Valdžios įstaigos gyvena pernelyg prabangiai
Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos na­rė Ag­nė Bi­lo­tai­tė krei­pė­si į Sei­mo pir­mi­nin­kę Lo­re­tą Grau­ži­nie­nę ir Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę Jo­li­tą Vaic­kie­nę, siū­ly­da­ma at­kur­ti pra­ėju­sio­je Sei­mo ka­den­ci­jo­je vy­ra­vu­sią pra­kti­ką kas ke­lis mė­ne­sius Au­di­to ko­mi­te­te įver­tin­ti mi­nis­te­ri­jų ir joms pa­val­džių įstai­gų iš­lai­dų tiks­lin­gu­mą.

Par­la­men­ta­rės tei­gi­mu, nuo­la­ti­nė par­la­men­ti­nė kon­tro­lė ska­ti­no at­sa­kin­ges­nį lė­šų pa­nau­do­ji­mą vyk­do­mo­sios val­džios ins­ti­tu­ci­jo­se. „At­krei­piau dė­me­sį, jog toks in­for­ma­ci­jos apie mi­nis­te­ri­jų iš­lai­das su­rin­ki­mas ir įver­ti­ni­mas pra­ėju­sios Sei­mo ka­den­ci­jos Au­di­to ko­mi­te­te bu­vo įpras­ta ir re­gu­lia­ri pra­kti­ka. Pa­sta­ruo­ju me­tu, ne­sant to­kios kon­tro­lės, mi­nis­te­ri­jos bei joms pa­val­džios įstai­gos or­ga­ni­zuo­ja ren­gi­nius ir ki­tas veik­las, ku­rių tiks­lin­gu­mas ne vi­sa­da de­ra su pa­čių ren­gi­nių pra­ban­ga bei pro­jek­tų iš­lai­do­mis. To­dėl ky­la pa­grįs­tų abe­jo­nių dėl tin­ka­mo biu­dže­to lė­šų pa­nau­do­ji­mo. Aps­kri­tai šio­je Sei­mo ka­den­ci­jo­je Au­di­to ko­mi­te­tas at­ro­do la­bai ap­si­lei­dęs. Gal­būt taip yra dėl to, jog pra­ėju­sią ka­den­ci­ją šio kon­tro­liuo­jan­čio ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pos­tas bu­vo ati­duo­tas opo­zi­ci­jos, o da­bar – val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vei“, – tei­gė par­la­men­ti­nės gru­pės „Už Lie­tu­vą be ko­rup­ci­jos“ pir­mi­nin­kė A. Bi­lo­tai­tė, anks­tes­nę ka­den­ci­ją dir­bu­si Au­di­to ko­mi­te­te.

Kon­ser­va­to­rė at­krei­pia dė­me­sį į ne­se­ną pa­vyz­dį, at­spin­din­tį kas­die­nes mi­nis­te­ri­jų pra­kti­kas: spa­lio 20 die­ną Lie­tu­vos dar­bo bir­žos kon­fe­ren­ci­jos „Iš­lik dar­bo rin­ko­je“ už­da­ry­mas vy­ko pen­kių žvaigž­du­čių vieš­bu­ty­je „Vil­nius Grand Re­sort“. Pa­sak A. Bi­lo­tai­tės, ren­gi­ny­je da­ly­va­vu­si so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė šį sa­vo dar­bot­var­kės punk­tą pa­ti pa­vie­ši­no Lie­tu­vos ži­niask­lai­dai. „To­kie pa­vyz­džiai ga­li­mai liu­di­ja, jog Vy­riau­sy­bės at­sto­vai pa­na­šio­se si­tua­ci­jo­se per­dė­tos pra­ban­gos net ne­įž­vel­gia“, – pa­brė­žė kon­ser­va­to­rė.