Valdžios olimpe milijonus žarsto vienetai
Aukš­čiau­sius pos­tus vals­ty­bė­je uži­man­tiems po­li­ti­kams, Sei­mo, Vy­riau­sy­bės ir Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) na­riams pi­ni­gų ne­stin­ga. Nors po eu­ro įve­di­mo po­li­ti­kų mi­li­jo­nie­rių gre­tos ap­tir­po, svar­biau­sio­se val­džios ins­ti­tu­ci­jo­se jų esa­ma ne vie­no.

Va­kar pa­skelb­tos pra­ėju­sių me­tų po­li­ti­kų ir vals­ty­bės tar­nau­to­jų tur­to dek­la­ra­ci­jos ro­do, kad dau­giau­sia tur­tuo­lių sė­di Sei­me. Vy­riau­sy­bė­je dir­ba vie­nas, o EP – du mi­li­jo­nie­riai iš Lie­tu­vos. Be­tur­čius po­li­ti­kus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vie­nos ran­kos pirš­tų.

Šim­ta­tūks­tan­ti­nės investicijos

Iš tri­jų aukš­čiau­sius pos­tus vals­ty­bė­je uži­man­čių po­li­ti­kų tur­tin­giau­sia – pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Ji nu­ro­dė per­nai tu­rė­ju­si ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to už 101 tūkst. eu­rų, že­mės skly­pą už 22,8 tūkst. eu­rų, me­no kū­ri­nių ir ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių už 10 tūkst. eu­rų. Ša­lies va­do­vė ban­kuo­se lai­kė be­veik 307 tūkst. eu­rų, o į Vy­riau­sy­bės ver­ty­bi­nius po­pie­rius pra­ėju­siais me­tais bu­vo in­ves­ta­vu­si 368 tūkst. eu­rų.

Prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus ir jo žmo­nos Ja­ni­nos ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­tė – apie 163 tūkst. eu­rų. Jų tu­ri­mos pi­ni­gi­nės lė­šos per­nai su­da­rė apie 82 tūkst. eu­rų. A. But­ke­vi­čius taip pat dek­la­ra­vo tu­rin­tis 3,8 tūkst. eu­rų ver­tės me­no kū­ri­nių ir ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių. Pra­ėju­siais me­tais Vy­riau­sy­bės va­do­vas bu­vo sko­lin­gas 32,7 tūkst. eu­rų.

Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė dek­la­ra­vo tur­to už ke­lias­de­šimt tūks­tan­čių eu­rų. Jos tu­ri­mo že­mės skly­po ver­tė – be­veik 29 tūkst. eu­rų, au­to­mo­bi­lio – apie 7 tūkst. eu­rų. Par­la­men­to va­do­vės ban­ko sąs­kai­to­je per­nai bu­vo 19,6 tūkst. eu­rų. 10,5 tūkst. eu­rų ji bu­vo sko­lin­ga. L. Grau­ži­nie­nės su­tuok­ti­nis Ju­lius Grau­ži­nis nu­ro­dė tu­rin­tis ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to už be­veik 29 tūkst. eu­rų, že­mės skly­pų už 19 tūkst. eu­rų, trans­por­to prie­mo­nių už 6,3 tūkst. eu­rų. Kre­di­to įstai­go­se jis tu­rė­jo 5 tūkst. eu­rų.

Vy­riau­sy­bės tur­tin­giau­sie­ji

Tur­tin­giau­sias Vy­riau­sy­bės na­rys ir vie­nin­te­lis mi­li­jo­nie­rius yra kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis. Kar­tu su su­tuok­ti­ne jie tu­ri ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to už dau­giau nei 1 mln. eu­rų, že­mės skly­pą už 18 tūkst. eu­rų. Kre­di­to įstai­go­se Bi­ru­čiai per­nai lai­kė be­veik 207 tūkst. eu­rų pi­ni­gi­nių lė­šų. Sa­vo ruo­žtu Š. Bi­ru­tis nu­ro­dė, kad tu­ri ak­ci­jų, Vy­riau­sy­bės ir ki­tų ver­ty­bi­nių po­pie­rių, ku­rių ver­tė 239 tūkst. eu­rų. Dar 792 tūkst. eu­rų kul­tū­ros mi­nis­tras nu­ro­dė pa­sko­li­nęs.

