin­gai pri­ta­ria dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įtei­si­ni­mui, su­ta­ria, jog rei­kė­tų keis­ti Sei­mo rin­ki­mų lai­ką – per­kel­ti juos į pa­va­sa­rį, ma­žin­ti par­la­men­ta­rų. Dėl kon­kre­taus jų skai­čiaus tu­rė­ti spręs­ti Sei­mas, ta­čiau LVŽS prog­ra­mo­je kal­ba­ma apie 101 tau­tos at­sto­vą.

De­ry­bi­nin­kai su­ta­rė pus­me­čiui ati­dė­ti nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so įsi­ga­lio­ji­mą. Anot R. Kar­baus­kio, šis prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mas įsta­ty­mas bus tai­so­mas ir pri­ima­mas tik tuo­met, kai pa­vyks ras­ti vi­soms ša­lims pri­im­ti­nus spren­di­mus. Taip pat ma­no­ma, jog rei­kė­tų ati­dė­ti vi­so so­cia­li­nio mo­de­lio įsta­ty­mų įsi­ga­lio­ji­mą. Ka­den­ci­ją bai­gian­čio prem­je­ro, LSDP ly­de­rio Al­gir­do But­ke­vi­čiaus nuo­mo­ne, Dar­bo ko­dek­sas ir taip jau pa­kan­ka­mai iš­to­bu­lin­tas. Ta­čiau jis pri­si­pa­ži­no ne­ke­ti­nan­tis kves­tio­nuo­ti per de­ry­bas pri­im­to spren­di­mo. Pa­klaus­tas, ar so­cial­de­mo­kra­tus ten­ki­na trys mi­nis­te­ri­jos, A. But­ke­vi­čius at­sa­kė: „To­kia yra kvo­ta.“ Jo tei­gi­mu, kai ku­riems per de­ry­bas ap­tar­tiems klau­si­mams dar rei­kės LSDP val­dy­bos ar pre­zi­diu­mo pri­ta­ri­mo. „Ta­čiau kol kas de­ry­bo­se toms nuo­sta­toms, ku­rias iš­dės­tė LVŽS pir­mi­nin­kas, pri­tar­ta“, – tvir­ti­no prem­je­ras.

Po­ky­čiai Sei­mo struk­tū­ro­se

Į Sei­mo pir­mi­nin­ko kė­dę pre­ten­duo­jan­tys „vals­tie­čiai“ nuo 6 iki 4 siū­lo ma­žin­ti par­la­men­to vi­ce­pir­mi­nin­kų skai­čių, taip pat ne­bes­kir­ti jiems tar­ny­bi­nio trans­por­to ir vai­ruo­to­jų. Ma­no­ma, kad dvi Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kų kė­dės ati­teks so­cial­de­mo­kra­tams. An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai ir Au­di­to ko­mi­te­tui tu­rė­tų va­do­vau­ti opo­zi­ci­jos at­sto­vai. Pla­nuo­ja­ma Sei­mo ko­mi­te­tų pert­var­ka. Iš Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to at­si­ras­tų nau­jas Kul­tū­ros ko­mi­te­tas, o In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės plė­tros ko­mi­te­tas bū­tų pri­jung­tas prie Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to.

Nors gar­siai ne­ak­cen­tuo­ja­ma, ta­kos­ky­ra kai ku­riais klau­si­mais bū­si­miems par­tne­riams at­ei­ty­je ga­li su­kel­ti prob­le­mų. So­cial­de­mo­kra­tams ne­priim­ti­nos LVŽS ini­cia­ty­vos keis­ti pa­gal­bi­nį ap­vai­si­ni­mą re­gu­liuo­jan­čius tei­sės ak­tus, taip pat po­žiū­ris į kai ku­riuos žmo­gaus tei­sių klau­si­mus. LSDP skep­tiš­kai ver­ti­na „vals­tie­čių“ pa­siū­ly­mą dėl tie­sio­gi­nių se­niū­nų rin­ki­mų, en­tu­ziaz­mo jai ne­ke­lia ir mi­nis­te­ri­jų iš­kraus­ty­mas į Kau­ną. Kol kas ne­de­rin­ti klau­si­mai dėl al­ko­ho­lio pre­ky­bos mo­no­po­lio, tam rei­kė­tų keis­ti Kons­ti­tu­ci­ją. Kaip ži­no­ma, „vals­tie­čiai“ už­si­mo­ję at­si­sa­ky­ti mo­ki­nio krep­še­lio, stip­rin­ti re­gio­ni­nes aukš­tą­sias mo­kyk­las.

Mi­nis­trus skirs kitaip

Bū­si­ma­sis prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis va­kar kal­bė­jo, kad ža­da­ma keis­ti mi­nis­trų sky­ri­mo pro­ce­dū­rą: „Žmo­nės, ku­rie bus tin­ka­ma tvar­ka pa­ti­krin­ti, ti­krai taps rea­liais kan­di­da­tais. Ta­da jų kan­di­da­tū­ros bus tei­kia­mos pre­zi­den­tei. Tuo­met vi­suo­me­nė ir pa­ma­tys.“ Jis pa­ti­ki­no, kad ga­li­mų mi­nis­trų pa­var­dės bus pa­skelb­tos „ti­krai ne šią sa­vai­tę“. „Dar prem­je­ro nė­ra“, – šmaikš­ta­vo S. Skver­ne­lis. Ir už­si­mi­nė apie ke­ti­ni­mus ga­li­mus kan­di­da­tus į mi­nis­trus su pre­zi­den­te ap­tar­ti iš anks­to.

Tuo me­tu R. Kar­baus­kis aiš­ki­no, kad Už­sie­nio rei­ka­lų ir Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jų va­do­vai, ku­rių sky­ri­mą pla­nuo­ja­ma ypač glau­džiai de­rin­ti su pre­zi­den­te, taip pat bus įskai­čiuo­ti į su­si­tar­tas kvo­tas. Jau ku­rį lai­ką šne­ka­ma, jog už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tru ga­lės lik­ti da­bar­ti­nis mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Li­nas Lin­ke­vi­čius. Taip pat už­si­me­na­ma, kad į tei­sin­gu­mo mi­nis­tro kė­dę ga­li pre­ten­duo­ti da­bar­ti­nis Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ju­lius Sa­ba­taus­kas.

LVŽS ne kar­tą ak­cen­ta­vo pri­ori­te­ti­nė­mis sri­ti­mis lai­kan­ti svei­ka­tą, kul­tū­rą, švie­ti­mą, vi­daus sau­gu­mą, fi­nan­sus ir ūkį.