An­tras pa­gal dy­dį – ener­ge­ti­kos mi­nis­tro Ro­ko Ma­siu­lio šei­mos tur­tas. Kar­tu su žmo­na Li­na Ma­siu­lie­ne jis val­do 319 tūkst. eu­rų ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 82,5 tūkst. eu­rų ver­tės že­mės skly­pus. Ban­kuo­se lai­ko­mos šei­mos lė­šos su­da­ro kiek dau­giau nei 134 tūkst. eu­rų, 272 tūkst. eu­rų Ma­siu­liai yra sko­lin­gi. R. Ma­siu­lis taip pat nu­ro­dė tu­rin­tis ak­ci­jų, ku­rių ver­tė 122 tūkst. eu­rų, Vy­riau­sy­bės ver­ty­bi­nių po­pie­rių už 15 tūkst. eu­rų ir me­no kū­ri­nių bei ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių už 19 tūkst. eu­rų.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­tro Juo­zo Ber­na­to­nio ir žmo­nos Vil­mos tu­ri­mo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­tė – 276 tūkst. eu­rų, že­mės skly­po – apie 81 tūkst. eu­rų. Šei­mos san­tau­pos sie­kė 74 tūkst. eu­rų. Į Vy­riau­sy­bės ver­ty­bi­nius po­pie­rius J. Ber­na­to­nis per­nai bu­vo in­ves­ta­vęs per 17 tūkst. eu­rų.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tas Juo­zas Ole­kas su žmo­nas Au­re­li­ja tu­ri ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, že­mės skly­pų ir au­to­mo­bi­lių už be­veik 61 tūkst. eu­rų. Ban­kuo­se šei­ma lai­kė 259 tūkst. eu­rų.

Kuk­liau­sia – A. Pi­trė­nie­nės deklaracija

Kuk­liau­sia tarp Vy­riau­sy­bės na­rių – švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trės Aud­ro­nės Pi­trė­nie­nės dek­la­ra­ci­ja. Su su­tuok­ti­niu Au­re­li­ju­mi ji tu­ri ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, že­mės skly­pų už 30 tūkst. eu­rų. Šei­mos au­to­mo­bi­lių ver­tė – 13 tūkst. eu­rų. Pi­trė­nai per­nai nu­ro­dė tu­rė­ję 13 tūkst. eu­rų san­tau­pų. A. Pi­trė­nie­nė taip pat bu­vo pa­ėmu­si 2,6 tūkst. eu­rų pa­sko­lą.

Ap­lin­kos mi­nis­tro Kęs­tu­čio Tre­čio­ko šei­mos ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas įver­tin­tas 8,3 tūkst. eu­rų, au­to­mo­bi­liai – 18,3 tūkst. eu­rų. Kar­tu su žmo­na jie per­nai tu­rė­jo 57,5 tūkst. eu­rų san­tau­pų.

Ūkio mi­nis­tras Eval­das Gus­tas su su­tuok­ti­ne per­nai tu­rė­jo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, skly­pų, au­to­mo­bi­lių, ak­ci­jų, me­no dir­bi­nių ir ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių už 95 tūkst. eu­rų. Per­nai Gus­tai kre­di­to įstai­go­se nu­ro­dė tu­rė­ję per 51 tūkst. eu­rų. E. Gus­tas bu­vo sko­lin­gas dau­giau kaip 55 tūkst. eu­rų.

Sei­mo milijonieriai

Tur­tin­giau­sias Sei­mo na­rys yra so­cial­de­mo­kra­tas Bro­nius Bra­daus­kas. Jo val­do­mo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, že­mės skly­pų, au­to­mo­bi­lių, me­no kū­ri­nių ir ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių, ak­ci­jų ver­tė per­nai sie­kė be­veik 6 mln. 307 tūkst. eu­rų. Jis tu­rė­jo per 1 mln. eu­rų san­tau­pų, o 275 tūkst. eu­rų bu­vo pa­sko­li­nęs.

„Dar­bie­tė“ Vi­li­ja Fi­li­po­vi­čie­nė dek­la­ra­vo tu­rin­ti tur­to ir pi­ni­gi­nių lė­šų už 2 mln. 421 tūkst. eu­rų. Mi­li­jo­nie­rius ir Sei­mo So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jai pri­klau­san­tis Sta­sys Brun­za. Jis per­nai nu­ro­dė tu­rė­jęs ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, že­mės skly­pų, me­no kū­ri­nių ir ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių, ak­ci­jų, pi­ni­gi­nių lė­šų už be­veik 2 mln. 270 tūkst. eu­rų. Tie­sa, 690 tūkst. eu­rų par­la­men­ta­ras bu­vo sko­lin­gas.

Li­be­ra­lų są­jū­džio na­rio Kęs­tu­čio Gla­vec­ko tur­tas ir san­tau­pos per­nai sie­kė kiek dau­giau nei 1 mln. 340 tūkst. eu­rų. Iki mi­li­jo­nie­riaus sta­tu­so ne­daug pi­ni­gų trūks­ta Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nui Eu­ge­ni­jui Gent­vi­lui. Per­nai jis nu­ro­dė tu­rė­jęs tur­to ir pi­ni­gi­nių lė­šų už maž­daug 973 tūkst. eu­rų.

Be tur­to, bet su paskolomis

Ne­tur­tin­giau­siu Sei­mo na­riu ga­li­ma lai­ky­ti „dar­bie­tį“ Vy­tau­tą Gap­šį. Jis per­nai nu­ro­dė tu­rė­jęs 3 tūkst. eu­rų san­tau­pų, bet bu­vo pa­ėmęs 50,5 tūkst. eu­rų pa­sko­lą. Miš­riai Sei­mo na­rių gru­pei pri­klau­san­tis par­lar­men­ta­ras And­rius Na­kas nu­ro­dė, kad per­nai ne­tu­rė­jo jo­kio tur­to ir san­tau­pų, o po­li­ti­ko pe­čius slė­gė 9,8 tūkst. eu­rų sko­la.

Sei­mo Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos na­rės Vi­ta­li­jos Von­žu­tai­tės tur­tas – 4 tūkst. eu­rai san­tau­pų. pa­ly­gin­ti su ki­tais par­la­men­ta­rais, kuk­lus ir Miš­riai Sei­mo na­rių gru­pei pri­klau­san­čio Jo­no Var­ka­los tur­tas. Jis nu­ro­dė, kad per­nai tu­rė­jo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, ku­rio ver­tė – 5 tūkst. eu­rų, au­to­mo­bi­lį už 400 eu­rų ir san­tau­pų už 743 eu­rus. „Dar­bie­tis“ Ri­čar­das Sar­gū­nas tu­ri me­no kū­ri­nių ir ju­ve­ly­ri­kos dir­bi­nių už 579 eu­rus bei kiek dau­giau nei 10 tūkst. eu­rų pi­ni­gi­nė­mis lė­šo­mis.

Ki­še­nė­je – ke­lias­de­šimt milijonų

Tur­tin­giau­sias iš EP dir­ban­čių Lie­tu­vo­je rink­tų po­li­ti­kų – An­ta­nas Guo­ga. Jis nu­ro­dė, kad per­nai tu­rė­jo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, skly­pų, au­to­mo­bi­lių, me­no kū­ri­nių ir ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių, ak­ci­jų, ver­ty­bi­nių po­pie­rių ir pi­ni­gi­nių lė­šų už 26 mln. 886 tūkst. eu­rų. Liū­to da­lį šios su­mos – 24 mln. 794 tūkst. eu­rų – su­da­rė A. Guo­gos tu­ri­mos ak­ci­jos. Taip pat po­li­ti­kas per­nai bu­vo pa­sko­li­nęs 3 mln. 244 tūkst. eu­rų.

Eu­ro­par­la­men­ta­ras Vik­to­ras Us­pas­ki­chas sa­vo tur­tą įver­ti­no 1 mln. 599 tūkst. eu­rų. Taip pat jis dek­la­ra­vo su­tei­kęs 674 tūkst. eu­rų pa­sko­lą, o 270 tūkst. eu­rų bu­vęs sko­lin­gas.

Kuk­liau­sia EP na­rio kon­ser­va­to­riaus Al­gir­do Sau­dar­go tur­to dek­la­ra­ci­ja. Jo tu­ri­mo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, že­mės skly­po, au­to­mo­bi­lio ver­tė bei san­tau­pos per­nai su­da­rė kiek dau­giau kaip 83 tūkst. eu­rus.